Конкурси

Конкурс за пријем приправника у Градску управу

Градска управа

Дервента

На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 4. Правилника о пријему у радни однос и стручном оспособљавању приправника у Градској управи Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 13/21), а у складу са рјешењем ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске о одобравању средстава за финансирање зарада приправника са ВСС број: 02.4.2/0601-161/22 од 13. маја 2022. године градоначелник Дервенте расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

у Градску управу Дервента

 

I

 

Градоначелник Дервенте расписује јавни конкурс за пријем приправника у радни односна одређено вријеме:

– у трајању од 12  мјесеци два приправника са високом стручном спремом – први циклус студија са остварених намјање 240 ЕСТS бодова у четворогодишњем трајању и то:

 

  1. Дипломирани економиста ……………… 1 извршилац;
  2. Дипломирани инжењер грађевине ……1 извршилац.

II

Статус

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које послије завршеног образовања први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

Приправници ће се оспособљавати према Правилнику о пријему у радни однос и стручном оспособљавању у  Градској управи Дервента („Службени гласник града  Дервента“, број  13/21 ).

III

Општи услови за пријем у радни однос

1)да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;

  • да је старији од 18 година;
  • да има општу здравствену способност;
  • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;
  • да није под оптужницом Међународнос суда за ратне злочине на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом (члан IX ств 1. Устава БиХ);
  • да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

IV

Посебни услови

–  завршен факултет одговарајућег смјера са звањем дипломирани економиста и са звањем дипломирани инжењер грађевине;

– да нема остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме, односно звању;

– да се налази на евиденцији Завода за запошљавање  Републике Српске са статусом незапосленог лица без радног искуства у траженом степену стручне спреме или звања.

V 

Потребни документи

Кандидати су дужни да пријаву на јавни конкурса доставе на прописаном обрасцу. Пријавни образац се може преузети са званичне интерент странице града Дервента и пријемној канцеларији.

Уз читко попуњену и потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

  1. Као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже:

–  фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске,  односно БиХ;

–  Фотокопију личне карте;

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је прописани образац  са изјавама да кандидат:

1)  није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској  управи;

2) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом ( члан  IX ств 1. Устава БиХ);

3) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Тачност података на обрасцу потврђује подносилац пријаве својим потписом .

 

  1. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

–  фотокопију дипломе о завршеном факултету (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи. Ако високошколска установа додатак дипломи није издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје;

– фотокопију увјерења да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање  РС са статусом незапосленог лица без радног искуства у траженом степену стручне спреме или да нема остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме, односно да има остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме у трајању краћем од 12 мјесеци;

– фотокопију  доказа о просјеку оцјена на студијама.

VI

Усмени интервју

Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, конкурсна комисија ће обавити усмени интервју.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено писмено обавијештени.

VII

Избор кандидата

Критеријуми и начин оцјењивања кандидата који испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом за пријем приправника су сљедећи:

– просјек оцјена;

– дужина чекања на запослење у струци и

– општи утисак.

Уколико више кандидата на ранг – листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног – војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске. Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова 30. 39. и 60. Закона.

Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, а овјерену изјаву о испуњености услова из тачке V  тачка 1. подтачка 2) и 3) јавног конкурса,  као и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе из тачке  V у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг – листе успјешних кандидата.

VIII

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Јавни конкурс ће бити објављен  и  у  Дервентском листу и на званичној интернет страници града Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

 

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: Град  Дервента, Трг ослобођења број 3, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за пријем приправника у Градску управу Дервента“.

 

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Документи приожени уз пријаву на конкурс неће се враћати.

 

Контакт особа за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Нада Ђурић, телефон број: 053/315-107.

 

Број : 02-120-24/21

Датум: 13. јул 2022. године

                                                           Градоначелник

Милорад Симић

Related posts

Позив за буџетске кориснике

Derventski List

„Дедина“ запошљава
шефа возног парка

Derventski List

ОБАВЈЕШТЕЊЕ РЕГРЕСИРАНИ ДИЗЕЛ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još

Које теме бисте вољели да буду заступљеније у Дервентском листу:

Хвала што сте гласали!