Конкурси

Конкурс за именовање начелника одјељења Градске управе

На основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“; број 97/16), члана 7. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) градоначелник Дервeнте расписујe

ЈАВНИ КОНКУРС

за именовање начелника одјељења

у Градској управи Дервента

I

Градоначелник Дервенте расписује јавни конкурс за именовање начелника одјељења у Градској управи  Дервента и то:

 1. Начелник Одјељења за стамбено – комуналне послове …………………………………………………………..  1 извршилац.

Категорија радног мјеста: прва.

 1. Начелник Одјељења за општу управу …………………………………………………………… 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: прва.

 1. Начелник Одјељења за просторно уређење …………………………………………………………… 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: прва.

 1. Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности………………………………………… 1 извршилац.

Категоја радног мјеста: прва.

 1. Начелник Одјељења за финансије ………………………………………………………….. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: прва.

 1. Начелник Одјељења за инспекцијске послове ………………………………………………………….. 1 извршилац.

Категорија радног мјеста: прва.

II

Опис послова

Начелник одјељења руководи радом одјељења, одговара за рад одјељења и представља одјељење у границама овлашћења, организује рад Одјељења према дјелокругу утврђеним Одлуком о оснивању Градске управе  и одговоран је за извршавање послова у оквиру Градске  управе, сарађује са другим одјељењима у циљу извршавања послова и задатака из свог дјелокруга, израђује планове, програме извјештаје у вези са радом  одјељења, одговоран је за законито, стручно, благовремено, рационално и ефикасно обављање послова из надлежности одјељења, одговоран је за припрему и обраду материјала који се предлажу скупштини и градоначелнику, одговоран је за извршење одлука и закључака скупштине и градоначелника  које се односе на рад  одјељења, даје оцјену запослених у одјељењу у складу са прописима, за извршавање послова из дјелокруга одјељења доноси рјешења, закључке и друге акте у оквиру датог овлашћења, обавља и друге послове које му повјери градоначелник.

Начелник одјељења за свој рад одговара градоначелнику.

III

Мандат

Начелника одјељења на приједлог градоначелника   именује Скупштина града на вријеме трајања мандата  сазива Скупштине града који га је именовао.

Начелник одјељења има статус градског службеника.

IV

 Општи услови за кандидате:

 • да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;
 • да је старији од 18 година;
 • да има општу здравствену способност;
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској, односно градској управи јединице локалне самоуправе;
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;
 • да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

V

Посебни услови

– За начелника Одјељења за стамбено – комуналне послове: да има завршен четворогодишњи студиј ВСС, економски, правни или технички факултет или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  најмање три годинe радног искуства у траженом степену образовања  и  положен стручни испит за рад у општинској, однсно градској управи.

– За начелника Одјељења за општу управу: да има завршен четворогодишњи студиј ВСС, правни, економски факултет или други факултет друштвених наука или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три годинe радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској, односно општинској управи.

– За начелника Одјељења за просторно уређење: да има завршен четворогодишњи студиј ВСС,  економски, правни или технички факултет или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  најмање три годинe радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској, односно општинској управи.

– За начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности: да има завршен четворогодишњи студиј ВСС, правни, економски или технички факултет  или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три годинe радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској, односно општинској управи .

– За начелника Одјељења за финансије: да има завршен четворогодишњи студиј ВСС, економски факултет или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање годинe радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској, односно општинској управи.

– За начелника Одјељења за инспекцијске послове: да има завршен четворогодишњи студиј ВСС, економски,  правни,  доктор ветерине или технички факултет или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три годинe радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској, односно општинској управи.

VI

Потребни документи:

 1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидати прилажу:

фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ.

Саставни дио пријаве на јавни конкурс су изјаве да кандидат:

– није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи јединице локалне самоуправе;  – није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

–  није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи, у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

 1. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:
 2. биографију о кретању у служби;
 3. фотокопију личне карте;
 4. диплома о завршеној стручној спреми, (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи у складу са одредбама прописа из области високог образовања);
 5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској односно, градској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15);
 6. исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 7. исправе или изјаве у писаној форми да испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима или правилником.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове  конкурсна комисија за спровођење поступка за именовање начелника одјељења обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат по приједлогу комисије дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјер , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)  и

г)  увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг – листе  успјешних кандидата да достави тражене доказе.

VII

Рок за подношење пријаве

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  јавног конкурса.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу, који се може преузети у Градској  управи Дервента, Шалтер – сала или на страници града  Дервента www.derventa.ba.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене  и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: град Дервента – градоначелник Трг ослобођења број 3.  Дервента, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за именовање начелника одјељења Градске управе Дервента“.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу Глас Српске  и у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања

Јавни конкурс ће бити објављен и у Дервентском листу и на званичној интернет страници града Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање.

Контакт особа: Нада Ђурић, телефон број: 053/315-107

 

Број:  02-120 -7/22

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 14. март 2022. године                                          Милорад Симић

Related posts

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – УПИС ПРВАЧИЋА

admin

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОПЛАВА

admin

Конкурс за избор директора
Дома здравља Дервента

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još