Конкурси

Оглас – Градска изборна комисија

СКУПШТИНА

ГРАДА ДЕРВЕНТА

На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 7. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у БиХ („Службени гласник БиХ“, број:  29/18 и 36/19), члана 37. Статута града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број: 6/21) и члана 1. Одлуке о расписивању Јавног огласа за именовање једног члана Градске изборне комисије Дервента („Службени гласник града Дервента“ број 13/21), Скупштина града Дервента, расписујe

ЈАВНИ ОГЛАС

за именовање једног члана Градске изборне комисије Дервента

I

Расписује се јавни оглас за именовање једног члана Градске изборне комисије Дервента.

II

Надлежност Градске изборне комисије регулисана је Изборним законом БиХ, Изборним законом РС и одговарајућим подзаконским прописима.

III

Мандат

– Мандат члана Градске изборне комисије траје седам година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на рјешење Скупштине града Дервента о именовању члана Градске изборне комисије.

– Члан Градске изборне комисије не заснива радни однос.

– Члан Градске изборне комисије има право на мјесечну накнаду у складу са Законом и Одлуком о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у БиХ.

IV

Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава:

Општи услови:

– да има право гласа;

– да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у провођењу избора.

Посебни услови:

– да има пребивалиште на подручју града Дервента (изузетак: члан Изборне комисије може бити лице са пребивалиштем из друге општине, уколико нема кандидата са пребивалиштем у граду Дервента који испуњавају услове тражене јавним огласом);

– да има завршен факултет, односно VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS и

– да посједује искуство у провођењу избора (изузетак: члан Изборне комисије може бити лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS, без изборног искуства).

Под искуством у провођењу избора подразумијева се:

– чланство у изборној комисији и

– чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ.

V

Сукоб интереса

У смислу одредбе члана 2.3. Изборног закона БиХ за члана Изборне комисије не може бити именовано лице:

– које се не може кандидовати у смислу одредби чл. 1.6, 1.7. и 1.7а Изборног закона БиХ;

– које је члан највишег извршно – политичког ограна политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);

– које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона БиХ;

– које је кандидат за изборе за било који ниво власти;

– којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

За члана Изборне комисије не може бити именовано лице које обавља извршну функцију, како је утврђено одредбом члана 1.8. став 6. Изборног закона БиХ, односно лице које је на дужност именовао Савјет министара БиХ, Влада ФБиХ, Влада Републике Српске, кантонална влада и општинско вијеће, односно скупштина општине.

Састав Изборне комисије треба да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, водећи рачуна о посљедњем попису становништва проведеном на државном нивоу.

Састав Изборне комисије треба, у правилу,  да одражава равноправну заступљеност полова. Равноправна заступљеност полова, постоји у случају када је један од полова заступљен са најмање 40 одсто од укупног броја чланова Изборне комисије.

VI

Потребни документи

Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији:

– краћу биографију;

– овјерену диплому о стеченој стручној спреми;

– увјерење о држављанству ( не старије од шест мјесеци),

– образац ПБА-3 о пребивалишту (не старије од три мјесеца од дана издавања од стране надлежног органа);

– доказ о посједовању искуства у провођењу избора (доказ о посједовању избора мора садржавати податке о називу изборне комисије и мандатном периоду, односно врсти и години избора и називу бирачког мјеста у којем је кандидат био члан бирачког одбора, те податак да је кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ту дужност);

– својеручно потписану и код надлежног органа овјерену  изјаву кандидата о националном изјашњењу са посљедњег пописа становништава у БиХ;

– својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву кандидата о непостојању сметњи из члан 2.3. Изборног закона БиХ;

–  својеручно потписану и код надлежног органа овјерену  изјаву кандидата да не обавља извршну функцију како је то утврђено одредбама члана 1.8. став 6. Изборног закона БиХ.

Документи који буду достављени уз пријаву неће се враћати кандидатима.

VII

Рок и начин за подношење пријава:

– рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања јавног огласа у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и у Дервентском листу;

– Ако јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања јавног огласа у једном од јавних гласила наведених у тачки 1. ове тачке;

– јавни оглас биће објављен на званичној интернет страници Града Дервента (www.derventa.ba), али се то објављивање неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата.

– неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране;

– са кандидатима који буду испуњавали услове јавног огласа Комисија за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање једног члана Градске изборне комисије Дервента обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени на адресу коју су назначили у пријави;

– пријаве кандидата на јавни оглас могу се доставити лично путем протокола Градске управе Дервента или путем поште, на адресу: Скупштина града Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, са назнаком „Комисија за провођење поступка по Јавном огласу за именовање једног члана Градске изборне комисије Дервента“.

 

Број: 01-022-282/21                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 27. мај 2021. године                                                       СКУПШТИНЕ ГРАДА

Мирко Земуновић

 

 

Related posts

Комуналац – лицитација

admin

Нова наредба о радном времену угоститељских објеката

admin

ПОНОВЉЕНА ЛИЦИТАЦИЈА

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još