Конкурси

Конкурс ватрогасац – спасилац

ГРАДСКА УПРАВА ДЕРВЕНТА

На основу члана 160. Закона о службеницима и намјештеницимa у органима јединице локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),  члана 43. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и члана 9. тачка 6. и члана 10. тачка 6. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасно – спасилачкој јединици Дервента („Службени гласнник града Дервента“, број 13/23) градоначелник Дервенте расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

      за попуњавање упражњених радних мјеста на неодређено вријеме у Територијалној  ватрогасно – спасилачкој јединици Дервента

I

Градоначелник Дервенте расписује јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста на неодређено вријеме у Територијалној  ватрогасно – спасилачкој јединици Дервента и то:

 • Ватрогасац – спасилац ……………………….. 3 извршиоца.

Статус: намјештеник.

II

ОПИС ПОСЛОВА

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у  Територијалној ватрогасно – спасилачкој јединици Дервента („Службени гласник града Дервента“, број  13/23) и то:

Ватрогасац – спасилац обавља сљедеће послове:

 • Учествује у гашењу пожара и спасавању људи и имовине угрожене пожаром или отклања посљедице пожара и друге елементарне непогоде;
 • стара се о правилној и ефикасној употреби ватрогасне и друге опреме у гашењу пожара;
 •  по завршетку акције гашења пожара или дрге интервенције чисти и спрема опрему која је у акцији коришћена;
 •  у току акције гашења пожара прати ток пожара, чува уочене трагове да би се утврдили узроци избијања пожара и о томе даје одређене податке;
 • стално се припрема и оспособљава у стручном и физичком погледу ради извршавања својих дужности ватрогасца;
 • обаља дежурство у смјени или дежурство на обезбјеђењу мјеста пожара послије завршене интервенције ако се за то укаже потреба или добије налог рководиоца акције гашења пожара;
 •  води потребне евиденције о свом дежурству;
 • путем теоријско – практичне наставе непосредно обавља и усавршава своје знање;
 • обавља и друге послове и задатке које му се ставе у надлежност од стране старјешине и командира одјељења.

III

ОПШТИ УСЛОВИ

Општи услови за кандидате:

 1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;
 2. да је старији од 18 година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској/општинској управи;
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској/општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

IV

ПОСЕБНИ УСЛОВИ       

Посебни услови за радно мјесто  ватрогасац – спасилац:

– III или IV степен стручне спреме техничке струке (ватрогасне, грађевинске, машинске, металске, браварске, хемијске или електричарске);

– положен стручни испит за професионалног ватрогасца;

– шест мјесеци радног искуства у одговарајућем степену и врсти стручне спреме;

– положен испит за возача Б категорије;

– да није старији од 25 година;

– да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара, спасавања људи и имовине.

V

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ                                      

Пријава за учешће на јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс.

Уз наведени образац као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат за радно мјесто ватрогасац – спасилац  прилаже:

1. свједочанство о завршеном III или  IV степену стручне спреме техничке струке (ватрогасне, грађевинске, машинске, металске, браварске, хемијске или електричарске);

2. доказ о положеном  стручном  испиту  за професионалног ватрогасца;

3. доказ о радном искуству у трајању од шест мјесеци;

4. доказ о положеном испиту за возача „Б“  категорије;

5. лице које аплицира за радно мјесто ватрогасац -спасилац доставља доказ да је упутио захтјев здравственој установи за обављање претходног здравственог прегледа прије пријема у радни однос (односи се на доказ о здравственој способности за обављање послова ватрогасац – спасилац ).

Као доказ о испуњавању општих услова сви кандидати прилажу:

1. фото-копија увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ;

2.  фото – копија личне карте;

3. увјерење о општој здравственој способности.

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је својеручно потписана изјавa да кандидат: 

а)  није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској/општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в)  не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове  Конкурснa комисијa за провођење поступка за попуњавање упражењених радних мјеста у Територијалној  ватрогасно – спасилачкој јединици Дервента обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг – листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног – војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12, 40/12 и 18/15). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чл. 30. 39. и 60. наведеног закона.

Прворангирани кандидат према приједлогу комисије   дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото – копији, као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској/градској управи јединице локалне самоуправе;

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове  позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг – листе  успјешних кандидата да достави тражене доказе.

VI

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  конкурса.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у Градској управи, Шалтер – сала или на интернет страници Градске управе  Дервента www.derventa.ba.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене  уз обавезан својеручни потпис. Неблаговремене, непотпуне, недопуштене  и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: Град Дервента – градоначелник, Трг ослобођења број 3 Дервента, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Територијалној  ватрогасно -спасилачкој јединици Дервента“.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас  Српске“ .

Јавни конкурс биће објављен и у Дервентском листу и на званичној интернет страници града Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Славен Пијетловић,  тел. бр. 065/568-928   

Број: 02-120-2/24

Датум: 12. фебруар 2024. године                           

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милорад Симић

Related posts

„Полет комерцу“ потребни радници

admin

Позив за буџетске кориснике

Derventski List

Правилник о расподјели подстицаја за развој
пољоприведе у Дервенти за 2023. годину

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još