Конкурси

Конкурс за пријем службеника у Градску управу

ГРАД ДЕРВЕНТА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 

Градоначелник Дервенте на основу чланова 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17),  члана 16. тачка 6.  и члана 22. тачка 8. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 12/21 и 13/21)  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста у статусу службеника у Градској управи Дервента

 

I

 

У  Градску управу Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника :

  1. У Одјељење за просторно уређење:

– Самостални стручни сарадник за просторно планирање ……………………………………  један извршилац

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника – друго.

 

  1. У Одјељење за стамбено – комуналне послове:

– Самостални стручни сарадник за послове безбједности саобраћаја и јавног превоза   …………………………………………………….. један извршилац.

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника – треће.

 

II

 

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за просторно планирање:

– прати реализацију регулационих планова и предлаже њихове измјене и допуне;

– израђује урбанистичко – техничке услове за сложеније објекте;

– прикупља и води евиденцију података на основу којих се предлаже ревизија и допуна планова;

– припрема све податке за израду идејних рјешења за пројектовање објеката гдје се град појављује као инвеститор;

– учествује у изради просторног плана, урбанистичког плана, регулационих планова, урбанистичких редова, као и њихових измјена, допуна и ревизија;

– одговоран је за законито, благовремено и економично извршавање повјерених послова;

– обавља и друге послове које одреди начелник одјељења.

 

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за послове безбједности саобраћаја и јавног превоза:

– води послове превентивних и других мјера и активности у области безбједности саобраћаја;

– води евиденцију локалних и некатегорисаних путева, те припрема потребне активности на њиховом усклађивању;

– води катастар путне инфраструктуре, саобраћајних знакова и слично;

– обезбјеђује организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији града и ауто – такси превоза;

– прати одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације

– води послове пројеката за безбједност саобраћаја;

– учествује у изради стратешких планова развоја из своје области;

– учествује у раду стручних комисија;

– обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења за стамбено – комуналне послове.

 

III

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

  1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;
  2. да је старији од 18 година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;
  6. да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

IV

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Посебни услови за радно мјесто под I-1.

– Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови су:  ВСС, просторни планер или први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, најмање двије годинe радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској/општинској управи.

Посебни усллови за радно мјесто под I-2.

– Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови су: ВСС техничког или саобраћајног факултета – први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова, најмање једна (1) година радног искуства и положен стручни испит за рад у градској/ општинској управи.

 

V

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

– диплома  о завршеној високој стручној спреми за радна мјеста под I-1. и I-2. (кандидат  који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања);

– увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској /градској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15);

– исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

– фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ;

– фотокопију личне карте.

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјавa да кандидат:

а)  није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској/општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в)  не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују својеручно потписаном изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове,  Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем службеника обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг – листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12 ,40/12 и 18/15). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чл. 30. 39. и 60. наведеног закона.

Прворангирани кандидат по приједлогу комисије дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској/градској управи јединице локалне самоуправе;

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), и

г) увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг – листе  успјешних кандидата , да достави тражене доказе.

 

VI

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  конкурса.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу, који се може преузети у Градској управи Дервента – шалтер сала или на интернет страници града Дервента www.derventa.ba.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене  и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: Град Дервента – градоначелник, Трг ослобођења број 3, Дервента,  са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуњавање упражњених  радних  мјеста у статусу службеника у Градској  управи Дервента“.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“ и у „Службеном гласнику Републике Српске“. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће бити објавити и у Дервентском листу и на званичној интернет страници града Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић, тел. број: 053/315-107.

Број: 02- 120-77/21

Датум: 12. јул 2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милорад Симић

_

Related posts

Поништење конкурса за начелнике одјељења

admin

Дом здравља продаје косилицу

Derventski List

Конкурс за упис у Средњошколски центар „Михајло Пупин“

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još