Конкурси

Конкурс за именовање три члана УО Туристичке организације

СКУПШТИНА

ГРАДА ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-142/22

Датум: 20. април 2022. године

 

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 86. став 2. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске“, број 45/17), члана 25. Статута Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“, број 08/18 од 18. јануара 2018. године и члана 1. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација града Дервента“ Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 7/22), Скупштина града Дервента расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка

организација града Дервента“ Дервента

I

Скупштина града Дервента расписује Јавни конкурс за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација града Дервента“, Дервента.

II

Опис послова

Управни одбор јавне установе доноси статут и остале опште акте, одлучује о пословању, разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи обрачун, доноси  програм рада и финансијски план, одлучује о коришћењу средстава у складу са законом и статутом и врши и друге послове у складу саактом о оснивању, законом и статутом  установе.

III

Мандат

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године са могућношћу поновног избора.

IV

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове:

а) Општи услови за кандидате су:

– да су држављани РС или БиХ;

– да су старији од 18 година;

– да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској и БиХ у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;

– да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за кривична дјела која их чине неподобним за обављање наведених послова;

– да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а  да се нису повиновали налогу да се појаве пред судом (Члан ИX 1. Устава БиХ).

б)  Посебни услови за кандидате су:

– завршен  први циклус високог образовања са остварених најмање 180 ЕЦТС бодова  или еквивалент економског, правног или туристичког смјера;

– најмање двије године радног искуства у струци;

– познавање дјелатности којом се бави Туристичка организација;

– познавање садржаја и начина рада органа управљања.

Под радним искуством у струци од најмање двије године, подразумијева се радно искуство  на пословима потребне стручне спреме послије стицања степена стручне спреме из алинеје 1. ове подтачке.

V

Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– увјерење о држављанству;

– овјерену копију дипломе;

– доказ о радном искуству у струци;

– биографију о кретању у служби;

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља IV а) алинеја 3. 4. и 5. овог конкурса;

– кандидати могу приложити и друге документе којим доказују испуњавање потребних услова.

Документи којим се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из алинеја 3.4.  и 5.  не могу бити старији од шест мјесеци од издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивост функција.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из поглавља  VIII  овог конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у Шалтер – салу Градске управе или путем поште на адресу: Скупштина града Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, са назнаком „Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у ЈУ „Туристичка организација града  Дервента“ Дервента.

VIII

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и Дервентском листу.

 

                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

                                                                                                                                          Бојан Радановић

Related posts

НОВА НАРЕДБА О РАДУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

admin

Конкурс за упис ученика у Стручну и техничку школу

admin

Конкурс за упис у Средњошколски центар „Михајло Пупин“

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još