Конкурси

Градска управа расписала конкурс за пријем службеника

ГРАДСКА УПРАВА

ДЕРВЕНТА

Градоначелник Дервенте на основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17)    расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених  радних  мјеста у статусу  службеника у Градској управи Дервента

I

У  Градску управу Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника:

 1. У Одјељење за просторно уређење:
 • Самостални стручни сарадник за нормативна и друга правна акта ……………………………………….. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника: друго.

 1. У Одјељење за финансије:
 2. Самостални стручни сарадник за рачуноводствене послове града Дервента …………………….. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника:  друго.

б) Стручни сарадник за евидентирање наплате локалних прихода ………………………………………………… 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: седма, звање службеника, треће.

 1. У Одјељење за привреду и друштвене дјелатности:

Самостални стручни сарадник за борачко – инвалидску заштиту и цивилне жртве рата …………………… 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника, друго.

 

 1. У Одјељење за општу упрву:
 • Стручни сарадник, матичар у матичној служби ………………………………. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: седма, звање службеника: прво.

II

ОПИС ПОСЛОВА

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за нормативна и друга правна акта:

– припрема нацрте и приједлоге општих нормативних аката из дјелокруга одјељења;

– припрема уговоре о давању грађевинског земљишта под закуп и прати извршавање уговорних обавеза;

– обавља послове у вези са прометом грађевинског земљишта;

– води поступке и израђује све акте из области екологије;

– обавља и друге послове које одреди начелник одјељења.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за рачуноводствене послове града Дервента:

– прикупља документе за контирање и књижење;
– контролише, књижи и уноси благајне у систем трезора града;
– усаглашава благајне трезора свих потрошачких јединица;

– контира јавне приходе и врши унос и књижење у систем трезора;
– врши исправке књижења и усаглашавање;
– врши усаглашавање жиро – рачуна са књиговодственим стањем;
– усаглашава приходе и расходе са свим буџетским корисницима;
– води евиденцију о сталним (основним) средствима и врши унос у главну књигу;

– врши обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава, контира и уноси у главну књигу;

– усаглашава стање по извршеним пописима са књиговодственим стањем;

– врши завршна књижења за трезор града;

– користи апликацију трезора општине, пријава и одабир рада у оквиру својих овлашћења;

– врши контролу и одобрава унос трзорских образаца у апликацију;
– Учествују у сачињавању финансијских извјештаја за остале буџетске кориснике за које Градска управа Дервента води пословне књиге;

– обавља све друге послове по налогу начелника Одјељења за финансје.

Опис послова које обавља стручни сарадник за евидентирање наплате локалних прихода:

– води евиденцију о потраживањима непореских локалних прихода који се задужују на бази рјешења или уговора надлежних одјељења Градске управе;

– врши унос наплате у помоћне књиге по основу закупа станова, гаража, пословних простора, јавних површина, комуналне таксе за коришћење простора за паркирање, накнаде за коришћење комуналних добара и свих осталих прихода;
– усаглашава ненаплаћена потрживања по основу задужених локалних прихода (срававање стања ненаплаћених потраживања – ИОС);

– предлаже начелнику одјељења предузимање потребних мјера за унапређење рада одјељења.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за борачко – инвалидску заштиту и цивилне жртве рата:

– води управни поступак и израђује појединачна управна акта о правима породица погинулих бораца и корисника личне инвалиднине, утврђује својства породице погинулог борца, ратног и мирнодопског војног инвалида, право на ортопедски додатак, додатак за његу и помоћ од стране другог лица, допунско материјално обезбјеђење, посебно мјесечно примање и  право на новчану накнаду породици одликованог борца;

– води управни поступак и израђује појединачна управна акта о утврђивању својства породице погинулог борца, својства породице умрлог ратног – војног инвалида, право на увећану и повећање породичне инвалиднине, право на надокнаду за подизање надгробног споменика, право на новчану накнаду породици одликованог борца и друга права;

– води управни поступак и израђује појединачна управна акта о утврђивању својства породице цивилне жртве рата и утврђивање својства цивилне жртве рата и права по том основу и право члана породице иза умrлог корисника личне инвалиднине;

–  утврђује право на додатну новчану помоћ, додатак за самохраност и додатак за члана породице неспособног за рад, израђује увјерења на основу службене евиденције и утврђеног чињеничног стања;

– води управни поступак у предмету ревизије и поновног поступка по налогу ресорног министарства;

– прати стање у овој области, израђује извјештаје, информације, анализе и предлаже одређене мјере;

– води здравствену заштиту породица погинулих бораца, војних инвалида и цивилних жртава рата, води картотеку и евиденцију породица погинулих бораца, војних и мирнодопских војних инвалида, корисника породичне инвалиднине иза умрлих војних инвалида и цивилних жртава рата;

– води управни поступак у вези са остваривањем права на здравствену заштиту и врши пријаве и одјаве осигураника Фонду здравственог осигурања и друга права у вези остваривања здравствене заштите;

– комплетира предмете и упућује на љекарску комисију за утврђивање степена инвалидности и присуствује раду комисије, комплетира предмете и упућује на љекарску комисију за утврђивање неспособности за рад члана породице погинулог борца и присуствује раду комисије;

– ради са комисијом за упућивање ратних – војних инвалида и породица погинулих бораца на бањско -климатско лијечење, води евиденцију и помаже код пружања хуманитарне помоћи и донација;

– израђује уговоре и друге нормативне акате из дјелокруга одјељења;

– пружа правну помоћ при раду комисије за потребе одјељења;

– остварује сарадњу са борачком организацијом, удружењем породица погинулих, заробљених и несталих бораца и цивила и другим организацијама;

– одлаже предмете по категорији корисника и врсти примања на за то одређена мјеста;

– прикупља податке, на основу којих информише Скупштину града  и  градоначелника, путем начелника одјељења, доставља потребне податке ресорним министарствима и вишим нивоима власти, учествује у припреми нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина града и градоначелник за надлежну област, обавља и друге послове и обавезе по налогу шефа одсјека и начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Опис послова које обавља стручни сарадник – матичар у матичној служби:

врши упис у матичне књиге рођених, вјенчаних, умрлих и књиге држављана за матична подручја утврђена одлуком;

– врши упис података у матичне књиге у рубрику „накнадни уписи и биљешке“;

– доставља обавјештења и извјештаје надлежним матичним службама и другим органима о извршеном упису;

– издаје изводе и увјерења из матичних књига (МКР, МКД, МКВ, МКУ);

– издаје увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција (потврде о издржавању чланова породица лица која раде у иностранству, потврде о животу и др);

– врши унос података из матичних књига у електронску базу и врши верификацију – потврду унесених података;

– електронски прима захтјеве за провјеру података из матичних књига рођених и књига држављана;

–  координира извршење послова провјере података из матичних књига рођених и књига држављана потребних за издавање личних докумената;

– доставља провјерене податке органу надлежном за издавање личних докумената;

– након уписа чињенице смрти у матичну књигу умрлих, у законом предвиђеном року, саставља смртовнице и доставља надлежном суду ради окончања оставинског поступка;

– саставља записник о признању очинства и сагласности на признање;

– узима изјаве о промјени презимена у случају престанка, поништења или развода брака;

– обрађује  документацију по поднесеној  пријави  за вјенчање и присуствује закључењу брака;

– врши обнављање уништених матичних књига;

– врши попуну статистичких образаца и доставља надлежном заводу;

– врши послове овјере потписа, рукописа и преписа;

– поступа по захтјевима надлежних одјељења, јавних установа и других правних лица на начин да доставља тражене податке уколико подаци нису заштићени  Законом о заштити личних података и Законом о заштити тајних података;

– пружа стручну помоћ давањем упута грађанима ради лакшег остваривања одређених права и извршавања обавеза;

– сачињава извјештаје и информације о свом раду;

– обавља и друге послове из дјелокруга рада по налогу начелника Одјељења за општу управу.

III

ОПШТИ УСЛОВИ:

 1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;
 2. да је старији од 18 година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;
 6. да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

IV

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Посебни услови за радно мјесто под I-1. :

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови су:  ВСС,  Правни факултет или први циклус студија са најмање 240  ЕЦТС бодова или еквивлент,  најмање двије годинe радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској, општинској управи.

Посебни усллови за радно мјесто под I-2.а)

Поред општих услова  из поглавља III овог јавног конкурса , посебни услови су: ВСС –  Економски факултет, VII степен са остварених 240 ЕСТЅ или еквивалент, дипломирани економиста најмање двије година радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у градској, општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто под I-2.б)

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса  посеби услови су ССС, IV степен стручне спреме, средња школа, управног или економског смјера,  радно искуство у струци најмање шест мјесеци  и положен стручни испит за рад у градској, општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто под I-3

Поред оопштих услова из попглаваља III овог јавног конкурса посебни услови су:  ВСС, Правни факултет или први циклус студија са најмање 240 ЕСТS бодова или еквивалент, најмање двије годинe радног искуства у траженом степену образовања  и положен стручни испит за рад у градској, општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто под I-4.

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови су: ССС у четворогодишњем трајању, гимназија, управно – административна школа, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској,  општинској управи, положен посебан стручни испит за матичара као услов за добијање овлашћења за обављање послова матичара.

Ово радно мјесто  ће бити предмет основног сигурносног провјеравања у складу са законом.

V

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

 1. диплома о завршеној високој стручној  спреми  за радна мјеста под  I1, I а.  и I3 (кандидат који је високо  образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи у складу са одредбама прописа из области високог образовања);

–  свједочанство о завршном испиту или диплома о положеном матурском испиту  за радно мјесто под  I2. б. и  I-4.

увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској, градској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15) .

– исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

– фотокопија увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ;

– фотокопија личне карте.

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјавa да кандидат:

а)  није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској,општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в)  не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове  Комисија за провођење јавног конкурса за пријем службеника обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг – листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног – војног инвалида и борца , како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12, 40/12 и 18/15 ). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чл. 30. 39. и 60. наведеног закона

Прворангирани кандидат по приједлогу комисије дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској /градској управи јединице локалне самоуправе,

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), и

г)  увјерење о општој здравственој способности

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове , позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг- листе  успјешних кандидата , да достави тражене доказе.

VI – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  Конкурса.

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу  који се може преузети у Граедској управи града  Дервента – шалтер сала или на страници Града  Дервента WWW.derventa.ba

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене  уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене , непотпуне , недопуштене  и неразумљиве пријаве биће одбачене .

Пријаве се могу доставити лично ( пријемна канцеларија  ) или путем поште на адресу : ГРАД  ДЕРВЕНТА – ГРАДОНАЧЕЛНИК    , ул Трг ослобођења број 3.  Дервента ,  са назнаком: Пријава на Јавни конкурс  за попуну упражњених  радних  мјеста  у статусу службеника у Градској   управи  града Дервента“.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас  Српске“  и  у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Ако Конкурс не буде објављен истовремено  рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања

Јавни конкурс ће се објавити и у „Дервентском листу“ и на званичној интернет страници града Дервента , али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић , тел. број 053/315-107

Број:  02-120-101/21                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум : 06. октобар 2021.  године.                                                      Милорад Симић

Related posts

ПОНОВЉЕНА ЛИЦИТАЦИЈА

admin

Конкурс Геронтолошки центар

admin

ЈАВНИ ПОЗИВ – ИЗБОР НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još