Конкурси

Конкурс за попуњавање упражњених
радних мјеста у Градској управи

Градоначелник Дервенте на основу чланова 77, 78. и 160. став 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста у статусу  службеника и намјештеника у

Градској управи Дервента

I

У Градску управу Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника и намјештеника:

1. У Одјељење за општу управу:

а) Самостални стручни сарадник за нормативно – правне и друге стручне послове …………………………….. 1 извршилац.                                                                             

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника: друго. 

б) Стручни сарадник за ИТ подршку ……….. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: седма, звање службеника: друго.

в) Спремачица ……………………………………….. 1 извршилац.

Статус: намјештеник.

г) Стручни сарадник за пријем поднесака ….. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: седма, звање службеника: друго.

2.  У Одјељење за привреду и друштвене дјелатности:

а) самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности – област добровољног удруживања грађана……………………. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника: друго.  

3. У Одјељење за финансије:

а) самостални стручни сарадник за анализу локалних прихода ……………………………………………………. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника: друго. 

б) стручни сарадник за књиговодствено – финансијско праћење осталих  буџетских корисника………………………………. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: седма, звање службеника: прво. 

4. У Одјељење за просторно уређење:

а) самостални стручни сарадник за управно рјешавање из области екологије………………………………………. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника: треће.

5. У Одјељење за стамбено – комуналне послове:

а)Самостални стручни сарадник за инвестиције хидроградње и комуналних послова …………. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника: прво.

 6. У Стручну службу градоначелника:

а) самостални стручни сарадник за нормативно – правне и друге послове из области јавних набавки …… 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника: прво.

б) виши стручни сарадник за послове информисања …. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: шеста, звање службеника: прво.

II

ОПИС ПОСЛОВА

Опис послова за радно мјесто: самостални стручни сарадник за нормативно – правне и друге стручне послове:

– припрема нацрте одлука и других општих и појединачних аката које доноси Скупштина града и градоначелник из дјелокруга Одјељења за општу управу, уколико припрема истих није у дјелокругу Градске  управе и других надлежних органа;

–  учествује у изради Нацрта Статута града и Пословника Скупштине града и њихових измјена и допуна;

– припрема или учествује у припремању извјештаја, информација или другог тематског материјала за Скупштину града и радна тијела која нису у дјелокругу  других одјељења и служби Градске управе;

– обавља стручне и административне послове за одборнике Скупштине града и клубове одборника у вези са обављањем одборничке функције;

– обавља стручне и административне послове за стална радна тијела Скупштине града и за повремена радна тијела Скупштине која су образована за обављање послова из дјелокруга Скупштине, а који нису у надлежности других одјељења и служби Градске управе;

– обавља стручне и административне послове за Колегијум Скупштине града;

– израђује оригинале општих и појединачних аката са сједница Скупштине града;

– врши административно – техничке послове за издавање Службеног гласника града Дервента и регистара објављених прописа у службеним гласницима;

– обавља и друге послове по налогу предсједника Скупштине града и начелника Одјељења за општу управу.

Опис послова за радно мјесто: стручни сарадник за ИТ подршку:

инсталирање и замјена рачунарске и периферне опреме;

– одржавање система видео – надзора;

допуна новим и ажурирање постојећег садржаја званичне WEB странице града;

– администрирање и одржавање конференцијског система;

– израда резервних копија свих база података;

– постављање садржаја на фајл сервер;

– доставља мјесечне и годишње извјештаје надлежним о наплаћеним градским административним таксеним маркама у Градској управи;

– доставља мјесечне и годишње извјештаје надлежним о укупној потрошњи телефона у граду Дервента;

– доставља мјесечне и годишње извјештаје надлежним о радном времену запослених (на основу евиденције – долазак на посао и одлазак са посла);

– техничка и стручна информатичка помоћ корисницима у апликацијама за канцеларијско пословање (MS office);

– обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења за општу управу. 

Опис послова за радно мјесто: спремачица:

– свакодневно чисти простор и одржава хигијену у канцеларијама, салама, ходницима, стубиштима, подрумском и архивском  простору и осталим  просторијама у згради Градске управе у радно вријеме утврђено Одлуком о радном времену у Градској  управи;    

– чисти и одржава простор око зграде Градске управе;

– по потреби више пута дневно одржава чистоћу мокрих чворова, ходника и стубишта;

– пријављује начелнику одјељења уочене кварове, недостатке и насталу штете на опреми и средствима рада;

– води евиденцију и економу доставља спецификацију поребних хигијенских средстава и  потрошног материјала које је потребно поручити и стара се о рационалној употреби истог;

–  стара се о правилном депоновању смећа и редовном одвозу кабастог смећа из зграде Градске  управе;

–  по завршетку радног времена провјерава и затвара прозоре, искључује свјетла, провјерава стање електро и водоводних инсталација и закључава радне просторије и улазна врата;  

– обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења за општу управу. 

Опис послова за радно мјесто: стручнин сарадник за пријем поднесака:

– прима захтјеве и друге поднеске непосредно од странака;

– формира спис предмета приликом запримања захтјева  и других поднесака, те обавезно на унутрашњој страни омота списа врши попис прилога пристиглих уз захтјев са редним бројем, датумом уписа врстом прилога;

– подносиоцу захтјева или другог поднеска, издаје потврду о пријему;

врши таксирањезахтјева и других поднесака у складу са законом и одлуком;

– у погледу нетаксираних и недовољно таксираних захтјева и других поднесака, поступа по Закону о административним таксама;

– врши унос података у одговарајућу апликацију у електронском облику;

– прима ријешене предмете од извршиоца са уписом датума пријема и потписом у интерним доставним књигама;

– позива странке и уручује рјешења и друге акте странкама када се достављање не врши путем достављача и поште;

– уколико се рјешења и други акти странкама уручују путем поште или достављача, врши ковертирање и адресирање истих;

– обавља послове издавања радне књижице, уписивање података у радну књижицу, поништавање и издавање нове радне књижице, води регистар издатих радних књижица и друга питања у вези са издавањем и поступањем са радном књижицом;

– у сарадњи са обрађивачима захтјева и других поднесака пружа странкама информације о начину остваривања њихових права и роковима поступања по захтјевима и другим поднесцима;

– предаје акте за отпрему, а завршене предмете доставља архивару;

– врши продају градске административне таксе и израђује спецификацију о потребним апоенима ГАТ;  

– чува од крађе и злоупотребе печате повјерене на чување и употребу;

– у случају одсутности стручног сарадника за протокол замјењује га у свим пословима из његове надлежности;

– обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења за општу управу.

Опис послова за радно мјесто: самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности – област добровољног удруживања грађана:

– прати, прикупља, анализира, координира и обрађује стање из области културе, спорта, омладине и невладиних организација/удружења грађана на подручју града;

– припрема податке и ради извјештаје, информације и анализе рада удружења из области културе, спорта и невладиних организација/удружења грађана и на основу прикупљених података које му достављају удружења и спортске организације и културна удружења, предлаже мјере за побољшање њиховог рада;

– учествује у провођењу манифестација културно -забавног карактера поводом обиљежавања значајних датума и догађаја;

– прати расписивање јавних позива према правилницима и учествује у раду припадајућих комисија, те даје мишљења и приједлоге код доношења одлука о додјели средстава организацијама и удружењима из области за коју је задужен;

– води статистичке податке и евиденцију о културним и спортским удружењима и невладиним организацијама;

– врши свакодневне консултације у вези са рјешавањаем питања из своје надлежности;

– координира активностима у вези са образовањем одраслих на подручју града;

– прикупља податке на основу којих информише Скупштину града и градоначелника путем начелника одјељења;

– доставља потребне податке ресорним министарствима и вишим нивоима власти;

– учествује у припреми нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина града и градоначелник за надлежну област;

– обавља и друге послове и обавезе по налогу начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Опис послова за радно мјесто: самостални стручни сарадник за анализу локалних прихода :

– сарађује и координира са надлежним лицима из свих одјељења и служби Градске управе ради свеобухватног евидентирања потраживања по свим основама;

– обавља послове анализе прихода за припрему и израду нацрта/приједлога буџета;

– учествује у припреми процедура којима се уређује област прикупљања и побољшања наплате локалних градских прихода;

– евидентира приходе од промета роба и услуга и све остале приходе за сачињавање пријаве пореза на додатну вриједност у електронску књигу излазних фактура;

– доставља пријаву пореза на додатну вриједност са свим осталним неопходним подацима надлежној установи;

– сумира информације и показатеље о макроекономским кретањима и процјењује њихов утицај на висину буџетских прихода;

– контактира са надлежним лицима из одјељења и служби Градске управе о благовременој наплати локалних прихода и предузима потребне мјере у случају отежане наплате;

– прати и анализира наплату локалних пореза за које је надлежна Пореска управа Републике Српске;

– сачињава информације о остварењу локалних прихода;

– предлаже начелнику одјељења предузимање потребних мјера за унапређење рада одјељења;

– обавља све друге послове које му повјери начелник одјељења.

Опис послова за радно мјесто: стручни сарадник за књиговодствено – финансијско праћење осталих буџетских корисника :

– заприма улазне фактуре и друге документе, контролише формалну рачунску исправност докумената, протоколише, сређује и одлаже књиговодствену документацију буџетских корисника за које обавља књиговодствено – финансијске послове;

– прикупља, разврстава и одлаже банковне изводе и врши усаглашавања са банкама за остале буџетске кориснике;

– контира и попуњава трезорске обрасце везане за фактуре и друге улазне документе и за лична примања за остале буџетске кориснике;

– припрема, контролише, контира и уноси у систем трезора документе за плаћања за остале буџетске кориснике;

– обрачунава плате и све накнаде за запослене код осталих буџетских корисника за које обавља књиговодствено -финансијске послове, примања по основу уговора и рада у управним одборима;

– сачињава пореске пријаве (у електронској и писаној форми) за лична примања и друге извјештаје и обрасце о личним примањима осталих буџетских корисника;

– обавља послове благајничког пословања за остале буџетске кориснике;

– учествује у изради годишњих финансијских планова буџетских корисника за које обавља књиговодствено -финансијске послове;

– брине о приспјелим обавезама и благовременом плаћању осталих буџетских корисника;

– води евиденцију о основним средствима и врши обрачун амортизације за остале буџетске кориснике;

– усаглашава стања по извршеним пописима са књиговодственим стањима;

– саставља финансијске извјештаје за остале буџетске кориснике за које обавља књиговодствено – финансијске послове и врши информатичку обраду;

– обавља и друге послове по налогу начелника Oдјељења за финансије.

Опис послова за радно мјесто: самостални стручни сарадник за управно рјешавање из области екологије :

– води управни поступак за доношење еколошких дозвола из надлежности локалне самоуправе;

– води управни поступак ревизија/обнављање еколошке дозволе из надлежности локалне самоуправе;

– припрема и израђује услове заштите животне средине за постројења за које није потребно прибављање еколошке дозволе и постројења која нису регулисана    подзаконским актима у оквиру урбанистичко – техничких услова који чине саставни дио локацијских услова;

– учествује у планирању и реализацији планова и програма у области екологије;

– прикупља извјештаје о постројењима/загађивачима урађен по прописаној методологији о начину вођења регистра постројења/загађивача и доставља ресорном министарству;

– учествује у изради прописа града, информација, анализа и извјештаја о раду из области коју покрива;

– одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова и

– обавља и друге послове које одреди начелник одјељења.

Опис послова за радно мјесто: самостални стручни сарадник за инвестиције хидроградње и комуналних послова:

– припрема подлоге, податке и координира рад пројектаната који израђују инвестиционо техничку документацију у области водопривреде, хидротехничких објеката, водоводне и канализационе мреже;

– израђује планове и програме инвестиционог одржавања хидротехничких објеката;

– врши припрему смјерница за израду УТУ и пројектних задатака за израду пројектне документације;

– припрема програме и пројекте, прати реализацију и прдузима потребне радње за реализацију пројеката у области водопривреде, хидротехничких објеката, водоводних и канализационих мрежа;

– учествује у изради Програма уређења грађевинског земљишта и пројеката у области водопривреде, хидротехничких објеката, водоводне и канализационе мреже на свим нивоима;

– прибавља локацијске услове, одобрење за грађење и употребне дозволе објеката водопривреде, хидротехничких објеката, водоводне и канализационе мреже;

– одговоран је за благовремено покретање инцијатива за покретање поступака јавних набавки из надлежности водопривреде, хидротехничких објеката, водоводне и канализационе мреже и комуналних послова;

– води комуналне дјелатности индивидуалне комуналне потрошње у коју спада пречишћавање и одвођење отпадних и фекалних вода;

– учествује у изради пројектних задатака у области хидроградње;

– обавља и друге послове по налогу начелника одјељења.

Опис послова за радно мјесто: самостални стручни сарадник за нормативно – правне и друге послове из области јавних набавки:

– учествује у планирању јавних набавки и креира план јавних набавки на Порталу јавних набавки са свим измјенама и допунама;

– учествује у изради општих акта које се односе на провођење поступака јавних набавки;

– учествује у поступцима јавних набавки као члан/секретар комисије;

– сачињава записнике/извјештаје о раду комисије за јавне набавке за предмете гдје је члан тима именован од главног оператера на порталу за јавне набавке;

– проводи јавне набавке које су изузете од примјене одредаба Закона о јавним набкама, набавке из дијела Анекса 2 и директни споразум;

– предлаже чланове комисије, припрема приједлоге одлуке и обавјештења о избору најповољнијег понуђача/поништење поступка јавне набавке и објављује на интернет страници све наведене одлуке;

– заказује електронске аукције за предмете гдје је члан тима на Порталу јавних набавки;

– доставља Агенцији за јавне набавке извјештаје о проведеној набавци и обавјештење о додјели уговора у Службени гласник БиХ за предмете гдје је члан тима у информационом систему за јавне набавке;

– објављује на интернет страници основне елементе уговора из своје надлежности и врши ажурирање према информацијама одјељења која прате уговор;

– води евиденцију свих предмета набавки и сачињава извјештај о набавкама за једну буџетску годину;

– врши архивирање према законима које се односе на архивирање, те предаје предмете надлежном одјељењу за архивирање;

– по потреби припрема и објављује и остале предмете набавке;

– заједно са комисијом за јавне набавке и осталим сарадницима за јавне набавке припрема изјашњење на изјављене жалбе и доставља Канцеларији за разматрање жалби;

– обавља и друге послове и задатке које му повјери градоначелник.

Опис послова за радно мјесто: виши стручни сарадник за послове информисања:

– припрема саопштења и обавјештења градоначелника и  Градске  управе;

– припрема текстове за информисање јавности о активностима градоначелника и Градске управе;

– учествује у изради и имплементацији Стратегије комуникације са грађанима, уређује и лекторише информације за WEB страницу града и ажурира је;

– сарађује са службеницима из других организационих јединица у вези са информисањем;

– припрема и реализује пројекте о испитивању јавног мњења;

– израђује планове промоције активности  градоначелника и Градске управе;

– обезбјеђује фото, видео и аудио записе од значаја за град;

– припрема издавање публикација, брошура, билтена, водича и упутстава;

– обавља послове службеника за информисање у складу са Законом о слободном приступу информацијама;

–  израђује тромјесечне и годишње извјештаје о примјени Законом о слободном приступу информацијама, контактира са Омбудсманом;

– обавља и друге послове из дјелокруга рада по налогу градоначелника.

III

ОПШТИ УСЛОВИ:

  1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;
  2. да је старији од 18 година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат  дисциплинске  мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;
  6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

IV

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Посебни услови за радно мјесто: самостални стручни сарадник за нормативно – правне и друге стручне послове су: ВСС, правни факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, дипломирани правнник, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској/општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто: стручни сарадник за ИТ подршку су: ССС у четворогодишњем трајању, електротехничка школа – електротехниар, најмање једна година радног искуства  у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској/општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто спремачица: НК – осмогодишња школа или средња школа, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

Посебни услови за радно мјесто стручни сарадник за пријем поднесака: ССС друштвеног или техничког смјера у четворогодишњем трајању, гимназија, грађевинско – техничка школа, управно – административна школа, економска или друга школа друштвеног смјера, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској/општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности – област добровољног удруживања грађана су: ВСС, природног, друштвеног или техничког смјера са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској/општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто: самостални стручни сарадник за анализу локалних прихода су: ВСС VII степен са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент, дипломирани економиста, најмање двије године радног искуства у струци и положенстручни испит за рад у градској/општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто стручни сарадник за књиговодствено – финансијско праћење осталих  буџетских корисника су: ССС – економска школа, IV степен  стручне спреме, најмање двије године радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у градској/општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто самостални стручни сараднник за управно рјешавање из области екологије су: ВСС дипломирани биолог, дипломирани еколог, дипломирани хемичар или први циклус студија одговарајућег смјера са намјање 240 ECTS бодова, или еквивалент, најмање једна година радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у градској/општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто самостални стручни сарадник за инвестиције хидроградње и комуналних послова су: завршен чеворогодишњи студиј ВСС, економски, правни или технички факултет или први циклус студија са остварених намјање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској/општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто самостални стручни сарадник за нормативно – правне и друге послове из области јавних набавки су: ВСС правни факултет  или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства у у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској/општинској управи и познавање рада на рачунару.

Посебни услови за радно мјесто виши стручни сарадник за послове информисања су: ВШС, друштвеног смјера или први циклус студија са остварених најмање 180ECTS бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској/општинској управи и познавање рада на рачунару.

V

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопију доказа о испуњавању општих услова како слиједи :

1. фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ;

2. фото-копију личне карте .

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фото-копије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

  1. диплома  о завршеној високој стручној спреми за радна мјеста под I.1 под a) I.2. под a), I.3. под a), I.4.под a), I.5. под a) и I.6. под a). Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања;

2.  диплома о завршеној вишој стручној спреми за радно мјесто под I. 6. под б). Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања;

3.  свједочанство о завршеној средњој стручној спреми за радна мјеста под I. 1.под б),  I. 1.под г) и I. 3.под б).

4. свједочанство о завршеној основној школи или о завршеној средњој стручној спреми за радно мјесто под I. 1.под в).

Кандидати који су стекли диплому у иностранству имају обавезу да доставе нострификоване дипломе.  Кандидати који су стекли диплому у бившој СФРЈ прије 6. априла 1992. године као и они који су диплому стекли у Републици Србији немају обавезу нострификовања дипломе.

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској/градској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15) .

Увјерење о положеном стручном испиту за рад у градској/општинској управи не достављају кандидати који се пријављују за радно мјесто под I. 1.в);

6. исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјавa да кандидат: 

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској/општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в) не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове  Комисија за провођење јавног конкурса за пријем службеника и намјештеника обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг – листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12, 40/12 и 18/15 – Одлука УС и „Службени гласник БиХ“, број 25/21 – Одлука УС БиХ) ). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чл. 30. 39. и 60. наведеног закона.

Прворангирани кандидат по приједлогу комисије дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото – копији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), и

г)  увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг – листе  успјешних кандидата  да достави тражене доказе.

VI

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  конкурса. Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у Градској управи Дервента,  Шалтер – сала, или на интернет страници града Дервента www.derventa.ba

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене уз обавезан својеручни потпис. Неблаговремене, непотпуне, недопуштене  и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: ГРАД ДЕРВЕНТА – ГРАДОНАЧЕЛНИК Трг ослобођења број 3.  Дервента,  са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у статусу службеника и намјештеника у Градској управи Дервента“.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“ и у „Службеном гласнику Републике Српске“. Ако конкурс не буде објављен истовремено,рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. Јавни конкурс ће бити објављен и у Дервентском листу и на званичној интернет страници града Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић, тел. број: 053/315-107.

Број: 02- 120-55/23            

Датум: 10. мај 2023. године    

                                                                                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милорад Симић

Related posts

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ЗЕМЉИШТЕ

admin

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „МОТАЈИЦА“

admin

„Комуналац“ лицитација

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još