Конкурси

Конкурс за пријем приправника

ГРАДСКА УПРАВА ДЕРВЕНТА

На основу члана 61. став 1. тачка 3. и члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16),  члана 4. Правилника о пријему у радни однос и стручном оспособљавању приправника у Градској управи Дервента („Службени гласник града  Дервента“, број 13/21) градоначелник Дервенте расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника са високом стручном спремом на одређено вријеме у Градску управу Дервента

I

Градоначелник Дервенте расписује јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у  Градску управу Дервента на одређено вријеме у трајању до 12 мјесеци и то:

– дипломирани економиста ………………………. 1 извршилац.

II

Опис послова

Приправник се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и стицања права на полагање стручног испита за рад у управи.

Приправник ће се оспособљавати према Правилнику о пријему у радни однос и стручном оспособљавању у  Градској управи Дервенте („Службени гласник града  Дервента“ број 13/21).

III

Општи услови за пријем у радни однос

  1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;
  2. да је старији од 18 година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској  управи;
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и
  6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској  управи.

IV

Посебни услови

– економски факултет – ВСС (VII степен) или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова;

– да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање РС са статусом незапосленог лица без радног искуства у траженом степену стручне спреме или да нема остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме, односно да има остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме у трајању краћем од 12 мјесеци.

V

Потребни документи

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс. Пријавни образац се може преузети са званичне интернет странице града Дервента и у пријемној канцеларији Градске управе  Дервента.

Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ, фотокопију личне карте и изјаву да:

1)  није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској  управи;

2) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и

3) није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској ј управи.

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

1. фотокопију дипломе о завршеном економском факултету (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи. Ако високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје);

2. увјерење/потврда да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање. Републике  Српске са  статусом незапосленог лица без радног искуства у траженом степену стручне спреме или да нема остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме, односно да има остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме у трајању краћем од 12 мјесеци.

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, конкурсна комисија ће обавити усмени интервју. О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено писмено обавијештени.

(4) Уколико више кандидата на ранг – листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 9/12, 40/12и 18/15).

Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова 30. 39. и 60. Закона.

(5) Прворангирани кандидат, према приједлогу комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије доставити доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, а овјерену изјаву о испуњености услова из тачке V став 1. подтачка 1. 2. и 3. јавног конкурса, као и увјерење о општој здравственој способности.

(6) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 5. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг – листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 5. ове тачке.

VI

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“, Дервентском листу и званичној интернет страници града Дервента www.derventa.ba.

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: „Град  Дервента, Трг ослобођења број 3, са назнаком „Комисији за провођење поступка за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме“.

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужена је  Нада Ђурић,  контакт телефон 053/315-107.

Број : 02- 120-4/24 

Датум: 1. март 2024. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милорад Симић

Related posts

ЗАКЉУЧАК РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ОД 14. МАЈА

admin

„Вихор“ бира најбољу
пјесму о љепотама вода

Derventski List

КОНКУРС – КОЛОР Б

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još