Конкурси

Конкурс – УО Центар за социјални рад

СКУПШТИНА

ГРАДА ДЕРВЕНТА

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 25. Статута Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента , члана 88. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 90/16) и члана 1. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једно члана Управног одбора  Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ („Службени гласник града Дервента“, број 13/21), Скупштина града Дервента расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање једног члана Управног одбора  Јавне установе

„Центар за социјални рад Дервента“

 

I

Скупштина града Дервента расписује Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Управног одбора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“.

II

Опис послова Управног одбора:

Управни одбор јавне установе: доноси статут установе одлучује о пословању установе, доноси програм рада установе и план потребних финансијских средстава, одлучује о коришћењу средстава у складу са законом, програмом и планом, даје смјернице директору за остваривање пословне политике, бира предсједника Управног одбора, доноси Пословник о раду Управног одбора, у области радних односа рјешава о приговору радника, стара се о поштовању принципа истинитог и објективног информисања радника, обавља и друге послове утврђене законом и оснивачким актом и статутом.

III

Мандат

Члан Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“ именује се до истека мандата чланова Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“ са могућношћу поновног избора.

IV

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове

а) Општи услови за кандидате су:

– да су држављани РС или БиХ;

– да су старији од 18 година;

– да имају општу здравствену способност;

– да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која их чини неподобним за обављање наведених послова;

– да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;

– да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а  да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом (Члан ИX 1. Устава БиХ).

б)  Посебни услови  и критеријуми  за кандидате су:

– висока или виша стручна спрема, односно завршен први циклус студијског програма у трајању од најмање три, а највише четири године и вреднује се са најмање 180, односно 240 ЕСТС бодова;

– најмање двије године радног искуства у струци;

– познавање проблематике дјелатности којом се установа бави;

– познавање садржаја и начина рада органа управљања;

– доказани резултати рада на ранијим пословима.

Под радним искуством у струци од најмање двије  године, подразумијева се радно искуство на пословима потребне стручне спреме послије стицања степена стручне спреме из алинеје 1. ове подтачке.

V

Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– овјерена копија дипломе;

– доказ о радном искуству у струци;

– биографија о кретању у служби;

– увјерење да нису осуђивани за кривично дјело (за кандидате рођене у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем);

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља IV под а) алинеја 5. и 6.  овог конкурса;

– кандидати могу приложити и друге документе којим доказују испуњавање потребних услова;

– увјерење о општој здравственој способности ( кандидати  који буду изабрани доставиће накнадно).

Документи којим се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из  поглавља под IV а) алинеја 5. и 6. не могу бити старији од шест мјесеци од издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости  функција.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из поглавља VIII овог конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у шалтер салу Градске управе града Дервента или путем поште на адресу: Скупштина града Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, посебно  са назнаком „Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној установи „Центар за социјални рад Дервента“.

VIII

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, „Гласу  Српске“ и у Дервентском листу.

 

Број: 01-022-281/21

Датум: 27. мај 2021. године

 

                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

                                                                                                                Мирко Земуновић

 

Related posts

Расписан конкурс за пројекат „Социјализација дјеце РС“

admin

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – УПИС ПРВАЧИЋА

admin

КОНКУРС – ВЕНЕТО

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još