Конкурси

Конкурс за избор директора „Дервентског листа и Радио Дервенте“

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. Статута Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ доо Дервента, чланова 7, 11 и 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), Одлуке о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ доо, Одлуке о начину избора директора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ доо и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ доо, Надзорни одбор Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ доо, расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање директора

Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ доо

I

Надзорни одбор Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ доо расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ доо.

II

Опис послова:

Директор јавног предузећа: извјештава Надзорни одбор на његов захтјев, представља и заступа предузеће без ограничења, проводи етички кодекс, врши израду и надгледа реализацију планова пословања, предлаже и проводи смјернице о набавци у складу са важећим прописима, утврђује приједлог о расподјели добити и покрићу губитака, организује и руководи радом предузећа, запошљава и отпушта запослене у складу са актима предузећа, даје приједлоге Надзорном одбору о инвестиционим одлукама, обавља послове главног уредника „Дервентског листа“ и „Радио Дервенте“ и друге послове утврђене законом, статутом и актима предузећа.

III

Мандат

Мандат директора траје четири године са могућношћу поновног избора.

IV

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове:

  1. Општи услови за кандидате

– да су држављани РС или БиХ;

– да су старији од 18 година;

– да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну од најмање шест мјесеци затвора или за кривична дјела која их чине неподобним за обављање наведених послова;

– да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године, прије дана објављивања упражњене позиције;

– да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом то суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом (Члан IX 1. Устава БиХ);

– да имају општу здравствену способност;

– да не обављају извршну функцију у политичкој странци.

  1. Посебни услови за кандидате

– ВСС образовање првог циклуса у трајању од најмање три, а највише четири године и вреднује се са најмање 180, односно 240 ECTS бодова, односно имају стручну спрему према закону који регулише високо образовање одговарајућег усмјерења и то: новинарство (журналистика) или економија;

– најмање пет година радног искуства у струци;

– потребно стручно знање из дјелатности којом се бави предузеће;

– посједовање руководних и организационих способности;

– доказани успјеси и резултати у обављању ранијих послова;

– програм рада;

– афирмисани радник у издаваштву.

Под радним искуством у струци од најмање пет година, подразумијева се радно искуство на пословима потребне стручне спреме након стицања степена стручне спреме из алинеје 1. ове подтачке.

Под појмом „афирмисани радник у издаваштву“ подразумијева се радно искуство од најмање пет година у издавачкој дјелатности на пословима припреме и уређивања издања.

V

Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– пријаву на конкурс (обавезно навести адресу, адресу за електронску пошту и контакт телефон);

– овјерену копију дипломе;

– доказ о радном искуству у струци;

– биографију о кретању у служби;

– увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци (за кандидате рођене у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем);

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља IV, тачка 1) алинеје 4, 5 и 7 овог конкурса;

– програм рада предузећа за мандатни период;

– доказ о ангажовању у издавачкој дјелатности на пословима уређивања издања;

– кандидати могу приложити и друге документе којима доказују испуњавање потребних услова.

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из  тачке IV, тачка 1) алинеје 4, 5 и 7 не могу бити старији од шест мјесеци од издавања.

Достављени документи се не враћају.

Са свим кандидатима који испуне опште и посебне услове, Комисија за преглед пријава и оцјену кандидата ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити обавијештени путем телефона и електронске поште. Достављањем обавјештења о термину обављања интервјуа путем електронске поште, сматра се да је кандидат обавијештен.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11) као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости функција.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у „Службеном гласнику РС“ или дневном листу из поглавља VIII.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати. Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у сједиште предузећа или путем поште на адресу: ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“, Улица Цара Лазара 15, 74400 Дервента, са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора“.

VIII

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Независне новине“ и Дервентском листу.

Related posts

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОПЛАВА

admin

КОНКУРС СТИПЕНДИЈЕ

admin

ОГЛАС ДИГИТАЛ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još