Конкурси

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 22. Закона о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09), члана 89. став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 7/17), Плана коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2019.годину, Начелник општине Дервента, доноси

 

П Р А В И Л Н И К

о начину и условима расподјеле новчаних подстицаја за развој пољоприивреде и села на подручју општине Дервента

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Правилником о начину и условима расподјеле новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села на подручје општине Дервента (у даљем тексту: Правилник) се прописују услови које морају испунити корисници за остваривање права на новчане подстицаје, максималан износ подстицајних средстава који ће бити додјељен по врстама подстицаја, потребна документација, намјена новчаних средстава на основу Плана коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села у 2019. години, и критеријуми по којима се наведена средстава додјељују.

 

Члан 2.

 • Општи услови за остваривање права на коришћење подстицајних средстава корисника:
 1. Да имају пребивалиште, односно сједиште на подручју општине Дервента и да пољопривредну производњу обављају на територији општине Дервента
 2. Да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) ПЈ Дервента, као комерцијална или некомерцијална газдинства
 3. Да су пријавили некретнине у фискални регистар непокретности који води Пореска управа Републике Српске, Подручна јединица Дервента, да уредно плаћају пореске обавезе, као и обавезе по основу такса и накнада према општини Дервента .
 4. Ако користе некретнине на основу уговора о закупу некретнина у власништву других лица, да се уз захтјев за подстицајна средства достави уговор о закупу предметних некретнина као и доказ о пријављеним и измиреним пореским обавезама на предметне некретнине од власника некретнина, који води Пореска управа Републике Српске, Подручна јединица Дервента.
 5. Ако подносилац захтјева нема пријављене некретнине на своје име, подстицај може остварити ако члан пољопривредног газдинства има уредно пријављене и плаћене обавезе на предметне некретнине
 6. Да благовремено поднесу пријаву за подстицајна средства
 7. Да испуне услове овог Правилника

 

 • Надлежно одјељење ће по службеној дужности провјеравати измиреност пореских

обавеза. Након одобрених средстава за подстицај пољопривредне производње, надлежно одјељење може да изврши контролу утрошених средстава и контролу обима производње за коју су издвојена подстицајна средства.

 

Члан 3.

 • Корисници подносе захтјев за додјелу средстава Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности на прописаним обрасцима. Захтјеви се подносе у шалтер сали општине, шалтер број 7.
 • Подносиоци захтјева ће попунити пријавни лист у коме ће бити тачно назначене врсте производње за које се подноси захтјев, уз које ће се прилагати и остали документи наведени у Правилнику за сваку производњу посебно.

Уз све захтјеве за остваривање права на новчане подстицаје, корисници поред документације прописане овим Правилником, прилажу:

 1. Копија Потврде о регистрацији пољопривредног газдинства издату од стране Агенције за посредничке информатичке и финансијске услуге – АПИФ, ПЈ Дервента, на име подносиоца захтјева, из текуће године.
 2. Кућну листу (уколико подносилац захтјева није носилац пољопривредног газдинства)
 3. Акт Пореске управе, ПЈ Дервента, о измиреним обавезама за текућу годину
 4. Копија рјешења о регистрацији пољопривредног удружења, задруге, привредног друштва или предузетника
 • Испуњеност услова за додјелу средстава утврђује и записнички констатује комисија коју именује Начелник општине.

 

II – НАМЈЕНА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

 

Члан 4.

Подстицајна  средства из Плана коришћења ће бити расподјељена за:

 1. Подршка директној производњи
  • директна подршка сточарској производњи
   • подстицај за приплодну стоку
   • подстицај за производњу млијека ( музна грла)
   • подстицај за производњу меса
   • подстицај формирању мини фарми
   • подстицај пчеларској производњи
   • подстицај специфичној врсти пољопривредне производње
   • подстицај за узгој и производњу рибе

 

1.2. директна подршка биљној производњи

1.2.1. подстицај за љековито, ароматично,зачинско и индустријско биље и хељду

1.2.2. подстицај за производњу поврћа и цвијећа у затвореним просторима и на отвореном

1.2.3. подстицај за органску производњу

 1. Подршка дугорочном развоју

2.1.  инвестиције у биљној производњи – изградња стакленика и пластеника

2.2.  подизање вишегодишњих засада

2.3.  набавка производно- технолошке опреме

 1. Коришћење средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
 2. Подршка едукацији пољопривредних произвођача и организовању изложби, семинара и сајмова и трошкови рада комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у власништву Републике Српске
 3. Подршка суфинансирању пројеката у пољопривреди

 

III – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

 

Члан 5.

Максималан износ подстицаја које може добити пољопривредно газдинство у току године, по основу једног или више видова производње износи до 3.000,00 КМ.

Исто тако, пољопривредна газдинстава која имају 25 музних грла и више, те корисници средстава за набавку нове технолошке опреме, као и активности које су предвиђене коришћењем средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта, максимални износ подстицаја по основу једног или више видова производње могу остварити до 5.000,00 КМ.

 

Члан 6.

 1. ПОДРШКА ДИРЕКТНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

1.1. Директна подршка сточарској производњи

 • .1. Подстицај за приплодну стоку

 

Право на новчане подстицаје за производњу и узгој квалитетно приплодне стоке имају произвођачи који су у властитом стаду – запату произвели и одгојили расплодна грла за даљу репродукцију.

а) Производња и узгој квалитетно приплодних стеоних јуница, (најмање потребан број грла 2 ком) – у износу до 130,00 КМ/грлу

б) Производња и узгој квалитетно приплодних назимица и крмача (најмање потребан број 7 ком)  – у износу до 50,00 КМ/грлу

в) Производња и узгој квалитетно приплодних оваца и коза старости најмање годину дана (најмање потребан број 45 комада) – у износу до 17,00 КМ/грлу

г) Набавка квалитетно приплодних стеоних јуница по потписаном Споразуму  између Начелника општине и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Јединица за координацију пољопривредних пројеката у пољопривреди, број: 02-40-197/19 од 28. 03. 2019. године у износу до 300,00 КМ/грлу. Средства за ове намјене обезбјеђена су из планираних средстава из става II, тачка 5. Плана коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2019. годину.

 

Код обраде захтјева за производњу и узгој квалитетно приплодних оваца и коза, узет ће се у обзир она грла која се налазе на локацији коју подносилац захтјева наведе у захтјеву. Ако у тренутку обиласка од стране комисије, предметна грла не буду на тој локацији, комисија није дужна да одлази на мјесто испаше предметних грла на другу локацију и као такав захтјев ће се одбити.

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 • Копију пасоша животиње или копија обрасца А1
 • Копију потврде о вјештачком осјемењавању и стеоности за приплодне јунице, или картон осјемењавања за јунице из властитог стада и копија цертификата о завршеном курсу за вјештачко осјемењавање
 • Потврда о спроведеним обавезним мјерама здравствене заштите животиња од заразних болести са одговарајућим бројевима ушних маркица (тачке б. и в.)
 • Споразум о набавци стеоних јуница (за тачку г.)

 

Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за приплодну стоке је до 01.10.2019. године.

 

1.1.2. Подстицај за производњу млијека (музна грла)

Подстицај за производњу млијека односи се на музне краве и производњу која се пласира на тржиште.

Најмањи потребан број грла за остварење подстицаја је 5 комада.

Висина подстицаја по музном грлу износи до 130,00 КМ.  

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 • Копију пасоша животиње или копија обрасца А1
 • Копију важећег Уговора о откупу млијека са мљекаром или организатором откупа или Потврду о откупу млијека из текуће године, или Овјерену Изјаву да подносилац захтјева произведено млијеко користи за производњу млијечних производа.
 • Потврду надлежне ветеринарске службе о спроведеним обавезним ветеринарским мјерама.

Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за производњу млијека је до 30. 08. 2019. године

 

1.1.3. Подстицај за производњу меса

а) Тов јунади – минимално 5 комада (Излазна тежина мин 500 кг.) до 100,00 KM/грлу

б) Тов свиња – минимално 10 комада (Излазна тежина мин 90 кг/грлу) до 30,00 КМ/грлу

в) Тов пилића – минимално 20.000 комада утовљених пилића у току године до 600,00 КМ/ фарми

 

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 • Потврду о поријеклу пилића – рачун о куповини једнодневних пилића, Уговор о обављању услужног това пилића, а за јунад и свиње потврда од ветеринарске службе за обављене мјере здравствене заштите животиња са идентификационим бројевима.
 • Рачун-фактура или откупни блок (лист) о продаји грла регистрованој клаоници или другим субјектима регистрованим за клање стоке са бројем грла, укупном тежином грла и унесеним идентификационим бројевима за грла, а за пилиће рачун – фактура или откупни блок (лист) о продаји регистрованој клаоници или другом субјекту регистрованом за клање стоке.

Код това пилића у пријавни лист уписати укупну количину произведених товних пилића на годишњем нивоу.

Пољопривредни произвођачи код којих су рачуни настали послије 15.10.2018.године, имају право да захтјев за подстицајна средства поднесу у току 2019.године и тако остваре право на подстицајна средства по одредбама Правилника из 2019.године.

Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за тов стоке је до  15.10.2019. године.

 

1.1.4. Подстицај формирању мини фарме

Право на подстицајна средства имају корисници који у текућој години произведу или набаве минимално једну (1) стеону јуницу или мин. једно (1) музно грло и формирају основно стадо од 5 музних грла за производњу млијека.

Право на подстицај нема грло које је већ остварило подстицај у текућој години, што ће се установити провјером ушних маркица на предметним грлима и приложеном документацијом.

Исто тако, право на подстицајна средства немају пољопривредна газдинства која су у последњe 3 године остварила право по овом основу.

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 • Копију пасоша за постојећа музна грла или копију обрасца А1
 • Копију пасоша набављених или произведених јуница и музних грла
 • Копију потврде о вјештачком осјемењавању и стеоности за приплодне јунице
 • Овјерену Изјаву да предметно грло за које остварује подстицај неће отуђити најмање три године, осим због здравствених проблема, при чему мора обезбједити потврду ветеринара о угинућу или неопходности мјере принудног клања.
 • Потврду надлежне ветеринарске службе о спроведеним обавезним ветеринарским мјерама.

Подстицајна средства за ову намјену утврђују се у износу до 700,00 КМ/грлу.

Рок за подношење захтјева за подстицајна средства је до 01.10.2019. године.

 

1.1.5. Подстицај пчеларској производњи

Право на подстицајна средства за производњу и узгој пчела остварују пчелари који посједују најмање 50 кошница, односно пчелињих друштава. Сваки пчелињак мора бити обиљежен у складу са важећим Законом о пчеларству. Приликом обраде захтјева за исплату подстицајних средстава, односно утврђивања броја пчелињих друштава у обзир се неће узимати пчелиња друштва која су намјењена за производњу матица.

Висина подстицаја по кошници износи до 4,00 КМ.

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 • Овјерену изјаву којом пољопривредни произвођач – пчелар потврђује да су пчелиња друштва његово власништво.
 • Копију рјешења о упису у Евиденцију пчелара и пчелињака, издату од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске или копију пријаве за упис у евиденцију пчелара и пчелињака.

Рок за подношење захтјева  за пчеларство је до 30.06.2019. годинe.

 

1.1.6. Подстицај специфичној врсти пољопривредне производње

Право на подстицајна средства имају узгајивачи специфичних врста пољопривредне производње.

Подстицај за специфичне врсте пољопривредне производње, односи се на узгој крзнашица и јапанских препелица, а висина подстицајних средстава износи зависно од обима производње, и то:

 • од 50 – 100 комада у јату – висина подстицаја до 200,00 КМ
 • од 101 – 200 комада у јату – висина подстицаја до 300,00 КМ
 • преко 200 комада у јату – висина подстицаја до 400,00 КМ

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 1. Да је произвођач уписан у Регистар фарми животиња (Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске)
 2. Потврда о извршеном дијагностичком испитивању јаја јапанске препелице на салмонелозу

Рок за подношење захтјева за специфичне врсте пољопривредне производње је до 30. 08. 2019. године.

 

1.1.7. Подстицај за узгој и производњу рибе

Право на премију имају произвођачи који се баве узгојем и производњом рибе.

Најмања површина за узгој  и производњу  рибе мора износити 0,2 ха.

Висина подстицаја за производњу и узгој рибе  зависи од површине узгоја и износи:

 • 0,2 ха – 0,5 ха – у износу до 500,00 КМ
 • 0,51 ха – 1,5 ха – у износу до 1.000,00 КМ
 • преко 1,5 ха – у износу до 1.500,00 КМ

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 • Посједовни лист или ЗК извод или Уговор о закупу земљишта на коме је изграђен рибњак
 • Копију важеће водне дозволе
 • Потврду о поријеклу млађи или Изјава да је млађ из властитог мријеста.
 • Одобрење надлежног министарства за узгој рибе.

Крајњи рок за подношење захтјева за производњу рибе износи до 31.07.2019. године.

 

 • Директна подршка биљној производњи

1.2.1.Подстицај за љековито, ароматично, зачинско и индустријско биље и хељду

Право на подстицаје за произведено љековито, ароматично, зачинско и индустријско биље (изузев соје, сунцокрета, уљане репице) и хељду имају произвођачи који у текућој години имају засијано најмање 0,5 ха површине једне културе.

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 • Посједовни лист или ЗК извод за предметно земљиште
 • Уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп и доказ за предметно земљиште
 • Рачун од регистрованог прометника сјеменског материјала или Уговор од откупљивача, ако је исти донирао сјеме за услужну производњу која ће бити откупљена по завршетку производње од истог.

Висина подстицаја износи до 400,00 КМ/ха засијане површине.

Рок за подношење захтјева за подстицајна средства  је до 31.07.2019. године.

 

 • Подстицај за производњу поврћа и цвијећа у затвореним просторима и на отвореном

Производња поврћа у заштићеном простору у односу на производњу на отвореном, омогућава релативно брз поврат средстава кроз продају на локалном тржишту и уговорену производњу, при чему су потребе за пољопривредном механизацијом мале.

У обзир не долазе заштићене површине за производњу расада.

Пластеници и стакленици који у моменту обраде захтјева не буду у систему производње, неће се признавати као пластеничка – стакленичка производња.

Подстицајна средства се односе на:

а) Производњу засновану у постојећим пластеницима/стакленицима, минималнe површинe 200 m2 – у износу до 1,50 КМ/m2

б) Производњу повртарских и цвјећарских култура  засновану на отвореном

Минимална површина парцеле засијана /засађена једном културом за диње, лубенице, бундеве и кромпир је 0,5 ха, остале повртарске културе 0,1 ха и за цвјећарске културе 0,1 ха.

Сјетва се обавља у складу са агротехничким роковима и стандардном агротехником.

Висина подстицаја за производњу диња, лубеница, бундева и кромпира износи до 600,00 КМ/ха, а за остале повртарске и цвјећарске културе до 1.200,00 КМ/ха. Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 • Посједовни лист или ЗК извод за предметно земљиште,
 • Уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп и доказ за предметно земљиште,
 • Рачун од регистрованог прометника сјеменског материјала и фактуру која гласи на име подносиоца захтјева
 • Декларацију о квалитету сјеменског материјала издату од стране произвођача сјеменског материјала,

Рок за подношење захтјева за производњу поврћа и цвијећа у заштићеним просторима и на отвореном је до 30.08.2019. године.

 

 • Подстицај за органску производњу

Органска производња је недовољно заступљена на подручју наше општине, о обзиром да се у овој производњи остварују мали приноси, а због неразвијеног тржишта органским производима, ти производи се продају по знатно нижим цијенама, тако да је мали број произвођача који се жели бавити овом производњом. С обзиром на еколошки значај ове производње, потребно је уз сталну подршку подстицајних средстава повећавати површине у систему органске производње.

Висина подстицаја за органску производњу износи  до 400,00 КМ/ха  

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 • Посједовни лист или ЗК извод за предметно земљиште
 • Уговор о закупу пољопривредног земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп.
 • План пословних активности
 • За­пи­сник овла­шће­ног цер­ти­фи­ка­ци­о­ног ти­је­ла о за­сно­ва­ним по­вр­ши­на­ма у систему ор­ган­ске биљне производње, са уне­се­ним по­да­ци­ма о ка­та­стар­ским че­сти­ца­ма и катастар­ској оп­шти­ни и биљној вр­сти
 • Копију цертификата органске производње, издатог од цертификационог тијела овлашћеног од Министарства за послове цертификовања органске пољопривредне производње.

Минимална површина за коју се може остварити подстицај за органску биљну производњу је 1,0 ха.

Рок за подношење за органску производњу захтјева је до 31.07.2019. године

 

 1. ПОДРШКА ДУГОРОЧНОМ РАЗВОЈУ

 

 • Инвестиције у биљној производњи – изградња пластеника и стакленика

Право на подстицајна средства за инвестиције у изградњи пластеника и стакленика имају корисници који су у текућој години (обрачунски период): изградили нови пластеник/стакленик као и извршили набавку опреме за пластеничку/стакленичку производњу  од најмање  100 м2  укупне корисне површине.

Опрема за пластеничку/стакленичку  производњу се односи на систем гријања и вентилације, систем за наводњавање, мрежа за засјењивање, полагајућа малч фолија, тунелска фолија за наведену површину.

Висина подстицајних средстава утврђује се у висини до 40 % од висине инвестираних средстава.

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 • Посједовни лист или ЗК извод за предметно земљиште
 • Уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп
 • Рачун за набавку пластеника/стакленика и за набавку опреме

Рок за подношење захтјева је до 01. 10. 2019. године.

 

2.2 Подизање вишегодишњих засада

2.2.1. Јабучасто и коштичаво воће

Критерији које морају испунити подносиоци захтјева за добијање подстицајних средстава  за подизање нових воћњака су сљедећи:

 • воћњак мора имати површину минимално 0,5 хектар по воћној врсти,
 • минималан број стабала за коштичаво воће по једном ха је 1000 стабала,
 • минималан број стабала за јабучасто воће по једном ха је 1500 стабала,
 • минималан број садница за орах 100 садница/ха
 • минималан број садница за љешник 400 садница/ха

Висина подстицаја за јабучасто и коштичаво воће износи до 1,20 КМ/садници, за љешњак до  1,20 КМ/ садници, а за орах висина подстицаја износи до 20 % од вриједности саднице и не може бити већа од 5,00 КМ/садници

Комисија за подстицаје ће утврдити чињенично стање у смислу површине воћњака, броја садница као и примјењених агротехничких мјера које морају бити у складу са принципима интегралне производње.

Пољопривредни произвођачи који су засадили нови воћњак послије 01.10.2018.године имају право да захтјев за подстицајна средства поднесу у току 2019.године и тако остваре право на подстицајна средства по одредбама Правилника из 2019.године.

2.2.2. Јагодичасто и бобичасто воће

Критерији које морају испунити подносиоци захтјева за добијање новчаних средстава на име подстицаја за засађивање нових засада јагодичастог и бобичастог воћа су сљедећи:

 • минимална величина парцеле под новим засадом је 0,1 ха;
 • минимални број садница за јагоду је 34.000/ха;
 • минималан број садница за купину је 2.000/ха;
 • минималан број садница за малину је 10.000/ха;
 • минималан број садница за бобичасто воће је 2.000/ха;

Садња се обавља у складу са агротехничким роковима и стандардном агротехником.

Подстицајна средства за ову намјену утврђује се у висини до 3.000,00 КМ/ха засађене површине.

Код узгоја јагодичастог и бобичастог воћа у пластеницима или стакленицима примјењују се све одредбе које се наводе за пластенички или стакленички узгој, односно производњу поврћа у заштићеним просторима у погледу: производне површине, агротехничких рокова садње, достављање неопходне документације за предају захтјева као и висине новчаног подстицаја по једном метру квадратном производне површине пластеника у његовој основи, односно до 1,50 КМ/м2.

Код одређивања минималног броја живића за узгој јагоде, купине, малине и сл. у затвореном простору примјењује се одредба наведена у ставу 1.

Подстицајна средства за овакав начин узгоја јагодичастог и бобичастог воћа исплаћиват ће се само у првој години засада.

2.2.3. Винова лоза

Висина подстицаја по једном хектару новог подигнутог винограда износи до 3.000,00 КМ.

Минимална површина подигнутог винограда потребна за остваривање права на новчане подстицаје износи 0,2 ха, уз минималан број садница од 3000 комада/ха.

 

Корисници подстицајних средстава за вишегодишње засаде  уз захтјев прилажу:

 • План пословних активности
 • Посједовни лист или ЗК извод за предметно земљиште
 • Уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп
 • Рачун од регистрованог прометника или произвођача садног материјала и фактуру која гласи на име подносиоца захтјева .
 • Декларацију о квалитету садног материјала издану од стране произвођача садног материјала,

 

Садња се обавља у складу са агротехничким роковима и стандардном агротехником.

Подстицај не обухвата досађивање воћних врста у већ постојеће воћњаке и винограде.

Рок за подношење захтјева је до 01. 10. 2019. године.

 

 • Набавка производно-технолошке опреме

Право на средства имају корисници који се на властитом имању баве производњом и прерадом пољопривредних производа намјењених тржишту.

Подстицај се односи за набавку нове технолошке опреме, расхладне опреме за хладњаче, сушаре и опреме за прераду, сортирање и паковање.

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 • Рачуне као доказ о инвестираним средствима за набавку опреме
 • План пословних активности који садржи: опис и начин производње, количину производње у току године, намјена и др.

 

Подстицајна средства за ову намјену утврђују се у висини до 40 % од висине инвестираних средстава, а максималан износ који може добити подносилац захтјева по овом основу је до 3.000,00 КМ.

Комисија на основу приложене документације и увидом на лицу мјеста, констатује испуњеност услова инвестирања.

Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за подршку дугорочном развоју је до 01.10.2019. године.

 

 1. Коришћење средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта у својини Републике Српске

Чланом 35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) прописано је, да се средства наплаћена као накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта у својини Републике могу користити за сљедеће намјене: израду Основа општине, оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна, за поправку и побољшање плодности земљишта, за спровођење противерозионих мјера и мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета.

У складу са наведеним чланом предвиђене су активности и то за:

3.1. Оспособљавање деградираних, неплодних и пољопривредних земљишта лошијег квалитета – калцификација земљишта

3.2. Мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета – крчење земљишта

 • Испитивање квалитета земљишта.

 

План је да се наведене активности реализују од једног дијела уплаћене накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупа пољопривредног земљишта.

Оспособљавање деградираних, неплодних и пољоривредних земљишта лошијег квалитета

Оспособљавање деградираних, неплодних и пољопривредних земљишта лошијег квалитета вршит ће се провођењем калцификације  пољопривредног земљишта лошијег квалитета на основу хемијске анализе таквог земљишта и препоруке од стране надлежне институције о начину употребе и количине кречног материјала по јединици мјере: тона или метар кубни/хектар.

Минимална површина пољопривредног земљишта која се мора обухватати овом мјером је 0,5 ха.

Новчана средства за ове намјене ће се одобравати на основу рачуна о набавци кречног материјала и за трошкове превоза кречног материјала.

Максималан новчани износ који се може одобрити износи 40% од висине инвестираних средстава за набавку кречног материјала, или 50% од висине трошкова превоза кречног материјала.

Максимални новчани износ који се може одобрити по једном пољопривредном газдинству износи до 1.500,00 КМ.

Пољопривредни произвођачи који су калцификацију пољопривредног земљишта извршили послије 15.10.2018.године, захтјев за подстицајна средства могу поднијети у току 2019.године и тако остваре право на подстицајна средства по одредбама Правилника из 2019.године.

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 • Посједовни лист или ЗК извод за предметно земљиште
 • Уговор о закупу пољопривредног земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп.
 • Доказ о извршеној анализи земљишта са препоруком од стране надлежне институције
 • Рачун о набавци кречног материјала или рачун о трошковима превоза кречног материјала

Мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета

На парцелама на којима је потребно изводити крчење земљишта које је обрасло високим растињем, подносилац захтјева је дужан прије извођења радова поднијети захтјев, како би комисија сачинила записник о чињеничном стању на предметном земљишту прије извођења радова, а касније и послије извођења радова као доказ о извршеном уређењу земљишта.

Минимална површина пољопривредног земљишта која се мора обухватати овом мјером је 0,5 ха.

Максималан новчани износ који се може одобрити износи 40% од висине инвестираних средстава.

Новчана средства за ове намјене ће се одобравати на основу рачуна о изведеним радовима. Уколико се крчење пољопривредног земљишта изводи у властитој режији, подстицајна средства ће се одобравати на основу рачуна о набавци репроматеријала, материјала неопходног за провођење ове мјере.

Максималан новчани износ који се може исплатити по једном пољопривредном газдинству износи до 2.500,00 КМ.

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

 • Посједовни лист или ЗК извод за предметно земљиште
 • Уговор о закупу пољопривредног земљишта земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп.
 • Рачун о изведеним радовима или о набавци репроматеријала.

Испитивање квалитета земљишта

У складу са одредбама Закона о пољопривредном земљишту, локална заједница ће финансирати испитивање хемијске анализе и контролу плодности земљишта за ратарску, повртларску и воћарску производњу.

Избор извођача услуге за хемијску анализу и контролу плодности земљишта врши се у складу са законском процедуром.

Право на анализу узорака земљишта имају лица која обрађују минимално 1,0 ха земљишта у ратарској производњи, посједују минимално 100 м2 пластеника/стакленика или заснивају или посједују воћњак мин. 0,5 ха површине.

Укупна подстицајна средства за испитивање квалитета земљишта износе до 2.000,00 КМ.

Рок за подношење захтјева за извођење активности за тачке 3.1., 3.2. и 3.3. је до 15.10.2019. године.

 1. Подршка едукацији пољопривредних произвођача, организовање изложби, семинара и сајмова и трошкови рада комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у власништву Републике Српске

У сврху остваривања веће добити, потребно је подизати ниво знања произвођача на начин да су спремни одговорити изазовима савремене производње у правцу повећаног квалитета производа и повећане добити на истој јединици површине пољопривредног земљишта.

Планом су предвиђене активности и то за:

 1. a) Средства за едукацију пољопривредних произвођача

б) Организовање изложби из области пољопривреде и посјета сајмовима и семинарима

в) Новчана средства за потребе рада комисије за давање у закуп пољопривредног

земљишта у власништву Републике Српске – чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС, број: 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), прописано је да се надлежности везане за додјелу пољопривредног земљишта у власништву Републике Српске, преносе на јединице локалне самоуправе, на којој се предметна земљишта и налазе. За провођење ових процедура потребна су и одређена материјална средства из којих би се подмирили трошкови прибављања потребне документације од стране Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, објављивање јавних огласа у писаним и електронским медијима, као и плаћање трошкова насталих радом комисије.

5 . Средства за суфинансирање пројеката у пољопривреди

Планирају се средства за суфинансирање пројекaта у пољопривреди и за суфинансирање пројеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Пакети подршке подразумијевају набавку основних средстава, репроматеријала, механизације и опреме.

Максималан износ суфинансираних средстава која корисник по свим пројектима може остварити у току године износи 5.000,00 КМ.

Корисници који су остварили право за набавку опреме, механизације, основних средства и репроматеријала за сјетву/садњу преко пројеката, не могу остварити право на подстицајна средства за набавку, узгој, сјетву/садњу истих, а износ средстава која су добили преко пројеката за суфинансирање улази у максималан износ која корисник може да добије у току године, сходно члану 5. овог Правилника.

Корисници подстицајних средстава уз захтјев прилажу:

1.Потписан Споразум о суфинансирању пројеката у пољопривреди

 

IV– ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 7.

Испуњеност критеријума у сваком појединачном случају утврђиваће Комисија за подстицај коју предлаже Начелник општине, увиђајем на лицу мјеста и утврђивањем чињеничног стања, о чему ће иста сачинити записник о испуњености услова, односно оправданост захтјева за додјелу средстава.

Уколико се установи да документација приложена уз захтјев не одговара чињеничном стању на терену, из разлога промјене стања у домаћинству, а у међувремену није извршена измјена документације са наведеним разлогом измјене стања, поступиће се у складу са чињеничним стањем, поднесеним захтјевом и наведеним Правилником.

 

Члан 8.

На основу сачињених записника из којих мора бити видљиво да ли су испуњени сви потребни критерији, Комисија сачињава приједлог Закључака о исплати подстицајних средстава и доставља Начелнику општине.

У случајевима гдје је записником Комисије утврђено да подносилац захтјева није испунио један или више критерија, или ако се ради о неблаговремено поднесеним и непотпуним захтјевима, ти захтјеви се одбијају Рјешењем од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

У случајевима у којима захтјев за добијање подстицајних мјера није позитивно ријешен, поново поднесен захтјев за исту производњу у току исте године неће бити разматран од стране Комисије за подстицаје.

Жалба на рјешење којим је одбијен захтјев за исплату подстицаја, изјављује се Начелнику општине путем Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

 

Члан 9

Рокови за подношење захтјева су назначени за сваку врсту пољопривредне производње посебно.

Исплата подстицајних средстава ће се вршити путем текућих /жиро рачуна подносилаца захтјева.

 

Члан 10

 1. Висина подстицајних средстава и исплата новчаних средстава за подстицајна средства утврђује се након обраде и обрачуна приспјелих захтјева и планираним средствима по појединим врстама подстицаја, као и динамиком пуњења буџета за текућу годину.

Уколико збир свих позитивно рјешених захтјева по јединици производње (грло,комад ,кошница, фарма, садници или сјетвеној површини) по појединим ставкама подстицаја пређе висину предложеног износа, сразмјерно ће се умањити висина предложеног износа подстицајних средстава по јединици производње (грло,комад, кошница, фарма, садници или сјетвеној површини) на поменутој ставци.

Уколико збир свих позитивно рјешених захтјева по јединици производње (грло, комад, кошница, фарма, садници или сјетвеној површини) по појединим врстама подстицаја буде мањи од предложеног износа, подстицајна средства ће се исплатити у висини предложеног износа по јединици производње (грло, комад, кошница, фарма, садници или сјетвеној површини).

 1. Уколико се средства по појединим ставкама/ врстама подстицаја не утроше у цјелости,

начелник општине може својом одлуком реалоцирати нераспоређена средстава на друге ставке/врсте подстицаја предвиђене Планом расподјеле.

 

Члан 11.

За провођење овог Правилника задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општинске управе Дервента, које ће путем средстава јавног информисања дати обавјештење о подстицајним мјерама, као и о критеријумима који морају бити испуњени да би подстицајна средства била одобрена.

 

Члан 12.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милорад Симић

Број: 02- 330-13/19

Датум:11.04.2019.године

Related posts

РОБОТ – ОГЛАС ЗА ПОСАО

admin

Одлука о одређивању
бирачких мјеста

Derventski List

ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ЗАКУП ОПШТИНСКИХ ПРОСТОРИЈА

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još