Конкурси

Конкурс – Туристичка организација

ГРАД ДЕРВЕНТА

СКУПШТИНА ГРАДА

 

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 19. Статута Јавне установе Туристичка организација Дервента, број 08/18 од 18. јануара 2018. године и члана 1. Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Туристичка организација Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 8/21), Скупштина града Дервента расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање директора Јавне

установе Туристичка организација Дервента

 

 

I

 

Скупштина града Дервента расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора  Јавне установе Туристичка организација Дервента.

 

II

Опис послова директора:

Директор руководи Туристичком организацијом, организује и руководи процесом рада и пословања, доноси одлуке у оквиру своје надлежности, представља и заступа установу и одговоран је за законитост рада установе.

У остваривању обавеза директор обавља и сљедеће послове:

– предлаже финансијски план и годишњи програм рада Туристичке организације и предузима мјере за њихово спровођење, извршава одлуке и закључке оснивача и даје приједлоге за доношење одлука и закључака, извршава одлуке Управног одбора, подноси Управном одбору и оснивачу извјештај о резултатима пословања Туристичке организације по периодичном и годишњем обрачуну, одговоран је за извршавање финансијског плана установе, стара се о одржавању и правилном коришћењу и обезбјеђењу средстава којима располаже установа, предлаже Управном одбору акт о организацији и систематизацији радних мјеста и друга општа акта, одлучује о потреби заснивања радног односа, одлучује о избору кандидата за заснивање радног односа, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника током рада и у вези са радом у складу са Законом о раду, колективним уговором и Статутом установе, извршава правоснажне одлуке суда и других органа, предлаже доношење одлука о коришћењу средстава у складу са законом, именује сталне и повремене комисије и обавља и друге послове прописане законом, актима оснивача и  установе.

 

III

 

Мандат

– Директор се именује  на мандатни период од четири године са могућношћу поновног избора.

 

IV

 

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове:

 

а) Општи услови за кандидата за директора су:

– да је држављанин РС или БиХ;

– да је старији од 18 година;

– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која га чини неподобним за обављање тражених послова;

– да није отпуштен из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године, прије дана објављивања упражњене позиције;

– да не служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужницом тог суда, а  да се није повиновао налогу да се појави пред судом (члан ИX 1. Устава БиХ);

– да имају општу здравствену способност.

 

б) Посебни услови и критеријуми за именовање директора  су:

– завршен први циклус студијског програма са најмање 180 ECTS бодова или еквивалент;

– потребно стручно знање из дјелатности којом се бави Туристичка организација;

– најмање двије године радног искуства у стурци од чега је најмање једна година на руководећим пословима у туристичком сектору;

– активно знање једног страног језика на нивоу B2, C1 или  C2 у складу са CEF стандардима;

– посједовање руководних и организационих способности;

– доказани успјеси и резултати у обављању ранијих послова;

– програм рада установе.

 

Под рданим искуством у струци од најмање двије године подразумијева се радно искуство послије стицања стручне спреме из тачке IV – б ) – алинеја један.

 

V

Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– овјерену копију дипломе;

– доказ о радном искуству у струци (тачка IV б) алинеја 3);

– биографија о кретању у служби;

– увјерење да нису осуђивани за кривично дјело (за кандидате рођене у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем);

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из  тачке IV, под а) алинеја 4. и 5. овог конкурса;

– увјерење о општој здравственој способности (кандидати који буду изабрани доставиће накнадно);

– доказ о активном знању једног страног језика на нивоу B2, C1 или C2 у складу са CEF стандардима;

–  програм рада установе;

– кандидати могу приложити и друге документе којим доказују испуњавање потребних услова.

 

Документи којим се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из тачке IV под а) алинеја 4.  и 5.   не могу бити старији од шест мјесеци од издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спрјечавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости  функција.

 

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

 

VII

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из тачке VIII овог конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у шалтер салу Градске управе Дервента или путем поште на адресу: Скупштина града Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, посебно са назнаком „Комисија за избор по  јавном конкурсу  за именовање  у Јавној установиТуристичка организација Дервента.

 

VIII

 

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и у Дервентском листу.

 

 

 

Број: 01-022-126/21                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 12. април 2021. године                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

Мирко Земуновић

_

 

 

 

 

 

Related posts

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПРИВРЕДА

admin

Конкурс за пријем службеника у Градску управу

admin

Нова наредба о радном времену угоститељских објеката

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još