Конкурси

Конкурс – спремачица

ГРАДСКА УПРАВА ДЕРВЕНТА

На основу члана 160. Закона о службеницима и намјештеницимa у органима јединице локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),  члана 43. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и члана 14. Тачка 16.  Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјестаГрадске управе Дервента  („Службени гласник града Дервента“, број 5/23, 13/23, 16/23 и 17/23) градоначелник Дервенте расписује

    ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста у статусу намјештеника у

Градској управи Дервента

I

У Градску управу  Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу намјештеника:

1. У Одјељење за општу управу:

 Спремачица ………………………………… 1 извршилац.

Статус: намјештеник.

II

ОПИС ПОСЛОВА

Опис послова за радно мјесто спремачица:

– Свакодневно чисти простор и одржава хигијну у канцеларијама, салама, ходницима, стубиштима, подрумском и архивском  простору и осталим  просторијама у згради Градске управе у радно вријеме утврђено Одлуком о радном времену у Градској управи;

– Чисти и одржава простор око зграде Градске управе;

– Према потреби више пута дневно одржава чистоћу мокрих чворова, ходника и стубишта;

– Пријављује начелнику одјељења уочене кварове, недостатке и насталу штету на опреми и средствима за рад;

– Води евиденцију и економу доставља спецификацију поребних хигијенских средстава и потрошног материјала које је потребно поручити и стара се о његовој рационалној употреби;

– Стара се о правилном депоновању смећа и редовном одвозу кабастог смећа из зграде Градске  управе;

– По завршетку радног времена провјерава и затвара прозоре, искључује свјетла, провјерава стање електро и водоводних инсталација и закључава радне просторије и улазна врата;   

– Обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења за општу управу. 

III

ОПШТИ УСЛОВИ

  1. Да је држављанин Републике Српске, БиХ;
  2. Да је старији од 18 година;
  3. Да има општу здравствену способност;
  4. Да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;
  5. Да није отпуштен из органа управе као резултат  дисциплинске  мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;
  6. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

IV

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Посебни услови за радно мјесто спремачица:

  • НК – осмогодишња школа или средња школа, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

V

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фото – копију доказа  о испуњавању општих услова како слиједи:

1. фото – копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ;

2. фото – копију личне карте.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фото – копије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

– свједочанство о завршеној основној школи или о завршеној средњој стручној спреми;

– исправа којом се доказује радно искуство у струци, односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјавa да кандидат: 

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској/општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в)  не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове  Комисија за провођење јавног конкурса за пријем намјештеника, обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг – листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног – војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12, 40/12 и 18/15 – Одлука УС и „Службени гласник БиХ“, број 25/21 – Одлука УС БиХ) ). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чл. 30. 39. и 60. наведеног закона.

Прворангирани кандидат према приједлогу комисије дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото – копији, као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе;

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и

г) увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг – листе  успјешних кандидата  да достави тражене доказе.

VI

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  конкурса.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у Градској управи Дервента, Шалтер – сала, или на интернет страници града Дервента www.derventa.ba.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене  уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: Град Дервента – градоначелник, Трг ослобођења број 3  Дервента, са назнаком: „Пријава на Јавниконкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста у статусу намјештеника  у Градској  управи  Дервента“.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“.

Јавни конкурс биће објављен  и  у  Дервентском листу и на званичној интернет страници града Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић, тел. бр. 053/315-107.

Број: 02- 120 – 3/24   

Датум: 15. фебруар 2024.  године    

                                                                                                      

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милорад Симић

Related posts

„Ауто – тим“ запољшава више радника

admin

КОНКУРС РОБОТ

admin

Конкурс за упис ученика
у СШЦ „Михајло Пупин“

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još