Обавјештења

Оглас о продаји службеног возила

ГРАД ДОБОЈ

Фондација „Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој

На основу Одлуке број 82/24 од 15. априла 2024. године и Правилника о јавном надметању – лицитацији Фондације „Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој, Комисија за јавно надметање – лицитацију установе објављује

Ј А В Н И    О Г Л А С

о продаји службеног аутомобила

Члан 1.

Фондација „Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ (у даљем тексту продавац), путем јавног надметања (лицитације) продаје службено моторно возило сљедећих карактеристика:

– Тип возила: Caravelle;

– Регистарских ознака: К82-Т-635;     

– Марка:VW;

– Број шасије: WV2ZZZ7XO15913;

– Број мотора: BRSO27718;

– Снага мотора:75 KW;

– Запремина мотора:1896 цм кубних;

– Класа мотора: Еуро 4;

– Бијела бојаса, девет сједишта; 

– Намјена возила: вишенамјенско;

– Производња: 2007. године;

– На предметном возилу страдао је погонски мотор и мјењач брзина – аутомобил није у возном стању.

Члан 2.

Продаја возила наведена у члану 1. овог јавног огласа обавиће се путем јавног надметања – лицитације. Возило се продаје у виђеном стању, те се накнадне рекламације не уважавају.

Члан 3.

Право учествовања у у поступку јавног надметања (лицитације) имају сва правна и физичка лица, односно њихови овлашћени заступници или пуномоћници које прије утврђивања рока за лицитацију уплате предвиђени депозит у вриједности од 290  КМ на банковни рачун отворен код „Нове банке“ Бањалука, Филијала Добој, број рачуна 555-008-02528613-60, сврха уплате – Јавно надметање – лицитација за продају службеног возила.

Право учествовања у поступку лицитације за продају службеног возила немају запослени радници продавца, као и чланови њихове уже породице.

Члан 4.

Возило које је предмет продаје може се погледати уз претходну најавну на паркинг мјесту продавца на адреси: Улица Кнегиње Милице 1-А, 74000 Добој, од девет до 12 часова.

Контакт особе задужене за посредовање при прегледу возила је ДанијелМилошевић (број телефона +38765/913-415.

Члан 5.

Продаја службеног возила које је предмет јавне лицитације се врши по принципу „виђено – купљено“. Накнадне рекламације се неће уважити.

Понуда треба да садржи:

а) уколико понуду доставља физичка особа она мора да садржи:

– уредно попуњен образац из јавног позива, са подацима: име и презиме, име једног родитеља, адресу и број телефона, број банковног рачуна, износ понуде у КМ и потпис

– доказ о извршеној уплати депозита и копију личне карте или било којег идентификационог документа.

б) уколико понуду доставља правно лице понуда мора да садржи:

– уредно попуњен образац из јавног надметања са подацима: назив правног лица, адресу и број телефона, маил адресу, број пословног рачуна, износ понуде у КМ, потпис овлашћене особе и печат

– овлаштење особе за заступање у поступкулицитације,

– овјерену копију ИД броја,

– рјешење о упису у судски регистар (овјерена копија од стране надлежног органа)

– доказ о извршеној уплати депозита.

Члан 6.

Понуда мора бити потписана од стране подносица. Уколико је понуђач правно лице, понуда мора бити овјерена печатом правног лица.

Све понуде које пристигну послије назначеног рока, неће бити узете у разматрање и биће враћене потенцијалном понуђачу неотворене.

Члан 7.

Јавно отварање понуда и избор најповољније понуде биће обављено 26. априла 2024. године у десет часова.

На јавном надметању могу учестовати заинтеросовани понуђачи или њихови овлашћени представници.

Члан 8.

Јавна лицитација ће бити пуноважна и у случају да понуду достави само један понуђач.

Члан 9.

По окончању поступка лицитације продавац ће са одабраним понуђачем (купцем) закључити купопродајни уговор.

Уколико купац одустане од куповине након што је његова понуда прихваћена или уколико након закључења уговора купац одустане од његове реализације продавац задржава право да додјели уговор првом сљедећем понуђачу са листе успјешних понуђача и у том случају уплаћени депозит купца у износу од 290 КМ задржава продавац.

Купац је дужан да за купљено возило уплати пуни износ постигнуте цијене након обострасног потписа уговора, а све у року од десет дана, односно да изврши надоплату разлике у цијени возила која је постигнута на лицитацији укључујући уплаћени депозит.

Купац је дужан да послије уплате цијене вријености возила на лицитацији и након потписивања купопродајног уговора преузме у року од пет дана предметно возило.

Трошкови преноса власништва, транспорта, као и све остале трошкове у складу са законским прописима сноси купац.

Текст јавног огласа – лицитације биће објављен у Дервенском листу у Дервенти.

Улица Кнегиње Милице 1-А, телефон: 053/231-902.

Број: 84/24

Добој, 16. април 2024. године

Комисија за јавно

надметање – лицитацију

Related posts

Јавни позив за упућивање РВИ
и породица погинулих бораца у бању

Derventski List

Од идуће седмице јавне расправе
о буџету града за 2024. годину

Derventski List

Дио центра града сутра без воде

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još