Конкурси

Оглас о именовању два члана
Градске изборне комисије

Скупштина

града Дервента

На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 и 67/22), члана 7. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 67/21, 73/21 и 13/22), члана 37. Статута града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број: 6/21, 20/21 и 10/22) и члана 1. Одлуке о објављивању јавног огласа за именовање два члана Градске изборне комисије Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 2/23), Скупштина града Дервента расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за именовање два члана Градске изборне комисије Дервента

I

Расписује се јавни оглас за именовање два члана Градске изборне комисије Дервента.

II

Надлежност Градске изборне комисије регулисана је Изборним законом БиХ, Изборним законом РС и одговарајућим подзаконским прописима.

III

Мандат

1. Мандат члана Градске изборне комисије траје седам година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на рјешење Скупштине града Дервента о именовању чланa Градске изборне комисије.

2. Члан Градске изборне комисије не заснива радни однос.

3. Члан Градске изборне комисије има право на мјесечну накнаду у складу са законом и Одлуком о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у БиХ.

IV

Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава:

Општи услови:

1. да има право гласа;

2. да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у провођењу избора.

Посебни услови:

1.  да има пребивалиште на подручју града Дервента;

2. да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ETЦС и

3. да посједује искуство у провођењу избора.

Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:

1. чланство у изборној комисији и

2. чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ.

Изузетно од подтачке 2. Посебних услова, члан изборне комисије може бити лице које има завршену вишу школу, односно VI степен стручне спреме, ако се ради о поновном избору (реименовању), односно ако је потребно испоштовати одредбе члана 2.14. став 1. Изборног закона БиХ.

Састав изборне комисије треба да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, водећи рачуна о посљедњем попису становништва проведеном на државном нивоу. У саставу изборне комисије настојаће се обезбиједити заступљеност полова у складу са Законом о равноправности полова у БиХ, осим ако се изборна комисија састоји од три члана када равноправна заступљеност постоји у случају када је један од полова заступљен са 1/3 од укупног броја чланова.

V

Сукоб интереса

1. У смислу одредбе члана 2.3. Изборног закона БиХ за члана изборне комисије не може бити именовано лице:

а) које се не може кандидовати у смислу одредби чл. 1.6, 1.7. и 1.7а Изборног закона БиХ;

б) које је члан највишег извршно – политичког ограна политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);

в) које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона БиХ;

г) које је кандидат за изборе за било који ниво власти;

д) којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

2. За члана изборне комисије не може бити именовано лице које обавља извршну функцију, како је утврђено одредбом члана 1.8. став 6. Изборног закона БиХ, односно лице које је на дужност именовао Савјет министара БиХ, Влада ФБиХ, Влада Републике Српске, кантонална влада и општинско вијеће, односно скупштина општине.

3. Члан изборне комисије не може бити заступник, односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на изборима, нити лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже.

4. Члан изборне комисије може бити предсједник или судија редовног суда, секретар скупштине општине, односно града, лица професионално запослена у општинским, односно градским органима управе и друга лица, ако испуњавају услове одређене чланом 2.2. Изборног закона БиХ, а немају сметњи из члана 2.3. Изборног закона БиХ.

VI

Потребни документи

Пријава на јавни оглас садржи пријавни образац са контакт подацима подносиоца пријаве, листом достављених докумената и својеручним потписом подносиоца пријаве, као и документе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији и то:

1. краћу биографију;

2. овјерену копију дипломе о стеченој стручној спреми;

3. образац ПБА-3 о пребивалишту (не старији од три мјесеца од дана издавања од стране надлежног органа);

4. доказ о посједовању искуства у провођењу избора (доказ о посједовању изборног искуства мора садржавати податке о називу изборне комисије и мандатном периоду, односно врсти и години избора и називу бирачког мјеста, у којем је кандидат био члан бирачког одбора, те податак да је именовани кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ту дужност);

5. доказ о научном звању и/или положеном правосудном испиту и/или носиоцу правосудне функције и/или присуству обукама у организацији Централне изборне комисије БиХ (чланом 10. став 7. тачка а) упутства, прописано је додатно бодовање по основу стручне спреме кандидата који су правни стручњаци са искуством у провођењу избора и/или изборни стручњаци);

6. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву о националном изјашњењу кандидата са посљедњег пописа становништава у БиХ;

7. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву кандидата о непостојању сметњи из члана 2.3. Изборног закона БиХ (изјава се подноси на прописаном обрасцу од стране Централне изборне комисије БиХ);

8. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену  изјаву кандидата да не обавља извршну функцију како је то утврђено одредбама члана 1.8. став (6) Изборног закона БиХ;

9. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву кандидата да није лице обухваћено чланом 2.12. став 7. Изборног закона БиХ.

Документи који буду достављени уз пријаву неће се враћати кандидатима.

VII

Рок и начин за подношење пријава

1. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања Јавног огласа у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и Дервентском листу;

2. Ако јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања у једном од јавних гласила наведених у подтачки 1. ове тачке;

3. Јавни оглас биће објављен на званичној интернет страници Градске управе Дервента (www.derventa.ba), али се то објављивање неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата;

4. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране;

5. Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног огласа, Комисија за провођење поступка по јавном огласу за именовање два члана Градске изборне комисије Дервента, обавиће интервју. Писани позив за интервју Конкурсна комисија је обавезна доставити кандидатима најкасније три дана прије дана одржавања интервјуа, а позив се доставља препорученом поштом, e-mailom или путем телефакс апарата;

6. Централна изборна комисија БиХ сачинила је листу питања за интервју кандидата из четири различите области из изборног законодавства и изборног процеса, а листа питања без одговора доступна је на интернет страници Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba;

7. Пријаве кандидата на јавни оглас могу се доставити лично путем протокола Градске управе Дервента или путем поште на адресу: Скупштина града Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, са назнаком „Комисија за провођење поступка по јавном огласу за именовање два члана Градске изборне комисије Дервента“.

Број: 01-022-42/23                                                                                   

Датум: 2. фебруар 2023. године                                                      

Предсједник

 Скупштине града

Мирко Земуновић

_

Related posts

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

admin

НАРЕДБА – РАДНО ВРИЈЕМЕ

admin

ОГЛАС

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još