Конкурси

Конкурс – службеници

ГРАД ДЕРВЕНТА

Градоначелник Дервенте на основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17)    расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста у статусу  службеника у Градској управи Дервента

 

I

 

У Градску управу Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника:

  1. У Одјељење за привреду и друштвене дјелатности:
  • Самостални стручни сарадник за послове пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова и риболова ……………………………………… један извршилац.

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника: прво.

 

  1. У Одјељење за општу управу:
  • Стручнни сарадник за административне послове Скупштине града и послове кабинета предсједника Скупштине града …………………………. један извршилац.

Категорија радног мјеста: седма, звање службеника: треће.

II

ОПИС ПОСЛОВА

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за послове пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова и риболова:

– обавља стручне послове из области пољопривреде, водопривреде,  шумарства, лова и риболова који су у области дјеловања одјељења;

– води управни поступак о рјешавању предмета из области пољопривреде, водопривреде, лова и риболова;

– обезбјеђује извршавање и извршава конкретне задатке и одредбе из планова, програма, одлука и аката за област пољопривреде које доносе Скупштина града и градоначелник;

– учествује у припреми нацрта прописа и других аката које доносе Скупштина града и градоначелник;

– обезбјеђује примјену закона и других прописа у области пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова и риболова;

– ангажује се на праћењу и прикупљању теренских резултата у пољопривреди, водопривреди и шумарству и остваривања програма у области лова и риболова у погледу коришћења, узгоја и чувања;

– ангажује се током реализације програма подстицаја на локалном и републичком нивоу у складу са својим овлашћењима;

– прикупља статистичке податке, израђује статистичке извјештаје и остварује стручну сарадњу са надлежним органима у вези са пословима статистике у области за коју је надлежан;

– прати кретања и остварење пословних резултата у пољопривреди, водопривреди и шумарству и остваривање програма у области лова и риболова у погледу коришћења, узгоја и чувања;

– учествује у организацији и провођењу стручних предавања и едукација из области пољопривреде;

– прати међусобну сарадњу између удружења, надлежног министарства и општинских органа;

– прикупља податке на основу којих информише Скупштину града и градоначелника путем начелника одјељења;

– доставља потребне податке ресорним министарствима и вишим нивоима власти;

– учествује у припреми нацрта прописа и других аката које доносе Скупштина града и градоначелник за надлежну област;

– обавља и друге послове и обавезе по налогу начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

 Опис послова које обавља стручни сарадник за административне послове Скупштине града и послове кабинета предсједника Скупштине града:

– обавља административне и техничке послове за предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине града;

– припрема и разврстава пошту лицима из претходне алинеје и стара се о њеној реализацији;

– води евиденцију грађана и службених посјета предсједнику Скупштине града;

– води роковник обавеза предсједника Скупштине града у вези са обављањем његове функције;

– води записник на сједницама Скупштине града, Колегијума Скупштине и радних тијела Скупштине града и припрема их за усвајање;

– припрема, комплетира и отпрема материјале за сједнице Скупштине града;

– отпрема препис оригинала општих и појединачних аката које је донијела Скупштина града надлежним органима и појединцима;

– одлаже и чува оригинале општих и појединачних аката Скупштине града;

– одлаже и чува комплет материјале са сједница Скупштине града;

– учествује у организацији и припреми свечаних сједница и других свечаних прилика Скупштине града и предсједника Скупштине града;

– обавља и друге послове које одреде предсједник, потпредсједник и секретар Скупштине града.

III

ОПШТИ УСЛОВИ:

  1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;
  2. да је старији од 18 година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;
  6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

IV

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Посебни услови за радно мјесто под I-1:

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, кадидат треба да испуњава и посебне услове:

– висока стручна спрема, пољопривредни факултет или први циклус студија – дипломирани инжењер пољопривреде са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три годинe радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској/општинској управи.

Посебни усллови за радно мјесто под I-2:

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса кандидат треба да испуњава и посебне услове:

ССС у четворогодишњем трајању друштвеног, техничког или другог смјера, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској/општинској управи.

V

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

– диплома  о завршеној високој стручној спреми за радно мјесто под I-1. односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми под I-2. (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи у складу са одредбама прописа из области високог образовања);

– увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској/градској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15);

– исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

– фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ;

– фотокопију личне карте.

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјавa да кандидат:

а)  није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској/општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в)  не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове  Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем службеника обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг – листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног – војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12 , 40/12 и 18/15 ). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чл. 30. 39. и 60. наведеног закона.

Прворангирани кандидат по приједлогу комисије дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и

г)  увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове биће позван сљедећи кандидат по броју освојених бодова са ранг – листе  успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

VI

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  конкурса.

Пријава за учешће на конкурсу подноси се на прописаном обрасцу  који се може преузети у Градској управи Дервента, шалтер сала или на страници Града  Дервента www.derventa.ba.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис. Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: ГРАД  ДЕРВЕНТА – ГРАДОНАЧЕЛНИК, Трг ослобођења број 3.  Дервента,  са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуњавање упражњених  радних  мјеста у статусу службеника у Градској управи Дервента.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Гласу Српске“ и у „Службеном гласнику Републике Српске“ Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће бити објављен и у Дервентском листу и на званичној интернет страници града Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић, телефон: 053/315-107.

Број: 02-120-7/21                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 4. мај 2021. године                                          Милорад Симић

Related posts

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ИЗБОРИ У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

admin

ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ЗАКУП ОПШТИНСКИХ ПРОСТОРИЈА

admin

Конкурс ватрогасац – спасилац

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još