Конкурси

Лицитација: Комунално – сервисни центар

ГРАД ДЕРВЕНТА

Градоначелник Дервенте, у складу са чланом 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19) и чланом 3. Одлукe о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Дервента у обухвату РП „КОМУНАЛНО – СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“ путем усменог јавног надметања – лицитације („Сл. гласник општине Дервента“ број : 9/20), објављује

 

О Г Л А С

о продаји непокретности у својини града Дервента

у обухвату РП „КОМУНАЛНО – СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“

усменим јавним надметањем – лицитацијом (друга лицитација)

I

Предмет продаје су непокретности – неизграђено градско грађевинско земљиште у својини града Дервента са 1/1 дијела, уписано у земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента 2, у Улици Светог Саве у обухвату РП „КОМУНАЛНО -СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“, по тржишној цијени од 8,00 КМ/м2 и то:

 

1.1. Грађевинска парцела укупне површине 5.445 м2, а коју чине: катастарска парцела број: 115/63 „БАРА“ њива 5. класе површине 4.938 м2 и њива 6. класе површине 327 м2 и катастарска парцела број: 115/85 „БАРА“ њива 6. класе површине 180 м2, по почетној продајној цијени за цијелу грађевинску парцелу у износу од 43.560 КМ.

 

1.2. Грађевинска парцела укупне површине 4.794 м2, а коју чине: катастарска парцела  број: 115/29„БАРА“ њива 5. класе површине 3.864 м2 и њива 6. класе површине 581 м2 и катастарска парцела: број 115/84 „БАРА“ њива 6. класе површине 349 м2, по почетној продајној цијени за цијелу грађевинску парцелу у износу од 38.352 КМ.

 

1.3. Грађевинска парцела укупне површине 4.496 м2, а коју чине: катастарска парцела број: 115/64 „БАРА“ њива 5. класе површине 3.581 м2 и њива 6. класе површине 590 м2 и катастарска парцела број: 115/83 „БАРА“ њива 6. класе површине 325 м2, по почетној продајној цијени за цијелу грађевинску парцелу у износу од 35.968 КМ.

II

Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација).

Лицитација ће се одржати 22. јуна 2021.године са почетком у 12 часова у згради Градске управе Дервента.

III

Поступак лицитације спровешће Комисије за спровођење јавног надметања (у даљем тексту комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19).

IV

На непокретностима којe су предмет лицитације нису укњижени терети.

V

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која по закону могу стећи право својине на непокретностима која су предмет продаје и која до 21. јуна 2021. године до 14 часова, уз попуњену пријаву, доставе сљедеће:

  1. Копију личне карте;
  2. Доказ да је извршена уплата кауције, односно да су новчана средства физичког или правног лица који се пријављује на лицитацију уплаћена на рачун примаоца (буџет града Дервента);
  3. Овјерену писмену пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника, a за правна лица овјерено овлашћење за заступање правног лица;
  4. За правна лица, копију рјешења о регистрацији;
  5. Копију текућег рачуна.

(Докази под тачком 3. могу се доставити пред почетак лицитације).

VI

Уплата кауције се врши на Јединствени рачун трезора града Дервента број: 555-008-00252003-23, отворен код „Нове банке“ а.д. Бањалука, с тим што тај износ не може бити нижи од 1.000 КМ нити виши од 50.000 КМ и то :

 

  • За грађевинску парцелу коју чине к.ч. број: 115/63 и 115/85 КО Дервента 2, (под тачком 1. овог огласа) потребно је уплатити кауцију у износу од 4.356 КМ;
  • За грађевинску парцелу коју чине к.ч. број: 115/29 и 115/84 КО Дервента 2 (под тачком 1.2. овог огласа) потребно је уплатити кауцију у износу од 3.835 КМ;
  • За грађевинску парцелу коју чине к.ч. број : 115/64 и 115/83 КО Дервента 2 (под тачком 1.3. овог огласа) потребно је уплатити кауцију у износу од 3.596,80 КМ.

VII

Пријаве са доказом о извршеној уплати кауције доставити на адресу:

Град Дервента – градоначелник „Комисија за провођење јавног надметања“, са назнаком: За продају непокретности која је предмет лицитације, Трг ослобођења бр. 3, 74400 Дервента.

VIII

Образац пријаве на лицитацију заинтересована лица могу добити у Шалтер сали Градске управе Дервента, на шалтеру број 6.

IX

Друга лицитација може се одржати само ако за сваку непокретност која је предмет ове лицитације учествује најмање два учесника.

Код утврђивања броја учесника лицитације утврдиће се која лица учествују у своје име (доказ лична карта или други идентификациони документ), а која као пуномоћници, односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити потписано овлашћење, личну карту или неки други идентификациони документ).

X

Са купцем чија је понуда најповољнија, послије прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се писмени купопродајни уговор.

Купац поред излицитиране цијене сноси и трошкове који се односе на нотарску обрада уговора, као и трошкове провођење промјена у катастарском операту, код надлежног органа управе за геодетске и имовинско – правне послове.

XI

Коначну купопродајну цијену купљене непокретности (у коју се урачунава износ положене кауције), купац је дужан уплатити у року од седам дана од дана одржавања лицитације.

Предаја купцу у посјед купљене непокретности извршиће се у року од седам дана од дана нотарске обраде уговора.

XII

Учесник  лицитације који је стекао услове за закључење уговора, а одустане од закључења купопродајног уговора, губи право на враћање положене кауције.

Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на враћања положене кауције.

XIII

Оглас о лицитацији биће објављен у Дервентском листу, издање од 3. јуна 2021. године, на ТВ „К3“ Прњавор, те на огласној табли и интернет страници Града Дервента.

XIV

О времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности која је предмет продаје (земљишно – књижни, катастарски и други подаци), као и друге информације заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење Градске управе Дервента, сваким радним даном у периоду од осам до 14 часова или на бројеве телефона 053/315-171 и 053/315-176.

Број: 02-470-34/21                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 28. мај 2021. године

Милорад Симић

_

Related posts

КОНКУРС – КОЛОР Б

admin

„Дедина“ запошљава раднике

Derventski List

Оглас о продаји градског грађевинског земљишта

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još