Конкурси

Конкурс – Туристичка организација

ГРАД ДЕРВЕНТА

СКУПШТИНА ГРАДА

 

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 19. Статута Јавне установе Туристичка организација Дервента, број 08/18 од 18. јануара 2018. године и члана 1. Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Туристичка организација Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 8/21), Скупштина града Дервента расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање директора Јавне

установе Туристичка организација Дервента

 

 

I

 

Скупштина града Дервента расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора  Јавне установе Туристичка организација Дервента.

 

II

Опис послова директора:

Директор руководи Туристичком организацијом, организује и руководи процесом рада и пословања, доноси одлуке у оквиру своје надлежности, представља и заступа установу и одговоран је за законитост рада установе.

У остваривању обавеза директор обавља и сљедеће послове:

– предлаже финансијски план и годишњи програм рада Туристичке организације и предузима мјере за њихово спровођење, извршава одлуке и закључке оснивача и даје приједлоге за доношење одлука и закључака, извршава одлуке Управног одбора, подноси Управном одбору и оснивачу извјештај о резултатима пословања Туристичке организације по периодичном и годишњем обрачуну, одговоран је за извршавање финансијског плана установе, стара се о одржавању и правилном коришћењу и обезбјеђењу средстава којима располаже установа, предлаже Управном одбору акт о организацији и систематизацији радних мјеста и друга општа акта, одлучује о потреби заснивања радног односа, одлучује о избору кандидата за заснивање радног односа, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника током рада и у вези са радом у складу са Законом о раду, колективним уговором и Статутом установе, извршава правоснажне одлуке суда и других органа, предлаже доношење одлука о коришћењу средстава у складу са законом, именује сталне и повремене комисије и обавља и друге послове прописане законом, актима оснивача и  установе.

 

III

 

Мандат

– Директор се именује  на мандатни период од четири године са могућношћу поновног избора.

 

IV

 

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове:

 

а) Општи услови за кандидата за директора су:

– да је држављанин РС или БиХ;

– да је старији од 18 година;

– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која га чини неподобним за обављање тражених послова;

– да није отпуштен из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године, прије дана објављивања упражњене позиције;

– да не служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужницом тог суда, а  да се није повиновао налогу да се појави пред судом (члан ИX 1. Устава БиХ);

– да имају општу здравствену способност.

 

б) Посебни услови и критеријуми за именовање директора  су:

– завршен први циклус студијског програма са најмање 180 ECTS бодова или еквивалент;

– потребно стручно знање из дјелатности којом се бави Туристичка организација;

– најмање двије године радног искуства у стурци од чега је најмање једна година на руководећим пословима у туристичком сектору;

– активно знање једног страног језика на нивоу B2, C1 или  C2 у складу са CEF стандардима;

– посједовање руководних и организационих способности;

– доказани успјеси и резултати у обављању ранијих послова;

– програм рада установе.

 

Под рданим искуством у струци од најмање двије године подразумијева се радно искуство послије стицања стручне спреме из тачке IV – б ) – алинеја један.

 

V

Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– овјерену копију дипломе;

– доказ о радном искуству у струци (тачка IV б) алинеја 3);

– биографија о кретању у служби;

– увјерење да нису осуђивани за кривично дјело (за кандидате рођене у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем);

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из  тачке IV, под а) алинеја 4. и 5. овог конкурса;

– увјерење о општој здравственој способности (кандидати који буду изабрани доставиће накнадно);

– доказ о активном знању једног страног језика на нивоу B2, C1 или C2 у складу са CEF стандардима;

–  програм рада установе;

– кандидати могу приложити и друге документе којим доказују испуњавање потребних услова.

 

Документи којим се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из тачке IV под а) алинеја 4.  и 5.   не могу бити старији од шест мјесеци од издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спрјечавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости  функција.

 

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

 

VII

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из тачке VIII овог конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у шалтер салу Градске управе Дервента или путем поште на адресу: Скупштина града Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, посебно са назнаком „Комисија за избор по  јавном конкурсу  за именовање  у Јавној установиТуристичка организација Дервента.

 

VIII

 

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и у Дервентском листу.

 

 

 

Број: 01-022-126/21                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 12. април 2021. године                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

Мирко Земуновић

_

 

 

 

 

 

Related posts

Конкурс за чланство у Комисији за технички преглед објеката

admin

„Нада“ запошљава
више радника

Derventski List

„Полет комерц“ запошљава раднике

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još