Конкурси

ОГЛАС ОПШТИНСКА УПРАВА

Начелник општине Дервента, у складу са чланом 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), чланом 3. Одлукe о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Дервента у обухвату РП „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ путем усменог јавног надметања (лицитације) и чланом 3. Одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Дервента у обухвату РП „ЦЕНТАР ИСТОК – ЦЕНТАР ЗАПАД – БЛОК ЗАПАД“ и РП „ДЕРВЕНТА –СЈЕВЕР – ЛУГ“ путем усменог јавног надметања (лицитације), („Сл. гласник општине Дервента“ број : 1/19),  објављује

 

О Г Л А С

о продаји непокретности у својини општине Дервента у обухвату РП „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, „ЦЕНТАР ИСТОК – ЦЕНТАР ЗАПАД – БЛОК ЗАПАД“ и „ДЕРВЕНТА – СЈЕВЕР – ЛУГ“

усменим јавним надметањем – лицитацијом (прва лицитација)

I

Предмет продаје су непокретности – градско грађевинско земљиште у својини општине Дервента са 1/1 дијела  и то:

  1. Непокретност којa се налази у обухвату Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, уписана у Земљишнокњижни уложак број 266 КО Дервента 1, по тржишној цијени од 8,20 КМ/м2 и то:

– Грађевинска парцела означена као к.ч. број 115/50 њива 3. класе површине 13.110 м2 и њива 4. класе површине 3.049 м2, укупне површине 16.159 м2, по почетној продајној цијени у износу од 132.503,80 КМ.

  1. Непокретности које се налазе у обухвату Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК – ЦЕНТАР – ЗАПАД -БЛОК ЗАПАД, уписане у Лист непокретности број 1, КО Дервента 2, по тржишној цијени од 7,80 КМ/м2 и то:

2.1. Грађевинска парцела означена као к.ч. број 915/1 „ИЛМАН“ њива 3. класе површине 490 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.822,00 КМ;

2.2. Грађевинска парцела означена као к.ч. број 915/2 „ИЛМАН“ њива 3. класе површине 491 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.829,80 КМ;

2.3. Грађевинска парцела означена као к.ч. број 915/3 „ИЛМАН“ њива 3. класе површине 490 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.822,00 КМ и

2.4. Грађевинска парцела означена као к.ч. број 915/4 „ИЛМАН“ њива 3. класе површине 489 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.814,20 КМ.

  1. Непокретности које се налазе у обухвату „Регулационог плана „ДЕРВЕНТА – СЈЕВЕР – ЛУГ, уписане у Земљишнокњижни уложак број 112, КО Дервента 2, по тржишној цијени од 3,80 КМ/м2 и то:

3.1. Грађевинска парцела означена као к.ч. број 1311/62 „ЛУГ ВЕЛИКИ“ ливада 3. класе површине 569 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.162,20 КМ;

3.2. Грађевинска парцела означена као к.ч. број 1311/93 „ЛУГ ВЕЛИКИ“ пашњак 3. класе површине 570 м2 по почетној продајној цијени у износу од 2.166,00 КМ;

3.3. Грађевинска парцела означена као к.ч. број 1311/94 „ЛУГ ВЕЛИКИ“ пашњак 3. класе површине 569 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.162,20 КМ;

3.4. Грађевинска парцела означена као к.ч. број 1311/95 „ЛУГ ВЕЛИКИ“ пашњак 3. класе површине 570 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.166,00 КМ и

3.5. Грађевинска парцела означена као к.ч. број 1311/96 „ЛУГ ВЕЛИКИ“ пашњак 3. класе површине 559 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.124,20 КМ.

II

Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација).

Лицитација ће бити одржана 19.03.2019. године, са почетком у 10 часова у  згради општине Дервента.

III

Поступак лицитације спровешће Комисија за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12).

IV

На непокретности којe су предмет лицитације нису укњижени терети.

V

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која по закону могу стећи право својине на непокретностима која су предмет продаје и која до 18.03.2019. године до 15.30 часова, уз попуњену ПРИЈАВУ, доставе сљедеће:

  1. Копију личне карте;
  2. Доказ да је извршена уплата кауције, односно да су новчана средства физичког или правног лица који се пријављује на лицитацију, уплаћена на рачун примаоца (буџет општине Дервента);
  3. Овјерену писмену пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника, a за правна лица овјерено овлашћење за заступање правног лица;
  4. За правна лица, копију рјешења о регистрацији;
  5. Копију текућег рачуна.

(Докази под тачком 3. могу се доставити пред почетак лицитације).

VI

Уплата кауције се врши на Јединствени рачун трезора општине Дервента, број: 555-008-00252003-23, отворен код  Нове банке а.д. Бања Лука, у износу од 10% од почетне продајне цијене за предметне непокретности, с тим што тај износ не може бити нижи од 1.000 КМ, нити виши од 50.000 КМ.

VII

Пријаве са доказом о извршеној уплати кауције доставити на адресу:

Општина Дервента – начелник општине „Комисија за спровођење јавног надметања“, са назнаком – за продају непокретности која је предмет лицитације, Трг ослобођења бр. 3., 74400 Дервента.

VIII

Образац пријаве на лицитацију заинтересована лица могу добити у Шалтер сали општине Дервента, на шалтеру број 6.

IX

Прва лицитација може се одржати само ако за сваку непокретност која је предмет ове лицитације учествују најмање два учесника.

Код утврђивања броја учесника лицитације утврдиће се која лица учествују у своје име (доказ лична карта или други идентификациони документ), а која као пуномоћници, односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити потписано овлашћење, личну карту или неки други идентификациони документ).

X

Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се писмени купопродајни уговор.

Купац поред излицитиране цијене, сноси трошкове у вези са нотарском обрадом уговора, као и трошкове у вези са провођењем промјена у катастарском операту, код надлежног органа управе за геодетске и имовинско – правне послове.

XI

Коначну  купопродајну цијену купљене непокретности, купац је дужан уплатити у року од 7 дана од дана лицитације.

Предаја купцу у посјед купљене непокретности извршиће се у року од 7 дана од дана нотарске обраде уговора.

XII

Учесник  лицитације који је стекао услове за закључење уговора, а одустане од закључења купопродајног уговора, губи право на повраћај положене кауције.

Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на повраћај положене кауције.

XIII

Оглас о лицитацији биће објављен у Дервентском листу у издању од 28.02.2019. године, на „К3“ Прњавор, те на огласној табли и интернет страници општине Дервента.

XIV

О времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности која је предмет продаје (земљишнокњижни, катастарски и други подаци), као и друге информације заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење општине Дервента (канцеларија број 23), сваким радним даном у периоду од 8 до 14 часова, или на бројеве телефона: 053/315-171, 053/315-172.

Број: 02-475-118/18

Датум: 25.02.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милорад Симић

Related posts

ЈАВНИ ПОЗИВ – ИЗБОР НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА

admin

ЈАВНИ КОНКУРС – „КОЛОР-Б“

admin

ОГЛАС

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još