Конкурси

Конкурс за стипендирање
студената и надарених ученика

ГРАД ДЕРВЕНТА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

На основу члана 4. Правилника о начину и критеријумима стипендирања редовних студената и надарених ученикa средњих школа („Службени гласник града Дервента“, број 17/22), градоначелник Дервенте расписује

К О Н К У Р С

за додјелу стипендија редовним студентима јавних високошколских установа и надареним ученицима

средњих школа у школској 2022/2023. години

I

Град Дервента додјељујe нове стипендије редовним студентима првог циклуса у јавним високошколским установама и надареним ученицима средњих школа, сљедеће врсте стипендија:

  1. Стипендије редовним студентима по први пут уписаним у прву и више године студија на првом циклусу студија;
  2. Стипендије редовним студентима по први пут уписаним у прву и више године студија, ако су дјеца погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата, дјеца без оба родитеља, дјеца из социјално угрожених породица и дјеца са инвалидитетом;
  3. Стипендије надареним ученицима средњих школа;
  4. Стипендије редовним ученицима средњих школа, ако су дјеца без оба родитеља;
  5. Стипендије  редовним ученицима средњих школа из социјално угрожених категорија становништва.

Студент или ученик може поднијети пријаву само за једну врсту стипендије.

                                                                 II

За додјелу стипендије из претходног члана могу конкурисати студенти и ученици који испуњавају сљедеће опште услове:

– да су држављани Републике Српске/БиХ;

-да имају пребивалиште на подручју града Дервента у непрекидном трајању дужем од двије године прије подношења пријаве на конкурс;

– да студирају на јавним високошколским установама које се финансирају из буџета;

– да студенти завршне године на првом циклусу студија нису старији од 26 година, осим студената студија који трају пет или шест година, који не могу бити старији од 28 година живота;

– да ученици похађају наставу у средњим школама у Дервенти, осим ако се школују за занимања/струке која су актом градоначелника, из члана 5. став 2. овог Правилника,  утврђена као дефицитарна, а таква занимања нису заступљена у средњим школама у Дервенти;

– да су редовни студенти, односно ученици;

– да студент није обновио више од  једне године студија на уписаној јавној високошколској установи;

– да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

Студентима који студирају на факултетима чије је сједиште у Дервенти стипендија неће бити додијељена.

III

Уз пријаву на конкурс (образац пријаве се може преузети у Шалтер – сали Градске управе Дервента и на веб страници  https://derventa.ba/category/konkursi-i-oglasi/) сви заинтересовани студенти и ученици обавезни су доставити сљeдеће документе у оригиналу или овјереној фотокопији:

– потврду да је редован студент/ученик;

– увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјечном оцјеном студирања, а ученици средњих школа копију свједочанстава и копију диплома о освојеним мјестима на такмичењима у средњој школи;

– потврду да студент није обновио више од једне године студија на уписаној јавној високошколској установи;

– студенти прве године студија потврду о положеном пријемном испиту са бројем укупно остварених бодова;

– копију прве стране индекса (са сликом и досије бр.);

– увјерење о пребивалишту (образац ПБ4А);

– копију личне карте;

– кућну листу чланова домаћинства;

– -отврду о статусу породице (породица погинулог и несталог борца ВРС, цивилне жртве рата, РВИ ВРС I-IV категорије, породица борца I и II категорије, социјално угрожена породица), пјешење о категоризацији студента од Пвостепене комисије Центра за социјални рад;

– потврду о примањима родитеља, као и осталих чланова домаћинства уписаних у кућну листу, односно незапослености родитеља и осталих чланова (потврда са бироа, а за оне који нису на евиденцији бироа, овјерену изјаву), односно о примању социјалне помоћи;

– изјаву да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања, а за ученике, изјава родитеља/старатеља;

– извод из матичне књиге умрлих, за студенте/ученике без једног или оба родитеља;

– копију текућег рачуна и рачуна банке код које је рачун отворен.

IV

Бодовање пријављених кандидата на конкурс Комисија за додјелу стипендија проводиће по сљедећим критеријумима:

  1. Година студија:

I…………………………………………………………………0  бодова

II ……………………………………………….….2  бода

III ………………………………………………….4 бода

IV..…………………………………………………6 бодова

V..………………………………………………….8 бодова

VI и апсолвенти ……………………………..……10 бодова.

  • Успјех током студирања

– Просјек оцјена на факултету………………..…….Х 5

  • Статус породице 

– Дјеца ратних војних инвалида

  * I и II категорије инвалидности …………….….5 бодова

  * III и IV категорије инвалидности …..…….…..3 бода

– Дјеца бораца I и II категорије……………….…..2 бода

– Дјеца без родитеља    ………………………………5 бодова

– Оба родитеља на бироу……………………………..4 бода

– Један родитељ на бироу………………………….2 бода

– студент из породице са троје и више дјеце………1 бод.

    4. Мјесечна примања по члану домаћинства

– без прихода………………….……………………………… …12 бодова

– приход до 99,99 КМ……………………………….…… ….10 бодова

– приход од 100 до 159,99 КМ………………………………..8 бодова

– приход од 160 до 219,99 КМ …..………………… ……….6 бодова

– приход од 220 до 279,99 КМ …………………………….4 бода

– приход од 280 до 339,99 КМ……………………………………….2 бода

– приход од 340 до 499,99 КМ……………………………………….1 бод

– приход од 500 КМ и више …………………………………………0 бодова.

Уколико два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат који има већи просјек оцјена, који ће се рачунати на двије децимале.

За надарене ученике средњих школа

Приједлог руководства школе на захтјев, писаним путем, Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, а по запримљеним пријавама на конкурс.

V

Пријаве са потребним документима предају се у Шалтер – салу Градске управе или шаљу поштом на адресу: Градска управа Дервента, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Трг ослобођења бр. 3, 74400 Дервента са назнаком „За стипендију“.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити узете у разматрање.    

VI

Конкурс ће бити објављен у Дервентском листу, на огласној табли Градске управе и на веб страници https://derventa.ba/category/konkursi-i-oglasi/

VII

Конкурс остаје отворен од 26. децембра 2022. године до 20. јануара 2023. године.

VIII

Послије утврђивања коначне листе студената и ученика којима се одобрава стипендија за школску 2022/2023. годину, а која ће бити објављена у Дервентском листу, на огласној табли Градске управе Дервента и на веб страници: www.derventa.ba, градоначелник ће са стипендистима закључити уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе даваоца и корисника стипендије.

За евентуална питања и нејасноће заинтересовани се могу обратити у канцеларију број 7 у згради Градске управе, приземље, или на број телефона 053/315-165.

Број:02-670-7/22

Датум: 23. децембар 2022. године

 ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Милорад Симић

Related posts

Конкурс за именовање начелника одјељења Градске управе

admin

Дом здравља продаје косилицу

Derventski List

ЈАВНИ КОНКУРС – „КОЛОР-Б“

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još