Конкурси

Оглас о продаји гараже

Градска управа Дервента

Градоначелник Дервенте, у складу са чланом 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/12 и 63/19-одлука УС) и чланом 3. Одлуке о продаји гараже у својини града Дервента, на подручју катастарске општине Дервента 1, путем усменог јавног надметања (лицитације) („Службени гласник града Дервента“ број: 11/23) објављује

О Г Л А С

о продаји гараже у својини града Дервента

на подручју катастарске општине Дервента 1

путем усменог јавног надметања – лицитације

(прва лицитација)

I

Предмет продаје је непокретност – гаража која се налази на подручју катастарске општине Дервента 1 и то:

– Гаража као посебан дио објекта изграђен на земљишту означеном као к.ч. број: 2652/3 „КРУГ БОЛНИЦЕ“ остали помоћни објекти површине 105 м2, уписан у лист непокретности број: 3757 КО Дервента 1, у Улици Стевана Немање, на име носиоца права заједничке својине, која је уписана у подуложак број 5, површине 12 m2, у својини града Дервента са 1/1 дијела, по тржишној цијени од 830 KM/м2, односно по почетној продајној цијени у износу од 9.960 КМ.

II

Непокретност се продаје усменим јавним надметањем -лицитацијом (у даљем тексту: лицитација).                                                                

Лицитација ће бити одржана 6. октобра 2023. године од девет  часова у  згради Градске управе Дервента.

                                                  III         

Поступак лицитације провешће Комисија за провођење јавног надметања (у даљем тексту: комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/12 и 63/19-одлука Ус).

IV

На непокретности која је предмет лицитације нису укњижени терети.

V

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која по закону могу стећи право својине на непокретностима које су предмет продаје и која до 2. октобра 2023. године до 14 часова, уз попуњену  пријаву, доставе сљедеће:

  1. Копију личне карте;
  2. Доказ да је уплаћена кауција, односно да су средства физичког или правног лица који се пријављује на лицитацију уплаћена на рачун примаоца (буџет града Дервента);
  3. Овјерену писмену пуномоћ, уколико понуђач има пуномоћника, a за правна лица овјерено овлашћење за заступање правног лица;
  4. За правна лица, копију рјешења о регистрацији;
  5. Копију текућег рачуна.

(Докази под тачком 3. могу се доставити пред почетак лицитације).

VI

Уплата кауције се врши на Јединствени рачун трезора града Дервента број: 555-008-00252003-23 отворен код „Нове банке“ а.д. Бањалука и то у износу од десет одсто од почетне продајне цијене за предметне непокретности, с тим што тај износ не може бити нижи од 1.000 КМ, нити виши од 50.000 КМ.

С обзиром да је почетна цијена предметне непокретности 9.960 КМ, кауција се уплаћује у износу од 1.000 КМ.

VII

Пријаву са доказом о уплати кауције доставити на адресу:

Град Дервента – градоначелник „Комисија за провођење јавног надметања“, са назнаком – За продају непокретности која је предмет лицитације, Трг ослобођења бр. 3, 74400 Дервента.

VIII

Образац пријаве на лицитацију заинтересована лица могу добити у Шалтер – сали Градске управе Дервента, на шалтеру број 6.

                                                  IX         

Прва лицитација може се одржати само ако за сваку непокретност која је предмет ове лицитације учествују најмање два учесника.      

Код утврђивања броја учесника лицитације утврдиће се која лица учествују у своје име (доказ лична карта или други идентификациони документ), а која као пуномоћници, односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити потписано овлашћење, личну карту или неки други идентификациони документ).

X

По окончању поступка лицитације, а на основу прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, сједиште замјеника у Добоју, Скупштина града Дервента, као надлежни орган, донијеће Одлуку о продаји непокретности лицу чија понуда буде утврђена као најповољнија, на основу које ће се закључити писмени купопродајни уговор, који ће у име града потписати градоначелник Дервенте.

Купопродајну цијену, у коју се урачунава износ положене кауције, купац је дужан уплатити у року од 15 дана од дана ступања на снагу наведене одлуке. У противном, сматраће се да је купац одустао од закључења уговора, те губи право на враћање положене кауције.

Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на враћање положене кауције. 

XI

Купац поред излицитиране цијене сноси трошкове нотарске обраде уговора, као и трошкове провођења промјена у катастарском операту код надлежног органа Управе за геодетске и имовинско – правне послове.

XII

Оглас о лицитацији биће објављен у Дервентском листу 14. септембра 2023. године, на ТВ „К3“ Прњавор, те на огласној табли и интернет страници Градске управе Дервента.  

XIII

Информације о времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности која је предмет продаје (катастарски и други подаци), као и друге информације заинтересована лица могу добити у Одјељењу за стамбено – комуналне послове града Дервента (канцеларија број 22) сваким радним даном од осам до 14 часова или на број телефона 053/315-142.

Број: 02-374-48/23   

Датум: 4. септембар 2023. године

                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                         

 Милорад Симић

Related posts

ЈАВНИ КОНКУРС – СТИПЕНДИЈЕ

admin

„Дедина“ запошљава
шефа возног парка

Derventski List

Позив за предлагање кандидата за Великогоспојинску повељу

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još