Конкурси

Конкурс за комуналног полицајца

ГРАДСКА УПРАВА

ДЕРВЕНТА

Градоначелник Дервенте на основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17)    расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста у статусу  службеника у Градској управи Дервента

 

I

У Градску управу Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника  у  Одјељење за инспекцијске послове:

– Комунални полицајац …………………….. 1 извршилац.

 

Категорија радног мјеста – четврта, звање службеника – не разврстава се.

II

ОПИС ПОСЛОВА

Опис послова које обавља комунални полицајац:

– врши комунално инспекцијски надзор над примјеном закона, одлука, других прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатности утврђеним, посебним законом;

– обавља и друге послове по налогу начелника одјељења.

III

ОПШТИ УСЛОВИ:

  1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;
  2. да је старији од 18 година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;
  6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

IV

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови су: ВСС, односно први циклус одговарајућег студија који се вреднује са најмање 240 ECTS, технолошког, техничког смјера, заштите на раду или друштвеног смјера, три године радног искуства у  одговарајућем смјеру и степену стручне спреме и положен стручни испит за рад у општинској, градској управи

V

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

  1. Диплома о завршеној високој стручној спреми (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања).

Кандидати који су стекли диплому у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому. Кандидати који су стекли диплому у бившој СФРЈ прије 6. априла 1992. године, као и они који су диплому стекли у Републици Србији немају обавезу нострификовања дипломе.

  1. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској, односно градској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15).
  2. Исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

– фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ;

– фотокопију личне карте.

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјавa да кандидат:

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в)  не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове  Комисија за провођење јавног конкурса за пријем службеника обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг – листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12, 40/12 и 18/15). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чл. 30. 39. и 60. наведеног закона.

Прворангирани кандидат по приједлогу комисије дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије доставитги доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и

г)  увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг – листе  успјешних кандидата да достави тражене доказе.

VI

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  конкурса.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у Градској управи  Дервента, Шалтер сала или на интернет страници града www.derventa.ba.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене  и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: ГРАД  ДЕРВЕНТА – ГРАДОНАЧЕЛНИК Трг ослобођења број 3 Дервента са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуњавање упражњеног  радног  мјеста  у статусу службеника у Градској  управи Дервента.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“  и  у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Ако конкурс не буде објављен истовремено рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће бити објављен  и  у  Дервентском листу и на званичној интернет страници града Дервента,  али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић, телефон број 053/315-107.

 

Број: 02-120-1/22                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 25. јануар 2022. године                                                             Милорад Симић

Related posts

„Дедина“ запошљава
раднике у производњи

Derventski List

ВАТРОГАСЦИ ОБАВЈЕШТЕЊЕ

admin

Одлука о одређивању бирачких мјеста

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još