КонкурсиНовости

Правилник о расподјели подстицаја за развој
пољоприведе у Дервенти за 2023. годину

Градска управа Дервента

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16; 36/19 и 61/21), члана 22. Закона о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09 ), члана 89. став 3. Статута града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број: 6/21, 20/21 и 10/22), члана 3. Плана коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села на подручју града Дервента за 2023. годину („Службени гласник града Дервента“, број 6/23) градоначелник Дервенте доноси

П Р А В И Л Н И К

о начину и условима расподјеле новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села на подручју града Дервента за 2023. годину

Основне одредбе

Члан 1.                 

Правилником о начину и условима расподјеле новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села на подручју града Дервента за 2023. годину (у даљем тексту: Правилник) прописују се услови који се морају испунити за остваривање права на новчане подстицаје, максималан износ подстицајних средстава који ће бити додјељен по врстама подстицаја, потребна документација, намјена новчаних средстава на основу Плана коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села на подручју града Дервента за 2023. годину (у даљем тексту План коришћења) и критеријуми по којима се наведена средстава додјељују.

Корисници подстицаја

Члан 2.                 

(1) Право на подстицајна средства и друге облике подршке у пољопривреди имају физичка и правна лица (у даљем тексту: корисник подстицаја)  која испуњавају сљедеће услове, уколико овим Правилником није другачије одређено:

 1. Да имају пребивалиште, односно сједиште на подручју града Дервента и да пољопривредну производњу обављају на територији града Дервента;
 2. Да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) ПЈ Дервента, као комерцијална или некомерцијална газдинства (ово није услов за подршку организованим облицима пољопривредних произвођача);
 3. Да уредно плаћају пореске обавезе, као и обавезе по основу такса и накнада према граду Дервента;
 4. Ако корисник подстицаја за примарну пољопривредну производњу користе некретнине у власништву других лица, било по основу насљедства, закупа или слично, да се уз захтјев за подстицајна средства достави доказ о измиреним пореским обавезама на предметне некретнине од власника некретнина, који води Пореска управа Републике Српске, Подручна јединица Дервента;
 5. Да благовремено поднесу пријаву за подстицајна средства и
 6. Да испуне услове овог Правилника.

(2) Надлежна комисија коју именује градоначелник ће по службеној дужности провјеравати измирене обавезе по основу такса и накнада према граду Дервента.

(3) Послије одобрених средстава за подстицај пољопривредне производње, надлежно одјељење и надлежна градска инспекција, односно друге службе града Дервента, могу да изврше контролу утрошених средстава и контролу обима производње за коју су издвојена подстицајна средства.

(4) Доказ о инвестираним средствима је велепродајна фактура или копија велепродајне фактуре која гласи на корисника подстицаја, малопродајна фактура или копија малопродајне фактуре која гласи на корисника подстицаја, уз коју се обавезно прилаже и фискални рачун или копија фискалног рачуна са ставкама које су предмет подстицаја. Ставке на рачунима које нису предмет подстицаја неће се узимати у обзир.

Максималан износи подстицаја

                                                  Члан 3.

 • Максималан износ подстицаја који се може исплатити кориснику подстицаја у току године, по основу једног или више видова производње износи до 4.800 КМ.
 • Корисници подстицаја који имају 25музних грла и више, подстицај по основу једног или више видова производње може да износи до 7.200 КМ.
 • Износ који се оствари за набавку нове производно – технолошке опреме, активности које су предвиђене коришћењем средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, закупа и концесије пољопривредног земљишта, као и износ средстава која су добили за суфинансирање пројеката у пољопривреди,  неће се уврштавати у максималне износе наведене у ставу 1. и 2.
 • Корисницима подстицаја који остварију подстицаје за Подршку текућој производњи, који имају до 40 година, од момента објаве овог Правилника, коначно одобрени износ се увећава за 20 одсто.
 • Укупан збирни износ свих подстицаја по једном кориснику подстицаја не може бити већи од 10.000 КМ у текућој години.

Намјена новчаних средстава

Члан 4.

Подстицајна средства из Плана коришћења ће бити расподјељена за:

 • Подршка текућој производњи
 • директна подршка сточарској производњи:
 • подстицај за приплодну стоку,
 • подстицај за производњу млијека (музна грла),
 • подстицај за производњу меса,
 • подстицај пчеларској производњи,
 • подстицај специфичној врсти пољопривредне производње и
 • подстицај за узгој и производњу рибе.

       2)  директна подршка биљној производњи:

 1. подстицај за љековито, ароматично, зачинско и индустријско биље и хељду,
 2. подстицај за производњу поврћа и цвијећа у затвореним просторима и на отвореном и
 3. подстицај за органску производњу.

              (2)  Подршка дугорочном развоју

        1)  инвестиције у биљној производњи – изградња стакленика и пластеника,

        2)  подизање вишегодишњих засада и

        3)  набавка производно – технолошке опреме.

              (3) Коришћење средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, закупа и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске

         1)   За поправку и побољшање плодности земљишта путем калцификације,

         2)   Испитивање плодности земљишта и

         3) За провођење поступка додјеле пољопривредног земљишта у својини Републике Српске у закуп.

              (4)  Подстицање организованих облика пољопривредних произвођача

              (5)  Подршка суфинансирању пројеката у пољопривреди 

Критеријуми за остваривање подстицајних средстава

                                           Члан 5.                 

 • Корисници подстицаја из ставова (1) и (2) из члана 4. овог Правилника подносе захтјев за подстицајна средства Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности на прописаном захтјеву за подстицаје, који је саставни дио овог Правилника,  уз одговарајуће пописне листове, који су такође саставни дио овог Правилника, уколико овим Правилником није другачије одређено. Захтјеви се подносе у Шалтер – сали Градске управе, шалтер број 7.
 • Корисници подстицаја из ставова (1) и (2) из члана 4. подносе један захтјев за подстицаје и уз њега један или више различитих одговрајућих пописних листова, онолико за колико се видова производње јављају.
 • Свака врста намјене подстицајних средстава има посебане пописне листове који је саставни дио овог Правилника, осим ако овим Правилником није одређен посебан начин остваривања подстицаја.
 • Корисници подстицаја ће уз захтјев за подстицаје и пописне листове прилагати и остале документе наведене у Правилнику за сваку производњу посебно.
 • Уз захтјев за подстицаје, корисници подстицаја поред документације прописане овим Правилником, прилажу:
 • Потврду или фотокопију потврде о регистрацији пољопривредног газдинства издату од стране Агенције за посредничке информатичке и финансијске услуге – АПИФ, ПЈ Дервента, на име корисника подстицаја, из текуће године;
 • Акт Пореске управе, ПЈ Дервента, о измиреним обавезама за претходну годину или аналитичку картицу евидентираних обавеза и уплата издату од стране Пореске управе у којој се види да су измирене обавезе за 2022. годину за корисника подстицаја као и за власнике некретнина на којима се обавља примарна пољопривредна производња уколико корисник подстицаја није њихов власник;
 • Фотокопију рјешења о регистрацији пољопривредног удружења, задруге, привредног друштва или предузетника, уколико је он корисник подстицаја;
 • Фотокопију Посједовног листа или ЗК извода или Листа непокретности на којим се обавља примарна пољопривредна дјелатност и
 • Фотокопију личне карте корисника подстицаја.
 • Надлежна комисија може накнадно тражити доставу докумената ако сматра да за то има потребе, а која нису наведена у Правилнику.

Подстицај за приплодну стоку

                                                  Члан 6.                 

(1) Право на новчане подстицаје за производњу и узгој квалитетно приплодне стоке имају корисници подстицаја  који су у властитом стаду – запату произвели, одгојили, уматичили и евидентирали  расплодна грла за даљу репродукцију и то за:

 1. Производња и узгој квалитетно приплодних стеоних јуница, (најмање потребан број грла 2 ком) – у износу до 180 КМ/грлу;
  1. Производња и узгој квалитетно приплодних назимица и крмача (најмање потребан број 5 ком) – у износу до 72 КМ/грлу и
  1. Производња и узгој квалитетно приплодних оваца и коза старости најмање годину дана (најмање потребан број 30 комада у основном стаду) – у износу до 24 КМ/грлу.

(2) Корисници подстицаја уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за приплодну стоку (за стеоне јунице, за крмаче, за овце) прилажу:                                   

 1. Фотокопију пасоша животиње или копија обрасца А1 (за јунице);
 2. Фотопопију потврде о вјештачком осјемењавању и стеоности за приплодне јунице, или картона осјемењавања за јунице из властитог стада и фотокопију цертификата о завршеном курсу за вјештачко осјемењавање;
 3. Потврду или фотокопију потврде надлежне ветеринарске службе о проведеним обавезним ветеринарским мјерама за јунице и
 4. Потврду или фотокопију потврде надлежне ветеринарске службе о броју грла са одговарајућим бројевима ушних маркица и спроведеним обавезним ветеринарским мјерама, уколико су прописане  (назимице и крмаче; приплодне овце и козе).

(3) Код обраде захтјева за производњу и узгој квалитетно приплодних оваца и коза, узеће се у обзир она грла која се налазе на локацији коју подносилац захтјева наведе у захтјеву. Ако у тренутку обиласка од стране комисије предметна грла не буду на тој локацији, комисија није дужна да одлази на мјесто испаше предметних грла на другу локацију и као такав захтјев ће бити одбијен.

(4) Основно стадо чине женска грла која су дала потомство, приплодни овнови и јарчеви осјеменитељи.

(5) Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за приплодну стоку је до 31. августа 2023.године.

Подстицај за производњу млијека ( музна грла)

                                               Члан 7.                 

(1) Подстицај за производњу млијека односи се на музне краве и производњу која се пласира на тржиште уз сљедеће услове:

 1. Најмањи потребан број грла за остварење подстицаја је 5 комада и
 2. Висина подстицаја по музном грлу износи до 180 КМ.  

      (2) Корисници подстицајних средстава уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за музна грла прилажу:

 1. Важећу потврду или фотокопију потврде надлежне ветеринарске службе о спроведеним обавезним ветеринарским мјерама.

 (3) Корисници подстицаја су дужни, при теренској посјети, дозволити Комисији за подстицаје увид у оригиналне пасоше или образце А1 за музна грла.

 (4) Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за производњу млијека(музна грла) је до 31. августа 2023. године.

Подстицај за производњу меса

                                           Члан 8.                 

(1) Право на подстицај имају корисници подстицаја који се баве производњом и продајом утовљених грла и то:

 1. Тов јунади – минимално 5 комада (излазна тежина мин 500 кг.)…..до 180 KM/грлу,
 2. Тов свиња – минимално 10 комада (излазна тежина мин 90 кг/грлу)  до 60 КМ/грлу и
 3. Тов пилића – минимално 15.000 комада утовљених пилића у току године до 720 КМ/ фарми.

(2) Корисници подстицајних средстава уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за производњу меса прилажу:

 1. Потврду или фотокопију потврде о поријеклу пилића – рачун о куповини једнодневних пилића, фотокопију уговора о обављању услужног това пилића, а за јунад и свиње фотокопију потврде од ветеринарске службе за обављене мјере здравствене заштите животиња са идентификационим бројевима;
 2. Фотокопију рачуна – фактуре или откупног блока (листа) о продаји грла регистрованој клаоници или другим субјектима регистрованим за клање стоке са бројем грла, укупном тежином грла и унесеним идентификационим бројевима за грла, а за пилиће фотокопију рачуна – фактуре или откупног блока (листа) о продаји регистрованој клаоници или другом субјекту регистрованом за клање стоке и
 3. Код това пилића за укупан број утовњених комада узима се временски периоду уназад годину од датума подношења захтјева.

(3) Пољопривредни произвођачи, код това јунади и свиња код којих су рачуни о откупу настали послије 15. августа 2022. године имају право да захтјев за подстицајна средства поднесу овој години и тако остваре право на подстицајна средства по одредбама Правилника из 2023. године.

(4)  Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за производњу меса је до 31. августа 2023.године.

Подстицај пчеларској производњи

                                               Члан 9.      

 • Право на подстицајна средства за производњу и узгој пчела остварују корисници подстицаја који посједују најмање 40 кошница, односно пчелињих друштава, на основу регистрације породичног газдинства у складу са чланом 2. став 1. тачка 2, или на основу регистрације удружења пчелара у регистру пољопривредног газдинства издату од стране Агенције за посредничке информатичке и финансијске услуге -АПИФ, ПЈ Дервента чији је члан. Сваки пчелињак мора бити обиљежен у складу са важећим Законом о пчеларству. Приликом обраде захтјева за исплату подстицајних средстава, односно утврђивања броја пчелињих друштава у обзир се неће узимати пчелиња друштва која су намјењена за производњу матица.
 • Висина подстицаја по пчелињем друштву износи до 6 КМ.
 • Корисници подстицаја уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за пчелиња друштва прилажу:
 • Увјерење или потврду удружења пчелара којом потврђује да је корисник подстицаја – пчелар члан удружења и у којој је наведен број пчелињих друштава које пчелар посједује, локације на којим се налазе друштва са бројевима пчелињака;
 • Фотокопију рјешења о упису у Евиденцију пчелара и пчелињака, издату од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и
 • Фотокопију Потврде о регистрацији удружења издату од стране Агенције за посредничке информатичке и финансијске услуге – АПИФ, ПЈ Дервента, из текуће године.

(4) Комисија неће прихватити захтјеве за подстицај корисницима подстицаја чија се друштва налазе на испашама и територији других локалних заједница због немогућности увида у постојање пчелињих друштава.

(5) Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за пчеларство је до 31. августа 2023. годинe.

Подстицај специфичној врсти пољопривредне производње

                                               Члан 10. 

(1) Право на подстицајна средства имају корисници подстицаја узгајивачи специфичних врста пољопривредне производње.

(2) Подстицај за специфичне врсте пољопривредне производње, односи се на узгој крзнашица и јапанских препелица, а висина подстицајних средстава износи зависно од обима производње, и то:

 1. од  50 – 100 комада у јату – висина подстицаја  до 200 КМ;
 2. од 101- 200 комада у јату  – висина подстицаја до 300 КМ и
 3. преко 200 комада у јату – висина подстицаја до 400 КМ. 

            (3)  Корисници подстицајних средстава уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за специфичну производњу прилажу:

 1. Доказ да је произвођач уписан у Регистар фарми животиња (Министарства  пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске) и
 2. Потврду о обављеном дијагностичком испитивању и исправности јаја јапанске препелице на салмонелозу, не старију од три мјесеца дана од дана предаје захтјева.  

   (4) Рок за подношење захтјева за специфичне врсте пољопривредне производње је до 31. августа 2023.године.

Подстицај за узгој и производњу рибе

                                          Члан 11.      

 • Право на премију имају корисници подстицаја који се баве узгојем и производњом рибе.
 • Најмања површина за узгој  и производњу  рибе мора износити 0,2 ха.
 • Висина подстицаја за производњу и узгој рибе  зависи од површине узгоја и износи:

     1) од  0,2 ха – 0,5 ха – у износу до 500 КМ;

     2) од 0,51 ха – 1,5 ха – у износу до 1.000 КМ и

     3) преко 1,5 ха – у износу до 1.500 КМ.

(4) Корисници подстицаја уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за рибарство прилажу:

 1. Фотокопију Посједовног листа или Листа непокретности или ЗК извода земљишта на којем је изграђен рибњак;
 2. Фотокопију Уговора о закупу земљишта уколико произвођач користи закупљено земљиште;
 3. Фотокоопију важеће водне дозволе и
 4. Фотокопију одобрења надлежног министарства за узгој рибе.
 • Рок за подношење захтјева за производњу рибе је до 31. августа 2023. године.

Подстицај за љековито, ароматично, зачинско и индустријско биље и хељду

                                               Члан 12.                 

 1. Право на подстицаје за произведњу љековитог, ароматичног, зачинског и индустријског биља (изузев соје, сунцокрета и уљане репице) и хељде имају корисници подстицаја који у текућој години имају засијано најмање 0,5 ха површине једне културе засијане у монокултури.
 2. Корисници подстицаја уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за љековито, ароматично, зачинско и индустријско биље и хељду прилажу:
 3. Фотокопију Посједовног листа или Листа непокретности или ЗК извода земљишта на којем се обавља производња,
 4. Фотокопију Уговора о закупу земљишта уколико произвођач користи закупљено земљиште и
 5. Фотокопију Доказа о инвестираним средствима у сјеменски материјала и фактуру која гласи на име подносиоца захтјева за сјеменски материјал или Уговор од откупљивача, ако је он донирао сјеменски материјал за услужну производњу која ће бити откупљена по завршетку производње од истог.

(3) Висина подстицаја износи до 400 КМ/ха засијане површине. 

(4) Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за ове намјене је до 31. августа 2023. године.

Подстицај за производњу поврћа и цвијећа у затвореним просторима и на отвореном

                                           Члан 13.                 

 1. Право на подстицајна средства за производњу поврћа, односно цвијећа имају корисници подстицаја који производе једногодишње повртларско/цвјећарске културе и који испуњавају остале услове из овог Правилника.
 2. Подстицајна средства се односе на:
 3. Производњу засновану у постојећим пластеницима/стакленицима,минималнe површинe 300 m2 и
 4. Производњу повртарских и цвјећарских култура  засновану на отвореном, гдје је минимална површина парцеле засијана/засађена једном културом за диње, лубенице,  бундеве и кромпир је 0,6 ха, остале повртарске културе 0,1 ха и за цвјећарске културе 0,1 ха.

     (3) 1) Висина подстицајаних средствава за производњу у постојећим пластеницима/стакленицима износи 2,50 КМ по 1 m2.

                2)    Висина подстицајаних средствава за производњу диња, лубеница, бундева, кромпира износи 600 КМ по ха засијаних површина и за остале повртларске и цвјећарске културе на отвореном износи 1.200 КМ по ха засијане површине

     (4)      Сјетва се обавља у складу са агротехничким роковима и стандардном агротехником. У обзир не долазе заштићене површине за производњу расада. Пластеници и стакленици који у моменту обраде захтјева не буду у систему производње, неће се признавати као пластеничка – стакленичка производња.

     (5) Корисници подстицаја уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за производњу поврћа и цвијећа у затвореним просторима и на отвореном прилажу:

 1. Фотокопију Посједовног листа или Листа непокретности или ЗК извода земљишта на којем се обавља производња;

2) Фотокопију уговора о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште закупљено земљиште;

3) Фотокопију доказа о инвестираним средствима за сјеменски материјал и

4) Фотокопију декларације о набављеном сјеменстом материјалу.

   (6) Рок за подношење захтјева за производњу поврћа и цвијећа у заштићеним просторима и на отвореном је до 31. августа 2023. године.

Подстицај за органску производњу                                             

Члан 14.                 

(1) Право на подстицаје у огранској производњи имају корисници подстицаја за цертификовану органску производњу и производњу у периоду конверзије по јединици површине у систему органске производње.

(2) Минимална површина за коју се може остварити премија за органску биљну производњу и производњу у периоду конверзије је 0,2 хa за воћарске, 100 m2 повртарске културе у заштићеном простору и 1 хa ратарске културе.

(3) Висина подстицајних средстава за органску производњу износи  до 400 КМ/ха;

(4) Корисници подстицаја уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за органску производњу прилажу:

 1. Фотокопију Посједовног листа или Листа непокретности или ЗК извода земљишта на којем се обавља производња;
 2. Фотокопију уговора о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште закупљено земљиште;
 3. За­пи­сник овла­шће­ног цер­ти­фи­ка­ци­о­ног ти­је­ла о за­сно­ва­ним по­вр­ши­на­ма у систему ор­ган­ске биљне производње, са уне­се­ним по­да­ци­ма о ка­та­стар­ским че­сти­ца­ма и катастар­ској оп­шти­ни и биљној вр­сти и
 4. Фотокопију цертификата органске производње, издатог од цертификационог тијела овлашћеног од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске за послове цертификовања органске пољопривредне производње.

(5) Рок за подношење захтјева за подстицаје у органској производњи је до 31. августа  2023. године.

Инвестиције у биљној производњи – изградња пластеника и стакленика

                                               Члан 15.    

 (1) Право на подстицајна средства за инвестиције у изградњи пластеника и стакленика имају корисници подстицаја који су у текућој години  изградили нови пластеник/стакленик односно улагали у постојeће са припадајућом опремом за пластеничку/стакленичку производњу  од најмање  200 m2  укупне корисне површине.

(2) Опрема за пластеничку/стакленичку  производњу се односи на систем гријања и вентилације, систем за наводњавање, мрежа за засјењивање, полагајућа малч фолија, тунелска фолија за наведену површину и слично.

(3) Висина подстицајних средстава утврђује се у висини до 30 одсто од висине инвестираних средстава.

        (4) Корисници подстицаја уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за изградњу пластеника и стакленика прилажу:

 1. Фотокопију Посједовног листа или Листа непокретности или ЗК извода земљишта на којем се обавља производња;
 2. Фотокопију уговора о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште закупљено земљиште и
 3. Фотокопију доказа о инвестираним средствима за набавку нових пластеника/стакленика и за набавку нове опреме.

     (5) Корисници подстицаја који су инвестиције у изградњи пластеника и стакленика извршили послије 30. септембра 2022. године, захтјев за подстицајна средства могу поднијети у овој години и тако остваре право на подстицајна средства по одредбама Правилника из 2023. године.

       (6) Рок за подношење захтјева за подстицаје за изградњу пластеника и стакленика је до 30. септембра 2023. године.

Подизање вишегодишњих засада – јабучасто и коштичаво воће

Члан 16. 

 (1) Критеријуми које морају испунити корисници подстицаја за добијање подстицајних средстава  за подизање нових воћњака су сљедећи:

 1. воћњак мора имати површину минимално 0,2 хектар по воћној врсти;
 2. минималан број садница за коштичаво воће по једном ха је 1.000 садница;
 3. минималан број садница за јабучасто воће по једном ха је 1.500 садница;
 4. минималан број садница за орах по једном ха је 100 садница и
 5. минималан број садница за љешник по једном ха је 400 садница.

(2) Висина подстицаја за јабучасто и коштичаво воће износи до 1,20 КМ/садници, за љешник до 1,20 КМ/ садници, а за орах висина подстицаја износи до 20 одсто од вриједности саднице и не може бити већа од 5,00 КМ/садници.

(3) Корисници подстицаја уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за јабучасто и коштичаво воће прилажу:

 1. Фотокопију доказа о инвестираним средствима за набавку садница;
 2. Декларацију о квалитету садног материјала које није старија од годину од дана подношења захтјева;
 3. Фотокопију Посједовног листа или Листа непокретности или ЗК извода земљишта на којем се обавља производња и
 4. Фотокопију уговора о закупу земљишта уколико произвођач користи закупљено земљиште.

(4) Рок за подношење захтјева за подстицајна средства на име подстицаја за  подизање нових воћњака је до 30. септембра 2023. године.

(5) Корисници подстицаја који су засадили нови воћњак послије 30. септембра 2022. године имају право да захтјев за подстицајна средства поднесу у току ове године и тако остваре право на подстицајна средства по одредбама овог Правилника.

Подизање вишегодишњих засада – јагодичасто/бобичасто воће

                                           Члан 17.  

 (1) Критеријуми које морају испунити корисници подстицаја за добијање новчаних средстава на име подстицаја за засађивање нових засада јагодичасто/бобичастог воћа су сљедећи:

 1. минимална величина парцеле под новим засадом је 0,1 ха;
 2. минимални број садница за јагоду је 34.000/ха;
 3. минималан број садница за купину је 2.000/ха;
 4. минималан број садница за малину је 10.000/ха и
 5. минималан број садница за  бобичасто воће(боровница, аронија и шипака) је 2.000/ха.

 (2) Подстицајна средства за ову намјену утврђује се у висини до 4.000 КМ/ха ново засађене површине.   

 (3) Код узгоја јагодичастог и бобичастог воћа у пластеницима или стакленицима примјењују се све одредбе које се наводе за пластенички или стакленички узгој, односно производњу поврћа у заштићеним просторима у погледу: производне површине, агротехничких рокова садње, достављање неопходне документације за предају захтјева као и висине новчаног подстицаја по једном метру квадратном производне површине пластеника у његовој основи, односно до 2,50 КМ/m2. Код одређивања минималног броја живића за узгој јагоде, купине, малине и слично у затвореном простору примјењује се одредба наведена у тачки 1.

 (4) Корисници подстицаја уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за јагодичасто и бобичасто воће прилажу:

 1. Фотокопију доказа о инвестираним средствима за набавку садница;
 2. Декларацију о квалитету садног материјала које није старије од годину од дана подношења захтјева;
 3. Фотокопију Посједовног лист или Лист непокретности или ЗК извод за земљиште на којем се налази производња и
 4. Фотокопију Уговора о закупу земљишта уколико произвођач користи закупљено земљиште.
 • Рок за подношење захтјева за овај вид производње је до 30. септембра 2023. године.
 • Корисници подстицаја који су подигли засад послије 30. септембра 2022. године имају право да захтјев за подстицајна средства поднесу у току ове године и тако остваре право на подстицајна средства по одредбама овог Правилника.

Винова лоза

Члан 18.                 

 (1) Висина подстицаја по једном хектару новог подигнутог винограда износи до 4.000 КМ.

(2) Минимална површина подигнутог винограда потребна за остваривање права на новчане подстицаје износи 0,2 ха, уз минималан број садница од 3.000 комада/ха.

(3) Корисници подстицајa за вишегодишње засаде  уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за винову лозу прилажу:

 1. Фотокопију Посједовног лист или Листа непокретности или ЗК извода за предметно земљиште;
 2. Фотокопију Уговора о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп;
 3. Фотокопију Доказа о инвестираним средствима од регистрованог прометника или произвођача садног материјала и
 4. Декларацију о квалитету садног материјала издату од стране произвођача садног материјала.

      (4) Садња се обавља у складу са агротехничким роковима и стандардном агротехником.

      (5) Подстицај не обухвата досађивање воћних врста у већ постојеће воћњаке и винограде.

(6) Рок за подношење захтјева за овај вид производње је  до 30. септембра 2023. године. 

      (7) Корисници подстицаја који су засадили нови засад послије 30. септембра 2022. године имају право да захтјев за подстицајна средства поднесу у току ове године и тако остваре право на подстицајна средства по одредбама овог Правилника.

Набавка производно – технолошке опреме

                                               Члан 19.   

(1) Право на средства за набавку нове производно технолошке опреме имају корисници подстицаја који се на властитом имању баве производњом и прерадом пољопривредних производа намјењених тржишту. Подстицај се односи за набавку нове производно – технолошке опреме за чување, прикупљање, складиштење, прераду, сортирање и паковање пољопривредних производа, опреме за  хладњаче и сушаре, пећи за гријање у објектима за тов пилића, појилице, опрему за тов и слично.

(2) Корисници подстицаја уз Захтјев за подстицаје и Пописни лист за производно – технолошку опрему прилажу:

1) Фотокопију доказа о инвестираним средствима за набавку опреме и

2) Овјерену изјаву корисника подстицаја да набављену опрему неће отуђити у наредне три године од реализације подстицаја.

(3) Подстицајна средства за ову намјену утврђују се у висини до 30 одсто од висине инвестираних средстава, а максималан износ који може добити корисник подстицаја по овом основу је до 5.000 КМ.

(4) Комисија на основу приложене документације и увидом на лицу мјеста, констатује испуњеност услова инвестирања.

(5) Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за набавку производно – технолошке опреме је 30. септембар 2023. године.

(6) Корисници подстицаја који су набавку производно -технолошке опреме извршили послије 30. септембра 2022. године, имају могућност да остваре право на подстицајна средства по одредбама Правилника из 2023. године.

Коришћење средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, закупа и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске

                                          Члан 20.      

 (1) Чланом 35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10 , 5/12 , 58/19, 119/21 и 106/22) прописано је да се средства наплаћена по основу промјене намјене пољопривредног земљишта, средства од закупнине и концесионе накнаде за коришћење земљишта у својини републике, која су приход буџета јединице локалне самоуправе, могу користити за сљедеће намјене: израду основа општине, оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна, за поправку и побољшање плодности земљишта, за провођење противерозионих мјера и мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета, за провођење поступка комасације и за провођење поступка додјеле пољопривредног земљишта у својини републике у закуп.

      (2) У складу са наведеним чланом предвиђене су активности и то за:

 1. За поправку и побољшање плодности земљишта путем калцификације;
 2. За провођење поступка додјеле пољопривредног земљишта у својини Републике Српске у закуп и
 3. Испитивање плодности земљишта.

(3) План је да се наведене активности реализују од једног дијела уплаћене накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта, концесије и закупа пољопривредног земљишта.

Подстицај за поправку и побољшање плодности земљишта путем калцификације

                                           Члан 21.    

 • Право на подстицај за калификацију пољопривредног земљишта имају корисници подстицаја који изврше калцификацију од 15. октобра 2021. године до 15. октобра 2022. године.
 • Минимална површина пољопривредног земљишта која се мора обухватати овом мјером је 0,5 ха.
 • Максималан новчани износ који се може одобрити износи 30 одсто од висине инвестираних средстава за набавку кречног материјала.
 • Максимални новчани износ који се може одобрити по једном кориснику подстицаја износи до 3.000 КМ. Новчана средства за ове намјене ће се одобравати на основу рачуна о набавци материјала неопходног за калцификацију.
 • Корисници подстицаја који су калцификацију пољопривредног земљишта извршили послије 15. октобра 2022. године, захтјев за подстицајна средства могу поднијети у току ове године и тако остваре право на подстицајна средства по одредбама овог Правилника.
 • Корисници подстицаја подносе Захтјев за подршку калцификацији земљишта, који је саставни дио овог правилника поред докумената из члана 5. уз који прилажу:
 • Фотокопију Посједовног листа или Листа непокретности или ЗК извода за предметно земљиште;
 • Фотокопију Уговора о закупу пољопривредног земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп;
 • Доказ о извршеној анализи земљишта са препоруком за калцификацију од стране надлежне институције и
 • Фотокопију доказа о инвестираним средствима за материјал неопходан за калцификацију.
 • Рок за извођење ове активности је до 15. октобра 2023. године.

Испитивање квалитета земљишта

Члан 22.      

 • У складу са одредбама Закона о пољопривредном земљишту, град Дервента ће финансирати испитивање хемијске анализе и контролу плодности земљишта за ратарску, повртарску и воћарску производњу.
 • Избор извођача услуге за хемијску анализу и контролу плодности земљишта врши се у складу са законском процедуром.
 • Право на анализу узорака земљишта имају лица која имају пребивалиште, односно сједиште на подручју града Дервента и пољопривредну производњу обављају или планирају обављати на територији града Дервента.
 • Укупна подстицајна средства за испитивање квалитета земљишта износе до 2.000 КМ.
 • Рок за извођење ове активности је до 15. октобра 2023. године.

Средства за провођење поступка додјеле пољопривредног земљишта у својини Републике Српске у закуп

Члан 23.                 

Чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да се надлежности у вези са додјелом пољопривредног земљишта у својини Републике Српске преносе на јединице локалне самоуправе на којој се предметна земљишта и налазе. За провођење ове процедуре, као и за провођење процедуре закупа пољопривредног земљишта у својини града Дервента потребна су и одређена материјална средства из којих би се подмирили трошкови прибављања потребне документације од стране Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, објављивање јавних огласа у писаним и електронским медијима, трошкови рада комисије као и плаћање трошкова насталих радом комисије.

Подстицање организованих облика пољопривредних произвођача

                                               Члан 24.  

(1) Подстицање организованих облика пољопривредних произвођача подразумијева материјалну помоћ засновану на објективним потребама пољопривредних удружења и сличних установа, а који се могу односити на:

 1. Организоване посјете пољопривредним манифестацијама у региону;
 2. Учешће на  пољопривредним манифестацијама у региону;
 3. Суфинансирање активности удружења и кластера;
 4. Спонзорство манифестација које промовишу пољопривредну производњу;
 5. Oрганизовање стручних предавања у области пољопривреде;
 6. Суфинансирање активности приликом оснивања пољопривредних удружења и
 7. Финансирање закупа земљишта у сврху стручне праксе средњој пољопривредној школи у Дервенти.

(2) Максималан износ суфинансираних средстава је до 50 одсто вриједности активности, изузетно од тачке 7) претходног става, са тим да тај износ не може прећи 2.000 КМ, односно 800 КМ за суфинансирање активности приликом оснивања пољопривредних удружења.

(3) Корисници подстицајних средстава уз Захтјев за подршку организованим облицима пољопривредних произвођача, који је саставни дио овог правилника, прилажу:

 1. Финансијски план активности сачињен на мемораднуму корисника постицаја за ставке од 1 и 2;
 2. Фотокопију доказа о инвестираним средствима за активности по ставкама 3, 4 и 5, односно Рјешења о оснивању пољопривредног удружења(само за новоосноване);
 3. Фотокопију рјешења о оснивању узружења односно установе и
 4. За удружења која су основана до 2022. године записник са посљедње сједнице Скупштине удружења, односно посљедњи Извјештај о раду.

(4)    Рок за подношење захтјева за подстицајна средства за подстицање организованих облика пољопривредних произвођача је до 30. новембра 2023. године.

(5)   Корисници  подстицајна средства за подстицање организованих облика пољопривредних произвођача који су  пројекат имали послије 1. децембра 2022.године, захтјев  за подстицајна средства могу поднијети у току ове године и тако остваре право на подстицајна средства по одредбама овог Правилника.

Средства за суфинансирање пројеката у пољопривреди

                                               Члан 25.  

 1. Планирају се средства за суфинансирање пројекaта у пољопривреди. Пакети подршке подразумијевају набавку основних средстава, репроматеријала, механизације и опреме, улагање у сеоски туризам и слично, уколико је властито учешће корисника подстицаја 50 одсто и више од укупне вриједности пројекта.
 2. Максималан износ суфинансираних средстава износи до 10 одсто вриједности  пакета, с тим да тај износ не може прећи 5.000 КМ.
 3. Корисници подстицаја који су остварили право за набавку опреме, механизације, основних  средства и репроматеријала за сјетву/садњу путем пројеката, не могу остварити право на подстицајна средства за набавку, узгој, сјетву/садњу истих путем овог Правилника.                               
 4. Новчана средства за суфинасирање пројеката ће се одобравати на основу појединачних Захтјева за суфинансирање пројеката, који је саставни дио овог Правилника.
 5. Корисници подстицаја уз Захтјев за суфинансирање пројеката, који је саставни дио овог правилника, прилажу:

– Потписанспоразум (уговор) о  суфинансирању пројеката.

      6)  Рок за подношење захтјева по овој врсти подстицаја је 30. новембар 2023. године.

Комисија за подстицаје

                                                            Члан 26.

 • Испуњеност критеријума у сваком појединачном случају утврђује Комисија за расподјелу новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села  на подручју града Дервента за 2023. годину (у даљем тексту Комисија) коју именује градоначелник, увиђајем на лицу мјеста и утврђивањем чињеничног стања, о чему ће бити сачињен записник о испуњености услова, односно оправданост захтјева за додјелу средстава.
 • Комисија доноси Пословник о свом раду.
 • Уколико се установи да документација приложена уз захтјев не одговара чињеничном стању на терену, из разлога промјене стања у домаћинству, а у међувремену није извршена измјена документације са наведеним разлогом измјене стања, поступиће се у складу са чињеничним стањем, поднесеним захтјевом и наведеним Правилником.

Рад комисије

Члан 27.

 • На основу сачињених записника из којих мора бити видљиво да ли су испуњени сви потребни критеријуми, комисија сачињава приједлог Закључака о исплати подстицајних средстава и доставља га градоначелнику.
 • У случајевима гдје је записником комисије утврђено да корисник подстицаја није испунио један или више критеријума или ако се ради о неблаговремено поднесеним и непотпуним захтјевима, ти захтјеви се одбијају Рјешењем од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 • У случајевима у којима захтјев за добијање подстицајних мјера није позитивно ријешен, поново поднесен захтјев за исту производњу у току исте године неће бити разматран од стране комисије.
 • Жалба на рјешење којим је одбијен захтјев за исплату подстицаја, изјављује се градоначелнику путем Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

        Исплата и висина подстицајних  средстава

Члан 28

 • Исплата подстицајних средстава ће се вршити путем трансакционих рачуна корисника подстицаја. Изузетак је подршка за испитивање квалитета земљишта, подстицање организованих облика пољопривредних произвођача, за провођење поступка додјеле пољопривредног земљишта у својини Републике Српске у закуп и за суфинансирање пројеката у пољопривреди која се може реализовати и директно добављачу услуга.
 • Висина подстицајних средстава и исплата новчаних средстава за подстицајна средства утврђује се након обраде и обрачуна приспјелих захтјева и планираним средствима по појединим врстама подстицаја, као и динамиком пуњења буџета за текућу годину.
 • Уколико збир свих позитивно рјешених захтјева по јединици производње (грло, комад, пчелиње друштво, фарма, садници или сјетвеној површини) по појединим ставкама подстицаја пређе висину планираног износа, сразмјерно ће се умањити висина предложеног износа подстицајних средстава по јединици производње (грло, комад, пчелиње друштво, фарма, садници или сјетвеној површини) на поменутој ставци.
 • Уколико збир свих позитивно рјешених захтјева по јединици производње (грло, комад, пчелиње друштво, фарма, садници или сјетвеној површини ) по појединим врстама подстицаја буде мањи од предложеног износа, подстицајна средства ће се исплатити у висини предложеног износа по јединици производње (грло, комад, пчелиње друштво, фарма, садници или сјетвеној површини).
 • Уколико се средства по појединим ставкама/врстама подстицаја не утроше у цјелости, градоначелник може својом одлуком реалоцирати нераспоређена средстава на друге ставке/врсте подстицаја предвиђене Планом коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села на подручју града Дервента за 2023. годину.

Провођење Правилника

Члан 29.

За провођење овог Правилника задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности града Дервента, које ће путем овај Правилник објавити у средствима јавног информисања и на интернет страници града Дервента.

Ступање на снагу

Члан 30.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“.                                     

                                                               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                     Милорад Симић

Број: 02-330-19/23

Датум: 26. јун 2023. године

Related posts

ДЕРВЕНТА КУПУЈЕ ТРИ РЕСПИРАТОРА

admin

Конкурс за стипендирање
студената и надарених ученика

Derventski List

Лицитација за закуп просторија у згради Гимназије

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još