Конкурси

Конкурс за пријем приправника у Градску управу

Градска управа

Дервента

На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 4. Правилника о пријему у радни однос и стручном оспособљавању приправника у Градској управи Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 13/21), а у складу са рјешењем ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске о одобравању средстава за финансирање зарада приправника са ВСС број: 02.4.2/0601-161/22 од 13. маја 2022. године градоначелник Дервенте расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

у Градску управу Дервента

 

I

 

Градоначелник Дервенте расписује јавни конкурс за пријем приправника у радни односна одређено вријеме:

– у трајању од 12  мјесеци два приправника са високом стручном спремом – први циклус студија са остварених намјање 240 ЕСТS бодова у четворогодишњем трајању и то:

 

  1. Дипломирани економиста ……………… 1 извршилац;
  2. Дипломирани инжењер грађевине ……1 извршилац.

II

Статус

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које послије завршеног образовања први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

Приправници ће се оспособљавати према Правилнику о пријему у радни однос и стручном оспособљавању у  Градској управи Дервента („Службени гласник града  Дервента“, број  13/21 ).

III

Општи услови за пријем у радни однос

1)да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;

  • да је старији од 18 година;
  • да има општу здравствену способност;
  • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;
  • да није под оптужницом Међународнос суда за ратне злочине на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом (члан IX ств 1. Устава БиХ);
  • да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

IV

Посебни услови

–  завршен факултет одговарајућег смјера са звањем дипломирани економиста и са звањем дипломирани инжењер грађевине;

– да нема остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме, односно звању;

– да се налази на евиденцији Завода за запошљавање  Републике Српске са статусом незапосленог лица без радног искуства у траженом степену стручне спреме или звања.

V 

Потребни документи

Кандидати су дужни да пријаву на јавни конкурса доставе на прописаном обрасцу. Пријавни образац се може преузети са званичне интерент странице града Дервента и пријемној канцеларији.

Уз читко попуњену и потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

  1. Као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже:

–  фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске,  односно БиХ;

–  Фотокопију личне карте;

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је прописани образац  са изјавама да кандидат:

1)  није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској  управи;

2) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом ( члан  IX ств 1. Устава БиХ);

3) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Тачност података на обрасцу потврђује подносилац пријаве својим потписом .

 

  1. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

–  фотокопију дипломе о завршеном факултету (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи. Ако високошколска установа додатак дипломи није издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје;

– фотокопију увјерења да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање  РС са статусом незапосленог лица без радног искуства у траженом степену стручне спреме или да нема остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме, односно да има остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме у трајању краћем од 12 мјесеци;

– фотокопију  доказа о просјеку оцјена на студијама.

VI

Усмени интервју

Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, конкурсна комисија ће обавити усмени интервју.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено писмено обавијештени.

VII

Избор кандидата

Критеријуми и начин оцјењивања кандидата који испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом за пријем приправника су сљедећи:

– просјек оцјена;

– дужина чекања на запослење у струци и

– општи утисак.

Уколико више кандидата на ранг – листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног – војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске. Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова 30. 39. и 60. Закона.

Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, а овјерену изјаву о испуњености услова из тачке V  тачка 1. подтачка 2) и 3) јавног конкурса,  као и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе из тачке  V у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг – листе успјешних кандидата.

VIII

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Јавни конкурс ће бити објављен  и  у  Дервентском листу и на званичној интернет страници града Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

 

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: Град  Дервента, Трг ослобођења број 3, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за пријем приправника у Градску управу Дервента“.

 

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Документи приожени уз пријаву на конкурс неће се враћати.

 

Контакт особа за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Нада Ђурић, телефон број: 053/315-107.

 

Број : 02-120-24/21

Датум: 13. јул 2022. године

                                                           Градоначелник

Милорад Симић

Related posts

НАРЕДБА ДЕРАТИЗАЦИЈА

admin

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПШЕНИЦА

admin

Нацрт одлуке о измјенама и допунама Статута града Дервента

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još