Конкурси

КОНКУРС: ОПШТИНСКА УПРАВА

Начелник општине Дервента на основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Општинској  управи Дервента

I

У Општинску управу Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника:

 1. У Одјељење за просторно уређење:
 • Самостални стручни сарадник за урбанистичко – грађевинске послове ……………. један извршилац

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника: друго звање.

 

 1. У Одјељење за финансије :
 • Стручни сарадник за одобравање плаћања и поравнања уплата …………………….. један извршилац

Категорија радног мјеста: седма, звање службеника друго.

II ОПИС ПОСЛОВА

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за урбанистичко -грађецвинске послове: Врши утврђивање усклађености пројектне документације са издатим локацијским условима, израђује урбанистичко-техничке услове за грађење једноставних грађевинских објеката и објеката комуналне инфраструктуре, учествује у изради стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за грађење једноставних грађевинских објеката и објеката комуналне инфраструктуре ван подручја покривеног планом, рукује и чува планску пројектну документацију, израђује изводе из планова, обавља послове у вези са парцелацијом и комплетирањем грађевинског земљишта, обавља и друге послове које одреди начелник одјељења.

Опис послова које обавља стручни сарадник за одобравање плаћања и поравнања уплата: Врши сва плаћања кроз систем трезорског пословања за потребе Општинске управе и осталих буџетских корисника, свакодневно прикупља, разврстава и одлаже све банковне изводе, врши поравнање и усаглашавање са банкама, свакодневно води евиденцију о расположивим средствима на жиро – рачунима и о оствареном приливу буџетских средстава, уноси у систем трезора добављаче за Општинску управу и остале буџетске кориснике, врши контролу реализације захтјева и о томе обавјештава овлашћено лице Општинске управе и буџетске кориснике (извјештај о претходним плаћањима), користи апликацију трезора општине, пријава и одабир рада у оквиру својих овлашћења, протоколише и одлаже трезорске обрасце са одговарајућом књиговодственом документацијом за Општинску управу, заприма, протоколише, контролише и одлаже захтјеве и обрасце осталих корисника у оквиру трезорског пословања, припрема податке за усаглашавање обавеза са добављачима, обавља и друге послове по налогу начелника одјељења.

 

III ОПШТИ УСЛОВИ:

 1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;
 2. да је старији од 18 година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

 

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Посебни услови за радно мјесто под I-1:

– Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови  су: ВСС, дипломирани инжењер грађевинарства или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање (2) година радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у општинској управи.

 

Посебни услови за радно мјесто под I-2:

– Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови су: ССС, математички техничар, математичко – физичко рачунарска школа, IV степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у општинској управи.

 

V  ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

 1. диплома о завршеној високој стручној спреми за радно мјесто под I-1, односно

свједочанство о завршеној средњој стручној спреми под I-2. (Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања),

 1. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15) .
 2. исправа којом се доказује радно искуство у струци, односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

– фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ;

– фотокопију личне карте.

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјавa да кандидат:

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в) не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) .

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем службеника, обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг – листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12 , 40/12 и 18/15 ). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова 30. 39. и 60. наведеног Закона .

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије, дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), и

г)  увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг – листе  успјешних кандидата да достави тражене доказе.

VI РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријава за учешће на конкурсу подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у Општинској управи Дервента – шалтер сала или на страници општине Дервента WWW.derventa.ba

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене  и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: ОПШТИНА ДЕРВЕНТА – НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, Трг ослобођења 3  Дервента, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Општинској  управи Дервента“.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“  и у „Службеном гласнику Републике Српске“

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања,

Јавни конкурс ће бити објављен и у Дервентском листу и на званичној интернет страници општине Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић, телефон: 053/315-107.

 

Број: 02-120-7/2020                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 27. јануaр 2020. године                                              Милорад Симић

Related posts

„Дедина“ запошљава
раднике у производњи

Derventski List

ПОНОВЉЕНА ЛИЦИТАЦИЈА

admin

Конкурс – спремачица

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još