Конкурси

Јавни конкурс за начелнике одјељења у Градској управи

На основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“; број 97/16), члана 7. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) градоначелник Дервeнте расписује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за именовање начелника одјељења у Градској управи Дервента

 

I – Градоначелник  Дервенте расписује Јавни конкурс за именовање начелника одјељења у  Градској  управи Дервента и то:

 1. Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове  … 1 извршилац

Категорија радног мјеста:: прва категорија

 1. Начелник Одјељења за општу управу …………………………. 1 извршилац

Категорија радног мјеста: прва категорија

 1. Начелник Одјељења за просторно уређење …………………. 1 извршилац

Категорија радног мјеста: прва категорија

 1. Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности …….. 1 извршилац

Категоја радног мјеста: прва категорија

 1. Начелник Одјељења за финансије ………………………………. 1 извршилац

Категорија радног мјеста: прва категорија

 1. Начелник Одјељења за инспекцијске послове ……………… 1 извршилац

Категорија радног мјеста: прва категорија

II Опис послова

Начелник одјељења руководи радом одјељења, одговара за рад одјељења и представља одјељење у границама овлашћења, организује рад одјељења према дјелокругу утврђеним одлуком и одговоран је за извршавање послова у оквиру Градске  управе, сарађује са другим одјељењима у циљу извршавања послова и задатака из свог дјелокруга, израђује планове, програме извјештаје у везани са радом одјељења, одговоран је за законито, стручно, благовремено, рационално и ефикасно обављање послова из надлежности одјељења, одговоран је за припрему и обраду материјала који се предлажу Скупштини Града и градоначелнику, одговоран је за извршење одлука и закључака Скупштине Града и градоначелника које се односе на рад одјељења, даје оцјену запослених у одјељењу у складу са прописима, за извршавање послова из дјелокруга одјељења доноси рјешења, закључке и друге акте у оквиру датог овлашћења, обавља и друге послове које му повјери градоначелник.

Начелник Одјељења за свој рад одговара градоначелнику.

III – Мандат

Начелника одјељења на приједлог градоначелника именује Скупштина града  на вријеме трајања мандата сазива Скупштине града који га је именовао.

Начелник одјељења има статус градског службеника.

IV – Општи услови за кандидате:

 • да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;
 • да је старији од 18 година;
 • да има општу здравствену способност;
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској, односно градској управи јединице локалне самоуправе;
 • да није отпуштен из органа управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;
 • да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

V – Посебни услови:

– За начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове: да има завршен четворогодишњи студиј ВСС, економски факултет, правни или технички факултет  или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три (3) годинe радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у општинској однсно градској управи;

– за начелника Одјељења за општу управу: да има завршен четворогодишњи студиј ВСС, правни факултет, економски факултет, други факултет друштвених наука  или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три (3) годинe радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској, односно општинској управи;

– за начелника Одјељења за просторно уређење: да има завршен четворогодишњи студиј ВСС, економски, правни или технички факултет или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  најмање три (3) годинe радног искуства у траженом степену образовања и  положен стручни испит за рад у градској, односно општинској управи;

– за начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности: да има завршен четворогодишњи студиј ВСС, правни факултет, економски факултет или технички факултет или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три (3) годинe радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској, односно општинској управи;

– за начелника Одјељења за финансије: да има завршен четворогодишњи студиј ВСС, економски факултет или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три (3) годинe радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској, односно општинској управи;

– за начелника Одјељења за инспекцијске послове: да има завршен четворогодишњи студиј ВСС, економски, правни или технички факултет или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три (3) годинe радног искуства у траженом степену образовања и  положен стручни испит за рад у градској, односно општинској управи.

VI – Потребна документа:

 1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидати прилажу:

фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине.

Саставни дио пријаве на Јавни конкурс су изјаве да кандидат:

– није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе;

– није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

– није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској односно  општинској управи, у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

 1. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:
 2. биографију о кретању у служби;
 3. фотокопију личне карте;
 4. диплома о завршеној стручној спреми, (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања);
 5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској, односно градској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15);
 6. исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
 7. исправе или изјаве у писаној форми да испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима или правилником.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурсна комисија за спровођење поступка за именовање начелника одјељења, обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије, дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе;

в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

г) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),  и

д) увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг- листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

VII – Рок за подношење пријаве

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  конкурса.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу, који се може преузети у Градској управи Дервента – шалтер сала или на страници Града  Дервента www.derventa.ba.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: ГРАД ДЕРВЕНТА – ГРАДОНАЧЕЛНИК, Трг ослобођења бб  Дервента, са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за именовање начелника  одјељења Градске управе Дервента.“

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“  и у „Службеном гласнику Републике Српске“

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања

Јавни конкурс ће бити објављен и у „Дервентском листу и на званичној интернет страници Града Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на Јавни конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић, тел. бр. 053/315-107

 

Број: 02-120 -6/21                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 6. април 2021. године.                            Милорад Симић

Related posts

ЗАКЉУЧАК РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ОД 14. МАЈА

admin

„Ауто – тим“ запољшава више радника

admin

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ЗЕМЉИШТЕ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još