Uncategorized @sr

Конкурс за избор три члана УО Спортског центра

СКУПШТИНА

ГРАДА ДЕРВЕНТА

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 20. Статута јавне установе Спортски центар Дервента број: 06-03/19 од 13. марта 2019. године и члана 1. Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора јавне установе Спортски  центар Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 16/22), Скупштина града Дервента расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање три члана Управног одбора јавне установе Спортски центар Дервента

I

Скупштина града Дервента расписује јавни конкурс за избор и именовање три члана јавне установе Спортски  центар Дервента.

II

Опис послова чланова Управног одбора:

Управни одбор јавне установе доноси статут и остале опште акте, одлучује о пословању, разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски план, одлучује о коришћењу средстава у складу са законом и статутом, утврђује цијене услуга које центар пружа корисницима, одлучује о изградњи и адаптацији објекта центра о инвестиционим улагањима у објекте и опрему, одлучује о отпису ненаплативих и застарјелих потраживања, одлучује у другом степену по приговорима радника, именује комисије и друга радна тијела по потреби и обавља друге послове у складу са актом о оснивању, законом и статутом.

III

Мандат

Чланови Управног одбора се именују на мандатни период од четири године са могућношћу поновног избора.

IV

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове.

а) Општи услови за кандидате за чланове Управног одбора су:

– да су држављани РС или БиХ;

– да су старији од 18 година;

– да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;

– да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а  да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом (Члан IX 1. Устава БиХ).

б) Посебни услови и критеријуми за чланове Управног одбора су:

– завршен I циклус студијског програма или еквивалент, односно висока или виша стручна спрема;

– најмање једна година радног искуства у струци;

– познавање дјелатности којом се бави установа;

– познавање садржаја и начина рада органа управљања.

Под радним искуством у струци од најмање једне године подразумијева се радно искуство послије стицања степена стручне спреме из алинеје 1. ове подтачке.

V

Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– увјерење о држављанству;

– овјерену копију дипломе;

– доказ о радном искуству у струци;

– биографију о кретању у служби;

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља IV, тачка а) алинеја 3. и 4. овог конкурса;

– кандидати могу приложити и друге документе којим се доказује испуњавање потребних услова.

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из поглавља IV тачка а) алинеја 3. и 4. не могу бити старији од шест мјесеци од дана издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спрјечавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости  функција.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном од јавних гласила из поглавља VIII овог конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у Шалтер – салу Градске  управе Дервента или путем поште на адресу: Скупштина града  Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, посебно са назнаком Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања  у јавној установи Спортски  центар Дервента.

VIII

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас  Српске“ и Дервентском листу.

 

Датум: 15. новембар 2022. године                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Мирко Земуновић

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još