Конкурси

КОНКУРС ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Начелник општине Дервента на основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста у статусу  службеника у Општинској  управи Дервента  

I

У Општинску  управу Дервента прима се у радни однос, на неодређено вријеме, у статусу службеника:

 1. У Стручној служби начелника општине:
 • Стручни савјетник за јавне набавке и урбанистичко-грађевинске послове за начелника општине ……………………………………..  један извршилац

 

Категорија радног мјеста – трећа, звање службеника – не разврстава се.

II

ОПИС ПОСЛОВА

Опис послова које обавља Стручни савјетник за јавне набавке и урбанистичко-грађевинске послове за начелника општине:

–  координира поступке свих јавних набавки;

 • учествује у припреми, изради и координацији при изради плана капиталних инвестиција и стратегији развоја општине за укупне инфраструктурне капацитете и друге објекте у власништву општине и од општег интереса за општину;
 • прати реализацију израде инвестиционо – техничке документације и инвестиционо – техничких пројеката из плана капиталних улагања;
 • учествује у раду припрема смјерница и пројектних задатака за израду техничке документације за пројекте из плана капиталних улагања;
 • по потреби обавља стручни технички надзор приликом градње и реализације објеката из плана капиталних инвестиција и координацију са надзорним органима;
 • припрема техничке спецификације за тендерску документацију јавних набавки за инфраструктурне пројекте који су предвиђени планом капиталних улагања;
 • прати израду пројектно – техничке документације инвестиција и пројеката модернизације инфраструктурних и других објеката који су од општег интереса и у интересу општине;
 • даје приједлоге за квалификационе услове и остале техничке услове приликом расписивања набавки за инфраструктурне пројекте предвиђене планом капиталних улагања;
 • даје стручна мишљења у пословима техничке и имовинско – правне природе од интереса за општину као техничка подршка;
 • обавља и друге послове по налогу начелника.

III

ОПШТИ УСЛОВИ

 

– да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;

– да је старији од 18 година;

– да има општу здравствену способност;

– да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;

– да није отпуштен из органа управе као резултат  дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

– да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

IV

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса посебни услови су:

ВСС, грађевински факултет или први циклус студија са најмање 240 ESTS бодова – дипломирани инжењер грађевинарства, лиценца издата од надлежног органа за обављање послова израде техничке документације и надзора над грађењем.

Потребно радно искуство од најмање пет година у траженом степену образовања у органима управе, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару.

V

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

 1. диплома о завршеној високој стручној спреми (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи у складу са одредбама прописа из области високог образовања);
 2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15);
 3. исправа којом се доказује радно искуство од најмање пет година у траженом степену образовања у органима управе (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
 4. лиценца издата од надлежног органа за обављање послова израде техничке документације и надзора над грађењем.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

– фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ;

– фотокопију личне карте;

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је и изјавa да кандидат:

а)  није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в)  не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) .

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове  Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем службеника обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг – листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12, 40/12 и 18/15). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова 30. 39. и 60. наведеног закона.

Прворангирани кандидат по приједлогу комисије дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и

г)  увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг – листе  успјешних кандидата  да достави тражене доказе.

VI

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  конкурса.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у Општинској управи Дервента – шалтер сала или на страници Општинске управе Дервента www.derventa.ba.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене уз обавезан својеручни потпис. Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: општина Дервента – начелник општине – Трг ослобођења 3 Дервента, са назнаком – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПРАЖЊЕНОГ   РАДНОГ   МЈЕСТА  У СТАТУСУ СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ДЕРВЕНТА.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“  и у „Службеном гласнику Републике Српске“

Ако конкурс не буде објављен истовремено рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. Јавни конкурс биће објављен и у Дервентском листу и на званичној интернет страници општине Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић, тел. број: 053/315-107

 

Број: 02-120-19/20                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 22. јун 2020. године.                                                              Милорад Симић

Related posts

Расписан конкурс за додјелу стипендија

admin

КОМУНАЛАЦ ЛИЦИТАЦИЈА

admin

Пољопривредницима доступна помоћ из Компензационог фонда

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još