Конкурси

Конкурс за избор секретара Скупштине општине

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 

На основу чланова 50. став 2, 51. и 53. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 55. став 2. Статута општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и члана 1. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 1/21), Скупштина општине Дервента расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање секретара Скупштине општине Дервента

I

 

Опис послова:

Секретар Скупштине општине помаже предсједнику Скупштине општине у припремању и организовању сједница Скупштине општине и у другим пословима у вези са радом Скупштине општине. Помаже предсједнику Скупштине општине у примјени Статута општине и Пословника Скупштине општине и стара се о законитости рада Скупштине општине и радних тијела Скупштине општине, прати извршавање Програма рада Скупштине општине и стара се о његовом извршавању. Сарађује и координира рад органа у припреми материјала за сједнице Скупштине општине, сједнице комисија и других радних тијела Скупштине општине, стара се о извршавању закључака Скупштине општине и спровођењу других прописа, обавља и друге стручне послове у вези са радом Скупштине општине, стара се о објављивању аката које доноси Скупштина општине и одговорни је уредник „Службеног гласника општине Дервента“, обавља и друге послове које му повјери Скупштина општине, односно предсједник.

II

Мандат:

Секретар се именује на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине Дервента.

III

Радно – правни статус:

Секретар Скупштине општине Дервента има статус руководећег општинског службеника.

IV

Општи услови за кандидате:

– да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;

– да је старији од 18 година;

– да има општу здравствену способност;

– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;

– да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

– да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

V

Посебни услови  за кандидате:

– да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

–  да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања и

–  да има положен стручни испит за рад у управи.

VI

Потребни документи:

Пријава на јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу који је доступан на интернет страници општине Дервента www.derventa.ba или се може преузети у шалтер сали Општинске управе Дервента.

Приликом пријаве на Јавни конкурс, кандидат уз пријаву прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

– као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ и изјаве да кандидат:

1) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у oпштинској управи;

2) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

3) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио пријаве на јавни конкурс, односно пријавног обрасца.

– Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1) дипломе о завршеном факултету;

2) увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи или изјаве којом се кандидат који нема положен стручни испит обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

3) исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, конкурсна комисија одбациће закључком.

VII

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (конкурсне комисије), дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења конкурсне комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова.

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, конкурсна комисија обавиће интервју, с циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања, вјештина кандидата и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из тачке 9. овог конкурса.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично (пријемни шалтер Општинске управе Дервента) или путем поште на адресу Скупштина општине Дервента , Трг ослобођења број 3,  са назнаком „Комисија  за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Дервента“.

IX

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу Глас Српске и у Дервентском листу.

Број:  01-022-6/21

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 12. јануар 2021. године

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 

Мирко Земуновић

 

 

Related posts

Пољопривредницима доступна помоћ из Компензационог фонда

admin

Донесена нова наредба о регулисању рада на подручју града

admin

КОНКУРС – ВЕНЕТО

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još