Конкурси

Нацрт одлуке о држању паса и мачака

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

На 17. сједници Скупштине града Дервента, која је одржана 28. октобра 2022. године, закључком је прихваћен Нацрт одлуке о условима, начину држања и заштити паса и мачака на подручју града Дервента и упућен на јавну расправу која ће трајати до 30. новембра 2022. године.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да примједбе, мишљења и приједлоге доставе у писаној форми Одјељењу за стамбено – комуналне послове најкасније до истека наведеног рока.

Одјељење за стамбено –

комуналне послове

Н А Ц Р Т

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 3. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17) и члана 37. став 2. тачка 2. Статута града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број: 6/21, 20/21 и 10/22), Скупштина града Дервента је на 17. сједници одржаној 28. октобра 2022. године, донијела

О Д Л У К У

о условима, начину држања и заштити

паса и мачака на подручју града Дервента

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(1) Овом одлуком прописују се услови, начин држања и заштита паса и мачака као кућних љубимаца, начин контроле њиховог размножавања, кретање у објектима и на јавним површинама, начин поступања са нерегистрованим псима, напуштеним и изгубљеним животињама на подручју града Дервента.

(2) Овом одлуком нарочито се прописује број паса и мачака, регистрација, обиљежавање, превентивна цијепљења, као и начин уклањања паса и мачака с циљем заштите здравља људи, безбједности грађана и заштита животне средине.

Члан 2.

На подручју града Дервента могу се у складу са овом одлуком држати кућни љубимци који не угрожавају физички и психички интегритет, личну сигурност и имовину грађана, не ремете јавни ред и мир, при чему услови држања морају у потпуности задовољавати њихову добробит.

Члан 3.

Одредбе ове одлуке не односе се на животиње које служе за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Министарства одбране БиХ, службене псе и псе водиче лица са посебним потребама.

Члан 4.

Поједини појмови наведени у одлуци имају сљедећа значења:

1) кућни љубимци у смислу ове одлуке су пси и домаће мачке које се узгајају или држе за друштво, рекреацију, заштиту или помоћ човјеку;

2) ималац или власник животиње је физичко или правно лице које је стално или повремено:

– власник животиње;

– одговорно или задужено за животињу;

– одговорно за чување и контролу дјеце млађе од 16 година која посједују животињу;

– односно која се баве узгајањем, заштитом, употребом, гајењем, управљањем, обучавањем, превозом или продајом животиње;

3) изгубљена животиња је она животиња која је напустила власника без његове  воље и он је тражи;

4) напуштена животиња је кућна животиња коју је власник свјесно напустио;

5) хигијеничарска служба је служба за прикупљање напуштених и изгубљених животиња, коју оснивају правна лица у складу с одредбама Закона о заштити и добробити животиња;

6) склоништа за животиње су простори у којима се смјештају пронађене (напуштене и изгубљене) животиње на даљњу бригу и могуће удомљавање.

II

 

УСЛОВИ И НАЧИН ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА

Члан 5.

(1) Дозвољено је држати пса који је цијепљен, уписан у регистар паса и означен на прописани начин.

(2) Неуписане и неозначене псе забрањено је држати.

Члан 6.

(1) Власник пса мора имати прописану исправу о упису пса код надлежне ветеринарске организације која води регистар животиња, а коју је на захтјев ветеринарског инспектора или комуналног полицајца или другог службеног лица дужан показати.

(2) Регистрација мачака није обавезна.

Члан 7.

(1) Власник кућног љубимца дужан је бринути о његовом здрављу, исхрани, смјештају, хигијени, и према њему поступати у складу са законом и другим прописима о заштити и добробити животиња, ветеринарства, заштите околине, јавног реда и мира, те одредбама ове одлуке.

(2) Власник кућног љубимца који се више о њему не може бринути у складу са ставом 1. овог члана дужан је пронаћи удомитеља, односно удружење грађана или особу која ће о њему бринути на прописан начин или га предати Хигијеничарској служби, коју у складу са законом оснива физичко или правно лице или град, те сносити трошкове боравка до удомљења или другог начина збрињавања животиње.

Члан 8.

(1) Власник кућног љубимца дужан је осигурати да кућни љубимац ни на један начин не омета јавни ред и мир, услове становања, утврђени кућни ред и мир грађана, те да не угрожава безбједност грађана и сигурност других животиња.

(2) У случају одсуства дужег од 24 часа власник је дужан осигурати надзор и бригу пунољетне особе за свог кућног љубимца у складу са његовим потребама.

Члан 9.

(1) Није дозвољено држати или остављати кућног љубимца у заједничким просторијама зграде (улази, стубишта, лифтови, подруми, просторије за одлагање смећа, котловнице, сушионице и слично).

(2) За држање кућног љубимца у заједничком дворишту зграде или зграда, власник мора имати сагласност свих сувласника или власника зграде или другог законског посједника дворишта,  заједнице етажних власника.

(3) Власник кућног љубимца дужан је бринути о чистоћи заједничких просторија којима се крећу кућни љубимци, те очистити површину уколико је његов кућни љубимац на било који начин запрљао површину.

Члан 10.

(1) Пси морају бити означени уз помоћ микрочипа.

(2) Регистрацију, означавање, цијепљење те провођење и других прописаних ветеринарско – здравствених мјера у складу са Законом о ветеринарству и Законом о добробити животиња проводе ветеринарске организације на подручју града, које воде Регистар животиња и издају службену исправу за животињу.

(3) Власници паса дужни су пријавити набавку, угинуће или нестанак пса у року од седам дана од дана набавке, угинућа или нестанка пса најближој ветеринарској организацији која води регистар.

(4) Трошкове регистрације паса, означавања и провођења прописаних ветеринарско – здравствених мјера сноси власник пса.

Члан 11.

Ако се појави заразна болест или знакови на основу којих се може посумњати да је пас оболио од заразне болести, ималац пса дужан је у року од 24 часа да:

– то пријави надлежној ветеринарској служби или надлежној ветеринарској амбуланти и

– одмах затвори животињу и држи је затворено до ветеринарског прегледа.

Члан 12.

(1) У стамбеној згради са више станова дозвољено је држање у стану највише два пса односно највише двије мачке.

(2) Штенад, односно мачићи могу се држати најдуже три мјесеца након окота.

(3) Није дозвољено држање пса или мачке на балкону, тераси или лођи стамбене зграде са више станова.

Члан 13.

(1) У породичној кући или дворишту породичне куће дозвољено је држати највише два пса и двије мачке на начин да не ометају ред и мир грађана.

(2) Изузетно власник пса или мачке може држати више од два пса и двије мачке ако има регистровано легло за репродукцију паса и мачака, ако врши узгој подмлатка, ако посједује стадо оваца (на сто грла један овчарски пас), ако је регистровани ловац, ако је регистровани фармер, ако врши дресуру паса, ако организује изложбе, смотре и такмичења паса и мачака. За све наведене дјелатности власник пса мора имати одобрење надлежног органа.

(3) Пас који се држи у неограђеном дворишту мора бити везан ланцем на начин да не омета кретање и сигурност грађана или бити смјештен у ограђени простор – бокс, који ће осигурати животињи да се самостално не може удаљити.

(4) Власник не смије везати пса на ланац који је краћи од три метра или троструке дужине животиње, мјерено од врха репа до врха њушке.

Члан 14.

(1) Уколико се пас држи у ограђеном простору за пса или кућици за пса, смјештај кућице или ограђеног простора мора бити такав да не омета становање у сусједном дворишту. Кућица или простор за држање пса мора бити удаљена најмање десет  метара од сусједног објекта за становање.

(2) Пас који се држи у ограђеном дворишту, окућници или другом земљишту не мора бити везан уколико ограда висином и чврстоћом осигурава сигурност пролазника и сусједа, на улазним дворишним вратима мора бити звоно у исправном стању, те на видном мјесту истакнута ознака која упозорава на присуство пса.

Члан 15.

Власник чији пас учесталим и дуготрајним лајањем или завијањем ремети мир грађана, дужан је по притужби грађана одмах предузети одговарајуће мјере како би се спријечило даље узнемиравање грађана, на начин да се установи узрок таквог стања, те умирити пса на начин који животињи неће узроковати бол, патњу или страх.

Члан 16.

Власници опасних паса (пси који према својим природним/урођеним склоностима могу испољавати агресивност) дужни су исте држати у складу са Правилником о држању опасних животиња („Службени гласник БиХ”, број: 27/10).

III

НАЧИН КОНТРОЛЕ РАЗМНОЖАВАЊА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

Члaн 17.

(1) Власници кућних љубимаца морају осигурати контролу размножавања под њиховим надзором, а за све потомке сносе одговорност и неконтролисано размножавање својих љубимаца морају спријечити.

(2) Контрола размножавања паса и мачака проводи се превентивним дјеловањем те стерилизацијом, хормонском терапијом или кастрацијом животиња.

IV

КРЕТАЊЕ ПАСА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

Члан 18.

(1) По јавним површинама на подручју града власник је пса дужан водити на поводцу са заштитном брњицом тако да не угрожава властиту сигурност људи и других животиња и њихово кретање.

(2) Пси патуљастих пасмина и они који због анатомски неприкладне грађе главе или чељусти не могу носити брњицу могу се изводити само на поводцу.

(3) Извођење опасног пса на јавне површине допуштено је једино с брњицом и на поводцу, од стране власника а у складу са Правилником о држању опасних животиња („Службени гласник БиХ”, број: 27/10).

(4) Пас који се изводи на јавну површину мора имати прописану исправу о регистрацији паса, коју је на захтјев комуналног полицајца или ветеринарског инспектора власник пса дужан показати.

Члан 19.

(1) Због здравствених, хигијенских и других разлога забрањено је доводити псе у објекте јавне намјене, банке, тржнице, возила јавног превоза, трговине, угоститељске објекте, дјечија игралишта, спортске терене, сајмове, јавне скупове, купалишта, гробља и слично.

(2) О дозволи или забрани увођења паса у хотеле, апартмане, и друге смјештајне и угоститељске објекте, занатске радње и трговине непрехрамбеним производима, одлучује власник и то означава постављањем наљепнице са ликом пса, односно с прецртаним ликом пса, на улазна врата у објекат.

(3) Ограничење кретања кућних љубимаца не примјењује се на псе оспособљене за помоћ особама са посебним потребама, изузев у случају када је ограничење утврђено посебним прописом.

Члан 20.

Власник пса може се са псом кретати на спортским и рекреацијским теренима и јавним купалиштима уз писмену сагласност власника или правне особе која руководи објектом и то означава постављањем наљепнице са ликом пса, односно с прецртаним ликом пса.

Члан 21.

(1) Уколико пас или мачка при извођењу из стана или дворишта, из било којих разлога запрља стазу, пут, зелену површину или други простор, власник пса или мачке дужан је да запрљану површину очисти.

(2) Власник пса или мачке приликом извођења кућног љубимца дужан је са собом имати прибор за чишћење и уклањање измета.

(3) Ако пас или мачка оштети нечију имовину, власник животиње је дужан извршити поправку или надокнадити материјалну штету оштећеном физичком или правном лицу.

V

ПОСТУПАЊЕ СА НАПУШТЕНИМ И ИЗГУБЉЕНИМ ПСИМА

Члан 22.

(1) Неуписане псе непознатих власника, напуштене и изгубљене животиње сакупља хигијеничарска служба за животиње коју у складу са Законом оснива физичко или правно лице или град.

Члан 23.

(1) Трошкове хватања, превоза, прихвата, ветеринарско -здравствених мјера и еутаназије што их је хигијеничарска служба за животиње предузела према нерегистрованим, напуштеним и изгубљеним псима сноси њихов власник, ако је познат или се накнадно утврди, а ако није познат трошкови се у складу са Законом о заштити и добробити животиња, подмирују из Буџета града и других Законом прописаних видова финансирања.

(2) Град није одговоран за штету коју проузрокују изгубљени или напуштени пси или они за које није могуће пронаћи власника или посједника.

Члан 24.

(1) Власник пса дужан је обезбиједити све услове да се пас не може самостално удаљити из дворишта, окућнице или другог земљишта на којем држи пса.

(2) Забрањено је пуштање пса на јавне и друге површине без надзора.

(3) Власник изгубљеног кућног љубимца дужан је надокнадити сваку штету коју почини такав кућни љубимац, од момента његовог нестанка до момента његовог проналаска и враћања власнику.

VI

НАДЗОР

Члан 25.

(1) Комунална полиција и ветеринарски инспектор града Дервента у складу са својим овлашћењима врше надзор над провођењем ове Одлуке.

(2) Ако комунални полицајац у свом раду наиђе на отпор, може затражити помоћ припадника полиције.

(3) Ветеринарска инспекција у складу са својим овлашћењима врши надзор у случајевима кршења одредби ове Одлуке које су уређене Законом о ветеринарству и Законом о заштити и добробити животиња.

(4) Ветеринарски инспектор и комунална полиција могу забранити држање пса и наредити да се пас смјести у прихватилиште за псе, ако се ималац пса:

– не придржава хигијенско – санитарних прописа или не извршава мјере за сузбијање заразних и других болести,

– злоставља пса, односно наноси му бол, патњу или га озлиједи, поступи супротно одредби члана 9. ове одлуке,

– не придржава обавеза прописаних овом одлуком.

VII

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Новчаном казном у износу од 500 КМ до 2.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако поступи у супротности са чланом 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 24. ове одлуке.

Члан 27.

Новчаном казном у износу од 300 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу, ако поступи у супротности са чланом 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 24. ове одлуке.

Члан 28.

Новчаном казном у износу од 100 КМ до 500 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако поступи у супротности са чланом 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14 и 24. ове одлуке.

Члан 29.

Новчаном казном у износу од 50,00 КМ до 150,00 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако поступи у супротности са чланом 15, 18, 19. и 21. ове Одлуке.

VIII

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о заштити и условима држања паса на подручју општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“ број 7/13).

Члан 31.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“.

Предсједник Скупштине града

Мирко Земуновић

Related posts

Конкурс – спремачица

Derventski List

Јавни позив за додјелу
помоћи за трошкове гријања

Derventski List

ОГЛАС ОПШТИНСКА УПРАВА

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još