Конкурси

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА“ ДЕРВЕНТА

Број: 01-53-1683/18

Дана: 26.02.2019. године

На основу одлуке Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента број: 01-53-1683/18 од 10.10.2018. године, Комисија за процјену и продају службених моторних возила, именована Рјешењем број 01-53-1683/18 од 11.10.2018. године   објављује:

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЛИЦИТАЦИЈУ        

за продају службених моторних возила

  1. Предмет продаје

ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента путем јавног надметања – лицитације продаје два службена моторна возила сљедећих карактеристика:

  1. Право учешћа

Право учешћа у поступку лицитације, системом затворених понуда, имају сва правна и физичка лица. Право учешћа у лицитацији немају запослени у ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“. Сви трошкови који прате куповину и преузимање возила, као и пореске и друге обавезе, су обавеза купца. Да би обезбиједили право учешћа правна или физичка лица дужна су да уплате кауцију (депозит) у износу 10% ЛОТ-а (возила) на којем учествују, на рачун број: 5550080025200323  сврха дознаке – продаја аутомобила ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“, уз прилагање доказа о уплати.У колико се учествује у лицитацији за оба возила, уплаћује се депозит у износу од 10% од почетне цијене за сваки аутомобил. Учесницима лицитације чија понуда не буде прворангирана кауција ће бити враћена. Кауције је потребно уплатити до 08.03.2019. године. Доказе о уплати кауције доставити заједно са понудама.

3.Преглед возила и достављање понуда

3.1. Возила се могу погледати у ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“ у Улици Триве Вујића 13, дана  05.03., и  06.03.2019. године у периду од 12 до 13.30 часова, уз претходну телефонску најаву. Контакт особа Ненад Петковић на број телефона: 053/311-080. Возила се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају.

3.2. Понуде у затвореној коверти са назнаком „ НЕ ОТВАРАЈ -Понуда за продају возила путем лицитације„ примају се најкасније до 11.03.2019. године до 11.30 часова, а отварање понуда је у 12 часова истог дана. У образац за цијену понуде уписују се цијене са двије децимале. Ако возила не буду продата у првом кругу лицитације, биће предмет понуде у:

– Другом кругу, дана 15.03.2019. године – понуде се примају до 11.30 часова, а отварање понуда је у 12 часова истог дана или

– Трећем кругу дана 20.03.2019. године – понуде се примају до 11.30 часова , а отварање понуда је у 12 часова истог дана.

Кауције за други и трећи круг лицитације нови учесници требају уплатити дан прије отварања понуда. Отварање понуда је јавно и могу јој присуствовати сви учесници.

3.4. Коверта се предаје на протоколу Центра за социјални рад, у Улици Триве Вујића 13. На коверти мора бити назначено:

– Назив и адреса органа који врши продају;

– Назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте;

– Назив предмета продаје и на који круг продаје се односи понуда;

– Назнака „не отварај“.

3.5. Садржај понуде

Понуда учесника у лицитацији садржи:

Податке о физичком учеснику (име и презиме, име једног родитеља, ЈМБ, адреса и број телефона, број текућег рачуна и овјерена копија идентификационог документа (лична карта или пасош).

Податке о правном лицу (назив правног лица, адреса и број телефона, потпис овлашћене особе и печат, име овлашћеног лица у поступку лицитације, Рјешење о упису у судски регистар, не старије од три мјесеца, овјерено од стране надлежног органа, број пословног рачуна).

У предвиђена поља уписати износ понуде у КМ или уколико је понуда за једно возило, друго поље прекрижити. За свако возило се уписује појединачна понуда у обрасцу који се може преузети на протоколу Центра.

3.6. Образац за цијену понуде не мора бити на понуђеном обрасцу, али мора минимално садржавати: име и презиме/назив правног лица, адресу, број телефона, ЈМБ за физичко лице или ЈИБ, назив ЛОТ-а односно возила (боја или годиште), цијену понуде за возило у КМ са двије децимале и словима написану цијену понуде.

  1. Завршетак поступка лицитације продаје службених возила

4.1. Поступак лицитације проводи Комисија. Лицитација се проводи у просторијама ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“ у вријеме дефинисано тачком 3.3. Уколико нису достављене понуде, Комисија сачињава записник и одржава се сљедећи круг лицитације.

4.2. Неблаговремене понуде се одбацују и неотворене враћају. Комисија констатује пристигле понуде временски и приступа отварању понуда, сачињава записник и провјерава уплаћене кауције.

4.3. Прије отварања затворених писмених понуда, Комсија саопштава правила лицитације, а понуђачи су дужни прије почетка лицитације (отварања понуда), доказати свој идентитет са личном картом или пасошем или овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступницама.

4.4. Понуде ниже од почетне цијене неће бити узете у разматрање.

4.5. Купац постаје правно или физичко лице које понуди највишу цијену. Купац је обавезан да за купљени аутомобил уплати понуђену цијену. Купац је дужан уплатити комплетну понуђену цијену након закључења купопродајног уговора и може преузети возило седам дана након закљученог купопродајног уговора и уплате.

4.6. Уколико се дају понуде исте вриједности за једно возило, предност се даје првој пристилој понуди.

4.7. У случају да купац одустане од куповине, након што је његова понуда прихваћена, уплаћени депозит му неће бити враћен.

 

Комисија за процјену и продају  службених моторних возила

Related posts

КОНКУРС – КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „ВУЧКО“

admin

„ПЗ Дедина“ запошљава шефа производног погона

admin

Конкурс за попуњавање упражњених
радних мјеста у Градској управи

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još