Конкурси

Нацрт одлуке о измјенама и допунама Статута града Дервента

СКУПШТИНА

ГРАДА ДЕРВЕНТА

На основу члана 37. став 2. Статута Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и члана 152. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17 и „Службени гласник града Дервента“, број 6/21), а након разматрања Нацрта одлуке о измјенама и допунама Статута Града Дервента, Скупштина града Дервента на 6. сједници одржаној 25. јуна 2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

 1. Прихвата се Нацрт одлуке о измјенама и допунама Статута Града Дервента и упућује на јавну расправу у трајању од 30 дана.
 2. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Статута града Дервента биће објављен као посебан прилог уз седмични лист Дервентски лист и на званичној интернет страници Града Дервента www.derventa.ba.
 3. За спровођење јавне расправе задужују се Комисија за статут и прописе и Одјељење за општу управу.
 4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику града Дервента“.

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Мирко Земуновић

Мишљења, примједбе и приједлози на Нацрт одлуке о измјенама и допунама Статута Града Дервента могу се доставити у писаној форми Скупштини града Дервента – Комисија за статут и прописе и Одјељење за општу управу најкасније до 26. јула 2021. године.

Н А Ц Р Т

На основу члана 39. став (2) тачка 1) и члана 82. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 1) и члана 148. став (2) Статута Града Дервента („Службени гласник Града Дервента“, бр. 6/21), Скупштина града Дервента на 6. сједници одржаној 25. јуна 2021. године, доноси

О Д Л У К У

о измјенама и допунама Статута Града Дервента

Члан 1.

( У Статуту Града Дервента („Службени гласник Града Дервента“, број 6/21) у члану 36. став (1) тачка 2) мијења се и гласи:

„2) два потпредсједника Скупштине Града,“

У истом члану у став (3) мијења се и гласи:

„(3) Изузетно од става 2. овог члана, један од потпредсједника Скупштине Града, своју дужност може обављати волонтерски.“

Члан 2.

У члану  42.  иза ријечи „предсједника,“ додаје се ријеч „два“.

Члан 3.

Члан 43.  мијења се и гласи:

„Члан 43.

(1) Предсједник и потпредсједници Скупштине Града бирају се на конститутивној сједници, из реда одборника, већином гласова од укупног броја одборника, у складу са Пословником.

(2) Потпредсједници не могу бити из реда истог конститутивног народа, односно групе Осталих.“

Члан 4.

Члан  45. мијења се и гласи:

„Члан 45.

(1) Потпредсједници Скупштине Града обављају послове утврђене овим статутом, пословником и актима Скупштине Града, замјењују предсједника Скупштине Града и дјелују у његово име када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.

(2) Правила замјене предсједника Скупштине Града, у случајевима из става 1. овог члана, уређују се пословником о раду Скупштине Града.“

Члан 5.

У члану 46. у ставу (1)иза ријечи „односно“, ријечи „потпредсједник Скупштине Града може бити опозван или разријешен“, замјењују се ријечима „потпредсједници Скупштине Града могу бити опозвани или разријешени“.

У истом члану у ставу (3) ријечи „Потпредсједник Скупштине Града може бити опозван“ замјењују се ријечима „Потпредсједници Скупштине Града могу бити опозвани“.

Члан 6.

У члану 47. у ставу (2), иза ријечи „односно“ ријеч „потпредсједник“, замјењује се ријечју „потпредсједници.“

Члан 7.

У члану 48. у ставу (3) иза ријечи „односно“, ријеч „потпредсједник“, замјењује се ријечју „потпредсједници“.

У истом члану  став (4)  мијења се и гласи:

„(4) У случају из става 3. овог члана сједници Скупштине предсједава одборник којег одреди Скупштина Града, ако су предсједник, односно потпредсједници Скупштине Града спријечени или одбију да предсједавају сједници.“

Члан 8.

Ова одлука ступа на  снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“.

О б р а з л о ж е њ е

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА ДЕРВЕНТА

Чланом  39. став (2) тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и чланом 37. став (2) тачка 1) Статута града Дервента („Службени гласник града Дервента“ број 6/21) прописана је надлежност  скупштине  јединице локалне самоуправе  да доноси статут.

Чланом 82. став 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина доноси статут, пословник, одлуке, рјешења, закључке, препоруке, резолуције, стратегије, планове и програме.

Чланом  148. став (2) Статута града Дервента прописано је да се Статут Града мијења одлуком о измјенама и/или допунама или доношењем новог статута.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА ДЕРВЕНТА

Чланом 43. став 3. Закона о локалној самоуправи, прописано је да скупштина има једног потпредсједника, у граду скупштина може да има два потпредсједника који нису из реда истог конститутивног народа , односно групе Осталих.

Статутом Града Дервента који је Скупштина града Дервента донијела на  3. сједници Скупштине града, прописано је да Скупштина Града има потпредсједника.  У складу са Законом, Скупштина Града може да има два потпредсједника.

Опредјељење предлагача ове одлуке је да се Статутом града Дервента пропише да и Скупштина града Дервента има два потпредсједника, као што је то у свим градовима у Републици Српској.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДБИ НАЦРТА ОДЛУКЕ О  О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА ДЕРВЕНТА

У члану 1. Нацрта одлуке, предлаже се да се у Статуту Града  у члану 36. ставу (1) тачка 2) мијења, а којом се  прописује да Скупштина града Дервента има два потпредсједника Скупштине Града.

Истим чланом Нацрта одлуке предлаже се измјена и става (3) члана 36. Статута Града, којом се прописује да изузетно од става 2. истог члана, један од потпредсједника Скупштине Града, своју дужност може да обавља волонтерски.

Чланом 36. став 2. Статута Града је прописано да функционери своју дужност обављају са статусом запосленог лица по основу рјешења о раду на мандатни период утврђен изборним прописима.

Чланом 2. Нацрта ове одлуке, предлаже се да се у члану 42. Статута Града дода ријеч „два“, односно да Скупштина Града има два потпредсједника.

Чланом 3. Нацрта ове одлуке, мијења се  члан 43.  Статута Града, тако да се ставом (1) прописује  да се предсједник и потпредсједници Скупштине Града бирају се на конститутивној сједници, из реда одборника, већином гласова од укупног броја одборника, у складу са Пословником, а ставом (2) да потпредсједници не могу бити из реда истог конститутивног народа, односно групе Осталих.

Чланом 4. Нацрта ове одлуке, мијења се члан 45. Статута Града, тако да се  ставом (1) прописује да потпредсједници обављају послове  утврђене овим статутом, пословником и актима Скупштине града, замјењују предсједника Скупштине Града и дјелују у његово име када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности, а ставом (2) се прописује да ће се правила замјене предсједника Скупштине Града уредити пословником о раду Скупштине Града.

Чланом 5. Нацрта ове одлуке, у члану 46. у ставу (1) Статута Града, ријечи „потпредсједник Скупштине Града може бити опозван или разријешен“, замјењују се ријечима „потпредсједници Скупштине Града могу бити опозвани или разријешени“.

Чланом 5.  Нацрта ове одлуке,  у члану 46. у ставу (3) Статута Града, ријечи „Потпредсједник Скупштине Града може бити опозван“ замјењују се ријечима „Потпредсједници Скупштине Града могу бити опозвани“.

Чланом 6. Нацрта ове одлуке, у члану 47. ставу (2) Статута Града, ријеч „потпредсједник“ замјењује се ријечју „потпредсједници“.

Чланом 7. Нацрта ове одлуке, у члану 48. ставу (3) Статута Града, ријеч „потпредсједник“, замјењује се ријечју „потпредсједници“ и у истом члану мијења се став (4) Статута Града, а којим се прописује да сједници Скупштине предсједава одборник којег одреди Скупштина Града, ако су предсједник, односно потпредсједници Скупштине Града спријечени или одбију да предсједавају сједници.

Чланом 8. Нацрта ове одлуке прописује се ступање на снагу одлуке о измјенама и допунама Статута Града Дервента.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ

За провођење ове одлуке  потребна су додатна финансијска средства у Буџету Града Дервента за обезбјеђење плате за једног потпредсједника.

Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Статута Града Дервента сачињен је у складу са Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 24/14), а сходно члану 2. Правила, којим је прописано  да су ,између осталих, и органи јединица локалне самоуправе дужни да примјењују Правила приликом израде прописа.

ОВЛАШТЕНИ  ПРЕДЛАГАЧИ

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА:

 1. Мирко Земуновић
 2. Перо Ђурић
 3. Дејан Пјерановић
 4. Мирко Петрић
 5. Никола Нединић
 6. Витомир Пиваш
 7. Бранко Катанић
 8. Божидар Савовић
 9. Жељко Наградић
 10. Милорад Новаковић

 

Related posts

Градска управа расписала конкурс за пријем службеника

admin

ОБАВЈЕШТЕЊЕ АМБРОЗИЈА

admin

Конкурс – Дом здравља

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još