Конкурси

Конкурс – Дом здравља

ГРАД ДЕРВЕНТА

СКУПШТИНА ГРАДА

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) , члана 73. став 2.   Закона о здравственој заштити („Службени гласник  Републике Српске“, број 106/09 и 44/15 ) и члана 1. Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 8/21), Скупштина града Дервента расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање директора Јавне здравствене  установе Дом здравља Дервента 

I

Скупштина  града  Дервента расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента.

II

Опис послова директора:

Организује и руководи процесом рада у ЈЗУ Дом здравља, организује и проводи унутрашњи надзор над радом здравствених и других радника, предлаже и проводи пословну политику ЈЗУ Дом здравља, предлаже програм рада и финансијски план установе, предлаже и извршава одлуке управног одбора установе, наредбодавац је за извршавање финансијског плана установе, одлучује о коришћењу средстава у сладу са законом и општим актима установе, именује и разрјешава раднике са посебним овлашћењима и одговорностима, предлаже правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, као и све друге нормативне акте које доноси Управни одбор ЈЗУ Дом здравља, осим Пословника о раду Управног одбора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника у складу са законом, колективним уговором и општим актима Дома здравља, одлучује у првом степену о захтјеву за заштиту права радника, одлучује о службеним путовањима радника, даје сагласност здравственим радницима Дома здравља за самостално обављање дјелатности или обављање дјелатности у другој здравственој установи, одлучује и о свим другим питањима и обавља све друге послове који су важећим прописима и нормативним актима у надлежности директора.

Директор за свој рад одговара оснивачу.

III

Мандат

Директор се именује на период од четири године.

IV

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове:

а) Општи услови за именовање директора Дома здравља  су:

– да је држављани РС или БиХ;

– да је старији од 18 година;

– да није отпуштен  из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;

– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање дужности у Дому здравља;

– да не служи  казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужницом тог суда, а  да се није повиновао налогу да се појави пред Судом (члан ИX 1. Устава БиХ);

– да има општу здравствену способност.

 

б) Посебни услови и критеријуми за именовање директора Дом здравља су:

– висока стручна спрема медицинског, стоматолошког, правног или економског смјера која подразумијева минимално 240 ECTS бодова или еквивалент;

– потребно стручно знање из дјелатности којом се бави Дом здравља;

– најмање пет година радног искуства у струци;

– посједовање руководних и организационих способности;

– доказани резултати и успјеси у обављању ранијих послова и

– програм рада.

 

Под радним искуством у струци од најмање пет година подразумијева се радно искуство послије стицања степена стручне спреме из поглавља IV тачка б) алинеја 1.

V

Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– овјерену копију дипломе;

– увјерење о држављанству;

– доказ о радном искуству у струци;

– биографију о кретању у служби;

– увјерење да није осуђиван за кривично дјело (за кандидате рођене у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем);

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља IV, под а) алинеја 3. и 5.  овог конкурса;

– увјерење о општој здравственој способности

– програм рада.

Кандидати могу приложити и друге документе којима доказују испуњавање потребних услова.

Документи којим се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из поглавља IV под а) алинеја 3. и 5. не могу бити старији од шест мјесеци од издавања.

 

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спрјечавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости  функција.

Кандидати не могу бити особе које су на функцији у политичкој странци.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из поглавља VIII овог конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у шалтер салу Градске  управе Дервента или путем поште на адресу: Скупштина  града  Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, посебно са назнаком „Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у ЈЗУ Дом здравља Дервента“.

VIII

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и у Дервентском листу.

 

Број: 01-022-127/21

Датум: 12. април 2021. године

 

ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                                                          СКУПШТИНЕ ГРАДА

                                                     Мирко Земуновић

 

Related posts

ОБАВЈЕШТЕЊЕ РЕГРЕСИРАНИ ДИЗЕЛ

admin

ОГЛАС – „ВЕНЕТО“

admin

ЈАВНИ КОНКУРС – ПРИПРАВНИЦИ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još