Konkursi

Konkurs za prijem pripravnika u Gradsku upravu

Gradska uprava

Derventa

Na osnovu člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 4. Pravilnika o prijemu u radni odnos i stručnom osposobljavanju pripravnika u Gradskoj upravi Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 13/21), a u skladu sa rješenjem JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS broj: 02.4.2/0601-161/22 od 13. maja 2022. godine gradonačelnik Dervente raspisuje

 

JAVNI KONKURS

zaprijem pripravnika

u Gradsku upravu Derventa

I

Gradonačelnik Dervente raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnosna određeno vrijeme:

– u trajanju od 12 mjeseci dva pripravnika sa visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih namjanje 240 ESTS bodova u četvorogodišnjem trajanju i to:

 

  1. Diplomirani ekonomista ……………… 1 izvršilac;
  2. Diplomirani inženjer građevine ……1 izvršilac.

II

Status

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje poslije završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

Pripravnici će se osposobljavati prema Pravilniku o prijemu u radni odnos i stručnom osposobljavanju u Gradskoj upravi Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 13/21 ).

III

Opšti uslovi za prijem u radni odnos

1)da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH;

  • da je stariji od 18 godina;
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi;
  • da nije pod optužnicom Međunarodnos suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom (član IX stv 1. Ustava BiH);
  • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV

Posebni uslovi

– završen fakultet odgovarajućeg smjera sa zvanjem diplomirani ekonomista i sa zvanjem diplomirani inženjer građevine;

– da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno zvanju;

– da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske sa statusom nezaposlenog lica bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme ili zvanja.

V

Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni da prijavu na javni konkursa dostave na propisanom obrascu. Prijavni obrazac se može preuzeti sa zvanične interent stranice grada Derventa i prijemnoj kancelariji.

Uz čitko popunjenu i potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

  1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže:

– fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH;

– Fotokopiju lične karte;

Sastavni dio prijave na javni konkurs je propisani obrazac sa izjavama da kandidat:

1) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

2) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom ( član IX stv 1. Ustava BiH);

3) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

Tačnost podataka na obrascu potvrđuje podnosilac prijave svojim potpisom .

 

  1. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

– fotokopiju diplome o završenom fakultetu (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi. Ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje;

– fotokopiju uvjerenja da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS sa statusom nezaposlenog lica bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme ili da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno da ima ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme u trajanju kraćem od 12 mjeseci;

– fotokopiju dokaza o prosjeku ocjena na studijama.

VI

Usmeni intervju

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, konkursna komisija će obaviti usmeni intervju.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno pismeno obaviješteni.

VII

Izbor kandidata

Kriterijumi i način ocjenjivanja kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom za prijem pripravnika su sljedeći:

– prosjek ocjena;

– dužina čekanja na zaposlenje u struci i

– opšti utisak.

Ukoliko više kandidata na rang – listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog – vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske. Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova 30. 39. i 60. Zakona.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V tačka 1. podtačka 2) i 3) javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz tačke V u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang – liste uspješnih kandidata.

VIII

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Javni konkurs će biti objavljen i u Derventskom listu i na zvaničnoj internet stranici grada Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.

 

Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: Grad Derventa, Trg oslobođenja broj 3, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika u Gradsku upravu Derventa“.

 

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Dokumenti prioženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati.

 

Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Nada Đurić, telefon broj: 053/315-107.

 

Broj : 02-120-24/21

Datum: 13. jul 2022. godine

Gradonačelnik

Milorad Simić

Related posts

Konkurs za upis učenika
u SŠC “Mihajlo Pupin”

Derventski List

Konkurs za upis učenika u
Stručnu i tehničku školu

Derventski List

Obavještenje o izborima za
članove Savjeta mjesnih zajednica

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još

Које теме бисте вољели да буду заступљеније у Дервентском листу:

Хвала што сте гласали!