Конкурси

Оглас о продаји градског грађевинског земљишта

ГРАДСКА УПРАВА

ДЕРВЕНТА

Градоначелник Дервенте, у складу са чланом 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/12 и 63/19), чланом 3. Одлукe о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Дервента у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА – СЈЕВЕР – ЛУГ“ путем усменог јавног надметања (прва лицитација), („Сл. гласник града Дервента“ број : 15/21) и чланом 1. Одлуке о исправци грешке у Одлуци о продаји непокретности у својини града Дервента у обухвату РП „ДЕРВЕНТА – СЈЕВЕР – ЛУГ“ усменим јавним надметањем – лицитацијом (прва лицитација) („Сл. гласник града Дервента“ број: 20/21) објављује

О Г Л А С

о продаји непокретности у својини града Дервента

у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА – СЈЕВЕР -ЛУГ“ усменим јавним надметањем – лицитацијом

(прва лицитација)

I

Предмет продаје је непокретност – неизграђено градско грађевинско земљиште у својини града Дервента са 1/1 дијела, уписано у Земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента 2, у обухвату РП „ДЕРВЕНТА – СЈЕВЕР – ЛУГ“, на којем је планирано индивидуално становање – слободностојећи објекат, по тржишној цијени од 12,00 КМ/м2, у Улици Видовданска,  означено као:

– катастарска парцела број: 351/38 ливада 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 6.468 КМ.

II

Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација).

Лицитација ће бити одржана дана 9. новембра 2021. године у девет часова у згради Градске управе Дервента.

III

Поступак лицитације провешће Комисије за провођење јавног надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/12 и 63/19).

IV

На непокретности која је предмет лицитације нису укњижени терети.

V

 Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која по закону могу стећи право својине на непокретности која је предмет продаје и која до 8. новембра до 14 часова, уз попуњену ПРИЈАВУ, доставе сљедеће:

  1. Копију личне карте;
  2. Доказ да је уплаћена кауција, односно да су новчана средства физичког или правног лица који се пријављује на лицитацију уплаћена на рачун примаоца (буџет града Дервента);
  3. Овјерену писмену пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника, a за правна лица овјерено овлашћење за заступање правног лица;
  4. За правна лица, копију рјешења о регистрацији;
  5. Копију текућег рачуна.

(Докази под тачком 3. могу се доставити пред почетак лицитације).

VI

Уплата кауције се врши на Јединствени рачун трезора града Дервента, број 555-008-00252003-23, отворен код Нове банке а.д. Бањалука,  у износу од 1.000 КМ. 

VII

Пријаве са доказом о извршеној уплати кауције доставити на адресу: Град Дервента – градоначелник „Комисија за провођење јавног надметања“, са назнаком – „За продају непокретности која је предмет лицитације“, Трг ослобођења 3, 74400 Дервента.

VIII

Образац пријаве на лицитацију заинтересована лица могу добити у Шалтер сали Градске управе Дервента, на шалтеру број 6.

IX

Лицитација се може одржати само ако се за непокретност која је предмет ове лицитације пријаве најмање два учесника.

Код утврђивања броја учесника лицитације утврдиће се која лица учествују у своје име (доказ лична карта или други идентификациони документ), а која као пуномоћници, односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити потписано овлашћење, личну карту или неки други идентификациони документ).

X

Са купцем чија је понуда најповољнија, послије прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се писмени купопродајни уговор.

Купац поред излицитиране цијене сноси трошкове који се односе на нотарску обрада уговора, као и трошкове провођења промјена у катастарском операту, код надлежног органа Управе за геодетске и имовинско – правне послове.

XI

Коначну  купопродајну цијену непокретности (у коју се урачунава износ положене кауције), купац је дужан уплатити у року од седам дана од дана одржавања лицитације.

Предаја купцу у посјед купљене непокретности извршиће се у року од седам дана од дана нотарске обраде уговора.

XII

Учесник  лицитације који је стекао услове за закључење уговора, а одустане од закључења купопродајног уговора, губи право на враћање положене кауције.

Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на враћање положене кауције.

XIII

Оглас о лицитацији биће објављен у Дервентском листу, издање од 21. октобра, на „К3“ Прњавор, те на огласној табли и интернет страници града Дервента.

XIV

О времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности која је предмет продаје (земљишнокњижни, катастарски и други подаци), као и друге информације заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење Градске управе Дервента, сваким радним даном у периоду од осам до 14 часова или на бројеве телефона 053/315-171, 053/315-176.

Број: 02-470-42/21

Датум: 19. октобар 2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милорад Симић

 

 

Related posts

Конкурс Геронтолошки центар

admin

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА – ОБАВЈЕШТЕЊЕ

admin

Позив заједницама етажних власника

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još