Конкурси

Конкурс за избор секретара Скупштине општине

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 

На основу чланова 50. став 2, 51. и 53. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. став 2. Статута општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 1. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 1/21), Скупштина општине Дервента расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање секретара Скупштине општине Дервента

I

 

Опис послова:

Секретар Скупштине општине помаже предсједнику Скупштине општине у припремању и организовању сједница Скупштине општине и у другим пословима у вези са радом Скупштине општине. Помаже предсједнику Скупштине општине у примјени Статута општине и Пословника Скупштине општине и стара се о законитости рада Скупштине општине и радних тијела Скупштине општине, прати извршавање Програма рада Скупштине општине и стара се о његовом извршавању. Сарађује и координира рад органа у припреми материјала за сједнице Скупштине општине, сједнице комисија и других радних тијела Скупштине општине, стара се о извршавању закључака Скупштине општине и спровођењу других прописа, обавља и друге стручне послове у вези са радом Скупштине општине, стара се о објављивању аката које доноси Скупштина општине и одговорни је уредник „Службеног гласника општине Дервента“, обавља и друге послове које му повјери Скупштина општине, односно предсједник.

II

Мандат:

Секретар се именује на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине Дервента.

III

Радно – правни статус:

Секретар Скупштине општине Дервента има статус руководећег општинског службеника.

IV

Општи услови за кандидате:

– да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;

– да је старији од 18 година;

– да има општу здравствену способност;

– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;

– да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

– да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

V

Посебни услови  за кандидате:

– да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

–  да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања и

–  да има положен стручни испит за рад у управи.

VI

Потребни документи:

Пријава на јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу који је доступан на интернет страници општине Дервента www.derventa.ba или се може преузети у шалтер сали Општинске управе Дервента.

Приликом пријаве на Јавни конкурс, кандидат уз пријаву прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

– као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ и изјаве да кандидат:

1) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у oпштинској управи;

2) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

3) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио пријаве на јавни конкурс, односно пријавног обрасца.

– Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1) дипломе о завршеном факултету;

2) увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи или изјаве којом се кандидат који нема положен стручни испит обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

3) исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, конкурсна комисија одбациће закључком.

VII

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (конкурсне комисије), дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења конкурсне комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова.

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, конкурсна комисија обавиће интервју, с циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања, вјештина кандидата и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из тачке 9. овог конкурса.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично (пријемни шалтер Општинске управе Дервента) или путем поште на адресу Скупштина општине Дервента , Трг ослобођења број 3,  са назнаком „Комисија  за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Дервента“.

IX

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу Глас Српске и у Дервентском листу.

Број:  01-022-6/21

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 12. јануар 2021. године

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 

Мирко Земуновић

 

 

Related posts

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „МОТАЈИЦА“

admin

Позив заједницама етажних власника

admin

КОНКУРС РОБОТ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još

Које теме бисте вољели да буду заступљеније у Дервентском листу:

Хвала што сте гласали!