Конкурси

Конкурс Геронтолошки центар

ЈУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ДЕРВЕНТА

Стевана Немање бб, 74400 Дервента

Тел/факс: +387 53 250 230, 053 250 231, 053 250 234

Е-маил: gerontoloskicderventa@gmail.com

Број: 191-3/21

Датум: 9. март 2021. године

На основу члана 20. став 2. тачка 8) Статута ЈУ Геронтолошки центар Дервента, број 87-5/20 од 15.05.2020. године, в.д. директора расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање радног мјеста

I

Расписује се јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено вријеме за радно мјесто:

 1. Самостални стручни сарадник за правне послове један (1) извршилац.

II

Опис послова:

 • обавља потребне радње за обештећење центра;
 • врши припремне радње за утуживање;
 • преузима потребне радње да се правоснажне одлуке надлежних органа изврше, прати све прописе из области јавних набавки, те одговара за њихову правилну и благовремену примјену;
 • израђује приједлоге општих аката, приједлоге одлука, уговора и рјешења из области радних односа и других дјелатности центра;
 • врши укњижбу некретнина центра;
 • обавља послове из области правних, имовинских и општих послова;
 • води персоналну евиденцију запослених и обезбјеђује примјену прописа из области радних односа;
 • по налогу директора врши и друге послове који по природи спадају у дјелокруг овог радног мјеста;
 • за свој рад одговоран је директору.

III

Кандидати који се пријављују на конкурс морају испуњавати опште и посебне услове.

Општи услови су:

 • да је држављанин Републике Српске или БиХ;
 • да је старији од 18 година;
 • да има општу здравствену способност;
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама;
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;
 • да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови:

 • ВСС – VII степен стручне спреме, 240 ЕЦТС бодова, дипломирани правник;
 • двије године радног искуства у траженом степену образовања;
 • положен државни испит.

IV

Уз пријаву на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата, кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова за пријем у радни однос, у оригиналу или овјереној копији, не старије од шест мјесеци (осим родног листа) рачунајући од дана објаве конкурса и то:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о држављансту;
 • увјерење да се против кандидата не води кривични поступак;
 • доказ о траженом степену образовања;
 • доказ о траженемо радном искуству;
 • увјерење о положеном испиту за рад у државним органима.
 • Изјаву:
 1. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ;
 2. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама;
 3. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

Доказ о здравственој способности доставља изабрани кандидат по окончању конкурса. За изабраног кандидата центар ће по службеној дужности прибавити увјерење о неосуђиваности.

V

Сви кандидати који буду испуњавали опште и посебне услове биће позвани на усмени интервју. О термину одржавања интервјуа кандидати ће бити обавјештени писмено, путем мобилног телефона или електронском поштом.

Кандидати који нису изабрани за радно мјесто за које је проведена процедура пријема, биће писмено обавјештени најкасније у року од три дана од дана доношења одлуке о пријему.

VI

Јавни конкурс ће бити објављен на порталу Завода за запошљавање РС и у Дервентском листу.

VII

Јавни конкурс остаје отворен осам дана од дана последњег објављивања у једном од јавних гласила из тачке 6. овог конкурса.

Пријаве са потребном документацијом доставити у затвореној коверти на адресу:

ЈУ Геронтолошки центар Дервента, Улица Стевана Немање бб, 74400 Дервента. Са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС“.

Неуредне, непотпуне и неблаговремено пристигле пријаве неће бити узете у разматрање.

ЈУ није обавезна враћати документе достављене уз пријаву. Кандидати који не буду позвани на интервју, односно кандидати који нису изабрани, могу преузети своју документацију у сједишту јавне установе, уз предочење личне карте.

                                                                                                        В.д. директора

ЈУ Геронтолошки центар Дервента

                                     Ђурђа Додиг – Пијетловић

Related posts

Конкурс за избор секретара Скупштине општине

admin

Позив за породице са троје и више дјеце за добијање „поносних картица“

admin

ОГЛАС ОПШТИНСКА УПРАВА

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još