Конкурси

Конкурс – Геронтолошки центар

ГРАД ДЕРВЕНТА

СКУПШТИНА ГРАДА

 

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) члана 17. Статута Јавне установе Геронтолошки центар Дервента број 87-5/20 од 15. маја 2020. године и члана 1. Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Геронтолошки центар Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 8/21), Скупштина града Дервента расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање директора Јавне

установе Геронтолошки центар Дервента

 

I

 

Скупштина града Дервента расписује јавни конкурс за избор и именовање  директора Јавне установе Геронтолошки центар Дервента.

 

II

 

Опис послова директора:

руководи Геронтолошким центром, организује и руководи процесом рада и пословања и самостално доноси одлуке у оквиру своје надлежности, представља и заступа установу и одговоран је за законитост рада установе.

У остваривању обавеза директор обавља и следеће послове:

предлаже финансијски план и годишњи програм рада установе и предузима мјере за њихово провођење, извршава одлуке и закључке оснивача и даје приједлоге за доношење одлука и закључака, извршава одлуке управног одбора, подноси управном одбору и оснивачу извјештај о резултатима пословања по периодичном и годишњем обрачуну, одговоран је за извршавање финансијског плана установе, стара се о одржавању и правилном коришћењу и обезбјеђењу средстава којима располаже установа, предлаже управном одбору акт о организацији и систематизацији радних мјеста и друга општа акта, одлучује о потреби заснивања радног односа, одлучује о избору кандидата за заснивање радног односа, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника током рада и у вези са радом, извршава правоснажне одлуке суда и других органа, предлаже доношење одлука о коришћењу средстава у складу са законом, именује сталне и повремене комисије и обавља и друге послове прописане законом, актима оснивача и Геронтолошког центра.

 

III

 

Мандат

– Директор се именује  на мандатни период од четири године са могућношћу поновног избора.

 

IV

 

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове

 

а) Општи услови за кандидата за директора су:

–  да је држављанин РС или БиХ;

– да је старији од 18 година;

– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која га чине неподобним за обављање тражених послова;

– да није отпуштен из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;

– да не служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужницом тог суда, а  да се није повиновао налогу да се појави пред судом ( члан ИX 1. Устава БиХ);

– да има општу здравствену способност.

 

б) Посебни услови и критеријуми за именовање директора  су:

  1. директор се именује из реда стручних радника:

– стручни радници су лица која су стекла образовање првог циклуса у трајању од најмање три, а највише четири године и вреднује се са најмање 180, односно 240 ECTS бодова, односно да имају стручну спрему стечену према закону који регулише високо образовање, одговарајућег усмјерења;

– стручни радници су радници сљедећих звања: дипломирани социјални радник, дипломирани правник, дипломирани психолог, дипломирани социјални педагог и дипломирани дефектолог (дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор);

– стручни радници запослени у установи за смјештај корисника, поред напријед наведених занимања, су и запослени који су завршили одговарајућа педагошка и здравствена усмјерења;

– за директора Геронтолошког центра, поред наведних стручних радника, могу бити именована и лица која имају високу стручну спрему економских усмјерења.

  1. да има најмање пет година радног искуства у струци;
  2. да има положен стручни испит за рад у органима управе.

Под раним искуством у струци од најмање пет година подразумијева се радно искуство послије стицања стручне спреме из тачке IV – б ) 1. алинеја један, два три и четири.

 

V

Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– овјерену копију дипломе;

– доказ о радном искуству у струци;

– биографију о кретању у служби;

– увјерење да нису осуђивани за кривично дјело (за кандидате рођене у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем);

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из  тачке  IV, под а) алинеја 4. и 5. овог конкурса;

– увјерење о општој здравственој способности (кандидати који буду изабрани, увјерење ће доставити накнадно);

– кандидати могу приложити и друге документе којима доказују испуњавање потребних услова.

Документи којим се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документа из тачке IV под а) алинеја 4.  и 5.   не могу бити старији од шест мјесеци од датума издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спрјечавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивост функција.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

 

VII

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из тачке VIII овог конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у Шалтер салу Градске управе или путем поште на адресу: Скупштина града  Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, посебно са назнаком „Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној установи Геронтолошки центар Дервента“.

 

VIII

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и Дервентском листу.

 

 

Број: 01-022-125/21                                                                                                                                                                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:  12. април 2021. године                               СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

Мирко Земуновић

 

 

 

 

 

 

Related posts

ЛИЦИТАЦИЈА – ДОМ ЗДРАВЉА

admin

Дом здравља продаје косилицу

Derventski List

„ТЕХПРО ЦНЦ“ запошљава
више радника

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još