Конкурси

Градска управа расписала конкурс за пријем службеника

ГРАДСКА УПРАВА

ДЕРВЕНТА

Градоначелник Дервенте на основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17)    расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених  радних  мјеста у статусу  службеника у Градској управи Дервента

I

У  Градску управу Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника:

 1. У Одјељење за просторно уређење:
 • Самостални стручни сарадник за нормативна и друга правна акта ……………………………………….. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника: друго.

 1. У Одјељење за финансије:
 2. Самостални стручни сарадник за рачуноводствене послове града Дервента …………………….. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника:  друго.

б) Стручни сарадник за евидентирање наплате локалних прихода ………………………………………………… 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: седма, звање службеника, треће.

 1. У Одјељење за привреду и друштвене дјелатности:

Самостални стручни сарадник за борачко – инвалидску заштиту и цивилне жртве рата …………………… 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника, друго.

 

 1. У Одјељење за општу упрву:
 • Стручни сарадник, матичар у матичној служби ………………………………. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: седма, звање службеника: прво.

II

ОПИС ПОСЛОВА

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за нормативна и друга правна акта:

– припрема нацрте и приједлоге општих нормативних аката из дјелокруга одјељења;

– припрема уговоре о давању грађевинског земљишта под закуп и прати извршавање уговорних обавеза;

– обавља послове у вези са прометом грађевинског земљишта;

– води поступке и израђује све акте из области екологије;

– обавља и друге послове које одреди начелник одјељења.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за рачуноводствене послове града Дервента:

– прикупља документе за контирање и књижење;
– контролише, књижи и уноси благајне у систем трезора града;
– усаглашава благајне трезора свих потрошачких јединица;

– контира јавне приходе и врши унос и књижење у систем трезора;
– врши исправке књижења и усаглашавање;
– врши усаглашавање жиро – рачуна са књиговодственим стањем;
– усаглашава приходе и расходе са свим буџетским корисницима;
– води евиденцију о сталним (основним) средствима и врши унос у главну књигу;

– врши обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава, контира и уноси у главну књигу;

– усаглашава стање по извршеним пописима са књиговодственим стањем;

– врши завршна књижења за трезор града;

– користи апликацију трезора општине, пријава и одабир рада у оквиру својих овлашћења;

– врши контролу и одобрава унос трзорских образаца у апликацију;
– Учествују у сачињавању финансијских извјештаја за остале буџетске кориснике за које Градска управа Дервента води пословне књиге;

– обавља све друге послове по налогу начелника Одјељења за финансје.

Опис послова које обавља стручни сарадник за евидентирање наплате локалних прихода:

– води евиденцију о потраживањима непореских локалних прихода који се задужују на бази рјешења или уговора надлежних одјељења Градске управе;

– врши унос наплате у помоћне књиге по основу закупа станова, гаража, пословних простора, јавних површина, комуналне таксе за коришћење простора за паркирање, накнаде за коришћење комуналних добара и свих осталих прихода;
– усаглашава ненаплаћена потрживања по основу задужених локалних прихода (срававање стања ненаплаћених потраживања – ИОС);

– предлаже начелнику одјељења предузимање потребних мјера за унапређење рада одјељења.

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за борачко – инвалидску заштиту и цивилне жртве рата:

– води управни поступак и израђује појединачна управна акта о правима породица погинулих бораца и корисника личне инвалиднине, утврђује својства породице погинулог борца, ратног и мирнодопског војног инвалида, право на ортопедски додатак, додатак за његу и помоћ од стране другог лица, допунско материјално обезбјеђење, посебно мјесечно примање и  право на новчану накнаду породици одликованог борца;

– води управни поступак и израђује појединачна управна акта о утврђивању својства породице погинулог борца, својства породице умрлог ратног – војног инвалида, право на увећану и повећање породичне инвалиднине, право на надокнаду за подизање надгробног споменика, право на новчану накнаду породици одликованог борца и друга права;

– води управни поступак и израђује појединачна управна акта о утврђивању својства породице цивилне жртве рата и утврђивање својства цивилне жртве рата и права по том основу и право члана породице иза умrлог корисника личне инвалиднине;

–  утврђује право на додатну новчану помоћ, додатак за самохраност и додатак за члана породице неспособног за рад, израђује увјерења на основу службене евиденције и утврђеног чињеничног стања;

– води управни поступак у предмету ревизије и поновног поступка по налогу ресорног министарства;

– прати стање у овој области, израђује извјештаје, информације, анализе и предлаже одређене мјере;

– води здравствену заштиту породица погинулих бораца, војних инвалида и цивилних жртава рата, води картотеку и евиденцију породица погинулих бораца, војних и мирнодопских војних инвалида, корисника породичне инвалиднине иза умрлих војних инвалида и цивилних жртава рата;

– води управни поступак у вези са остваривањем права на здравствену заштиту и врши пријаве и одјаве осигураника Фонду здравственог осигурања и друга права у вези остваривања здравствене заштите;

– комплетира предмете и упућује на љекарску комисију за утврђивање степена инвалидности и присуствује раду комисије, комплетира предмете и упућује на љекарску комисију за утврђивање неспособности за рад члана породице погинулог борца и присуствује раду комисије;

– ради са комисијом за упућивање ратних – војних инвалида и породица погинулих бораца на бањско -климатско лијечење, води евиденцију и помаже код пружања хуманитарне помоћи и донација;

– израђује уговоре и друге нормативне акате из дјелокруга одјељења;

– пружа правну помоћ при раду комисије за потребе одјељења;

– остварује сарадњу са борачком организацијом, удружењем породица погинулих, заробљених и несталих бораца и цивила и другим организацијама;

– одлаже предмете по категорији корисника и врсти примања на за то одређена мјеста;

– прикупља податке, на основу којих информише Скупштину града  и  градоначелника, путем начелника одјељења, доставља потребне податке ресорним министарствима и вишим нивоима власти, учествује у припреми нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина града и градоначелник за надлежну област, обавља и друге послове и обавезе по налогу шефа одсјека и начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Опис послова које обавља стручни сарадник – матичар у матичној служби:

врши упис у матичне књиге рођених, вјенчаних, умрлих и књиге држављана за матична подручја утврђена одлуком;

– врши упис података у матичне књиге у рубрику „накнадни уписи и биљешке“;

– доставља обавјештења и извјештаје надлежним матичним службама и другим органима о извршеном упису;

– издаје изводе и увјерења из матичних књига (МКР, МКД, МКВ, МКУ);

– издаје увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција (потврде о издржавању чланова породица лица која раде у иностранству, потврде о животу и др);

– врши унос података из матичних књига у електронску базу и врши верификацију – потврду унесених података;

– електронски прима захтјеве за провјеру података из матичних књига рођених и књига држављана;

–  координира извршење послова провјере података из матичних књига рођених и књига држављана потребних за издавање личних докумената;

– доставља провјерене податке органу надлежном за издавање личних докумената;

– након уписа чињенице смрти у матичну књигу умрлих, у законом предвиђеном року, саставља смртовнице и доставља надлежном суду ради окончања оставинског поступка;

– саставља записник о признању очинства и сагласности на признање;

– узима изјаве о промјени презимена у случају престанка, поништења или развода брака;

– обрађује  документацију по поднесеној  пријави  за вјенчање и присуствује закључењу брака;

– врши обнављање уништених матичних књига;

– врши попуну статистичких образаца и доставља надлежном заводу;

– врши послове овјере потписа, рукописа и преписа;

– поступа по захтјевима надлежних одјељења, јавних установа и других правних лица на начин да доставља тражене податке уколико подаци нису заштићени  Законом о заштити личних података и Законом о заштити тајних података;

– пружа стручну помоћ давањем упута грађанима ради лакшег остваривања одређених права и извршавања обавеза;

– сачињава извјештаје и информације о свом раду;

– обавља и друге послове из дјелокруга рада по налогу начелника Одјељења за општу управу.

III

ОПШТИ УСЛОВИ:

 1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;
 2. да је старији од 18 година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;
 6. да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

IV

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Посебни услови за радно мјесто под I-1. :

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови су:  ВСС,  Правни факултет или први циклус студија са најмање 240  ЕЦТС бодова или еквивлент,  најмање двије годинe радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској, општинској управи.

Посебни усллови за радно мјесто под I-2.а)

Поред општих услова  из поглавља III овог јавног конкурса , посебни услови су: ВСС –  Економски факултет, VII степен са остварених 240 ЕСТЅ или еквивалент, дипломирани економиста најмање двије година радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у градској, општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто под I-2.б)

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса  посеби услови су ССС, IV степен стручне спреме, средња школа, управног или економског смјера,  радно искуство у струци најмање шест мјесеци  и положен стручни испит за рад у градској, општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто под I-3

Поред оопштих услова из попглаваља III овог јавног конкурса посебни услови су:  ВСС, Правни факултет или први циклус студија са најмање 240 ЕСТS бодова или еквивалент, најмање двије годинe радног искуства у траженом степену образовања  и положен стручни испит за рад у градској, општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто под I-4.

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови су: ССС у четворогодишњем трајању, гимназија, управно – административна школа, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској,  општинској управи, положен посебан стручни испит за матичара као услов за добијање овлашћења за обављање послова матичара.

Ово радно мјесто  ће бити предмет основног сигурносног провјеравања у складу са законом.

V

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

 1. диплома о завршеној високој стручној  спреми  за радна мјеста под  I1, I а.  и I3 (кандидат који је високо  образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи у складу са одредбама прописа из области високог образовања);

–  свједочанство о завршном испиту или диплома о положеном матурском испиту  за радно мјесто под  I2. б. и  I-4.

увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској, градској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15) .

– исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

– фотокопија увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ;

– фотокопија личне карте.

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјавa да кандидат:

а)  није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској,општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в)  не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове  Комисија за провођење јавног конкурса за пријем службеника обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг – листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног – војног инвалида и борца , како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12, 40/12 и 18/15 ). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чл. 30. 39. и 60. наведеног закона

Прворангирани кандидат по приједлогу комисије дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској /градској управи јединице локалне самоуправе,

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), и

г)  увјерење о општој здравственој способности

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове , позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг- листе  успјешних кандидата , да достави тражене доказе.

VI – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  Конкурса.

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу  који се може преузети у Граедској управи града  Дервента – шалтер сала или на страници Града  Дервента WWW.derventa.ba

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене  уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене , непотпуне , недопуштене  и неразумљиве пријаве биће одбачене .

Пријаве се могу доставити лично ( пријемна канцеларија  ) или путем поште на адресу : ГРАД  ДЕРВЕНТА – ГРАДОНАЧЕЛНИК    , ул Трг ослобођења број 3.  Дервента ,  са назнаком: Пријава на Јавни конкурс  за попуну упражњених  радних  мјеста  у статусу службеника у Градској   управи  града Дервента“.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас  Српске“  и  у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Ако Конкурс не буде објављен истовремено  рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања

Јавни конкурс ће се објавити и у „Дервентском листу“ и на званичној интернет страници града Дервента , али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић , тел. број 053/315-107

Број:  02-120-101/21                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум : 06. октобар 2021.  године.                                                      Милорад Симић

Related posts

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „МОТАЈИЦА“

admin

ОГЛАС

admin

ПЗ „Дедина“ запошљава више радника

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još

Које теме бисте вољели да буду заступљеније у Дервентском листу:

Хвала што сте гласали!