Конкурси

Оглас о продаји земљишта

ГРАДСКА УПРАВА

ДЕРВЕНТА

 

Градоначелник Дервенте у складу са чланом 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19) и чланом 3. Одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта (грађевинске парцелe број 3 и 4) у својини града Дервента, у обухвату Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ путем усменог јавног надметања (лицитације) („Сл. гласник града Дервента“ број: 12/22) објављује

О Г Л А С

о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта (грађевинске парцеле број 3 и 4)

у својини града Дервента у обухвату РП „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ путем усменог јавног надметања – лицитације (прва лицитација)

I

Предмет продаје су непокретности – неизграђено градско грађевинско земљиште у посједу и власништву града Дервента са 1/1 дијела које се налази у обухвату Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ у Жељезничкој улици, уписано у лист непокретности број 416 КО Дервента 1 и лист непокретности број 3341 исте КО и то:

  • Грађевинска парцела број 3, укупне површине 5.915 метара квадратних коју чине:

– катастарска парцела број 470/1 „ХАБОВАЧА“ њива треће  класе површине 2.422 метра квадратна и катастарска парцела број 470/2 „ХАБОВАЧА“ њива треће класе површине 3.493 метра квадратна по тржишној цијени од  28,30 KM/м2, односно по почетној продајној цијени за цијелу грађевинску парцелу у износу од 167.394,50 КМ и

  • Грађевинска парцела број 4, укупне површине 7.133 метра квадратна коју чине:

– катастарска парцела  број 115/35 „ЈАСЕНЦИ“ њива треће класе површине 6.396 метара квадратних и  катастарска парцела број 473/4 „ЈАСЕНЦИ“ њива треће класе површине 737 метра квадратна, по тржишној цијени од  28,30 KM/м2, односно по почетној продајној цијени за цијелу грађевинску парцелу у износу од 201.863,90 КМ.

II

Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација).

Лицитација ће бити одржана 10. августа 2022. године у девет часова у згради Градске управе Дервента.

III

Поступак лицитације провешће Комисија за провођење јавног надметања (у даљем тексту: комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19).

IV

На непокретностима којe су предмет лицитације нису укњижени терети.

V

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која по закону могу стећи право својине на непокретностима која су предмет продаје и која до 8. августа 2022. године до 14 часова уз попуњену  пријаву доставе сљедеће:

  1. Копију личне карте;
  2. Доказ да је уплаћена кауција, односно да су новчана средства физичког или правног лица који се пријављује на лицитацију уплаћена на рачун примаоца (буџет града Дервента);
  3. Овјерену писмену пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника, a за правна лица овјерено овлашћење за заступање правног лица;
  4. За правна лица копију рјешења о регистрацији;
  5. Копију текућег рачуна.

(Докази под тачком 3. могу се доставити пред почетак лицитације).

VI

Уплата кауције врши се на јединствени рачун трезора града Дервента број: 555-008-00252003-23 отворен код Нове банке а.д. Бањалука, с тим што тај износ не може бити нижи од 1.000 КМ нити виши од 50.000 КМ и то:

 

  • За грађевинску парцелу број 3 (под тачком 1. овог огласа) потребно је уплатити кауцију у износу од 16.739,45 КМ;
  • За грађевинску парцелу број 4 (под тачком 1.2. овог огласа) потребно је уплатити кауцију у износу од 20.186,39 КМ.

VII

Пријаве са доказом о извршеној уплати кауције доставити на адресу:

Град Дервента – градоначелник „Комисија за провођење јавног надметања“ са назнаком – ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ, Трг ослобођења бр. 3, 74400 Дервента.

VIII

Образац пријаве на лицитацију заинтересована лица могу добити у Шалтер – сали Градске управе Дервента, на шалтеру број 6.

IX

Прва лицитација може се одржати само ако за непокретност која је предмет ове лицитације учествују најмање два учесника.

Код утврђивања броја учесника лицитације утврдиће се која лица учествују у своје име (доказ лична карта или други идентификациони документ), а која као пуномоћници, односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити потписано овлашћење, личну карту или неки други идентификациони документ).

X

По окончању поступка лицитације, а на основу прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, Скупштина града Дервента, као надлежни орган, донијеће Одлуку о продаји непокретности лицу чија понуда буде утврђена као најповољнија, на основу које ће бити закључен писмени купопродајни уговор, који ће у име града потписати градоначелник Дервенте.

Купопродајну цијену, у коју се урачунава износ положене кауције, купац је дужан уплатити у року од 15 дана од дана ступања на снагу наведене одлуке. У противном, сматраће се да је купац одустао од закључења уговора, те губи право на враћање положене кауције.

Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на враћање положене кауције.

XI

Купац поред излицитиране цијене сноси и трошкове нотарске обраде уговора, као и трошкове провођења промјена у катастарском операту код надлежног органа управе за геодетске и имовинско-правне послове.

XII

Оглас о лицитацији биће објављен у Дервентском листу у издању од 21. јула 2022. године, на ТВ „К3“ Прњавор, те на огласној табли и интернет страници Градске управе Дервента.

XIII

О времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности која је предмет продаје (катастарски и други подаци), као и друге информације заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење града Дервента (канцеларија број 27), сваким радним даном у периоду од осам до 14 часова или на бројеве телефона 053/315-171 и 053/315-144.

 

Број: 02-470-31/22

Датум: 14. јул 2022. године

                                                                       ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                         Милорад Симић

Related posts

Расписан конкурс за студентске и ђачке стипендије

admin

Позив заједницама етажних власника

admin

Конкурс за избор директора „Дервентског листа и Радио Дервенте“

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još