Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС – ПРИПРАВНИЦИ

На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана  4. Правилника о пријему у радни однос и стручном оспособљавању приправника у Општинској управи Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 16/17) начелник општине Дервента расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем  приправника у Општинску управу Дервента

I

У Општинску  управу Дервента прима се у радни однос:

– приправник са високом стручном спремом,  на одређено вријеме у трајању до 1 (једне) године………. 1 (један) извршилац;

II

Посебни услови за заснивање радног односа су:

– висока стручна спрема, Пољопривредни факултет или први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова и стечено звање: дипломирани инжењер пољопривреде за аграрну економију и рурални развој .

III

Општи услови које морају испуњавати кандидати:

  1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;
  2. да је старији од 18 година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;
  6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

IV

Пoтребна документа

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу, који се налази на инфо – пулту шалтер сале Општинске управе Дервента и на званичној интернет страници општине Дервента www.derventa.ba.

Приликом подношења пријаве на Конкурс кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова.

  1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију личне карте или пасоша и изјаве у писаној форми (овјерена од стране надлежног органа);

– да је држављанин Републике Српске, односно БиХ;

– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској односно општинској управи јединице локалне самоуправе;

– да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три  године прије објављивања конкурса;

– да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

  1. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат је дужан приложити фотокопију:

– дипломе о стручној спреми (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи у складу са одредбама прописа из области високог образовања).

Испуњеност других услова наведених у Јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Комисија за спровођење поступка пријема приправника у радни однос обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11, 9/12, 40/12 и 18/15 ). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова 30. 39. и 60. Закона.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење поступка за пријем приправника у радни однос дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или у овјереној фотокопији и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште услове или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

V

Рок за подношења пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у  дневном листу „Глас Српске“.

Јавни конкурс ће се објавити и у Дервентском листу и на интернет страници општине Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Нада Ђурић, број телефона: 053/315-107.

Неблаговремене,  непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити разматране.

О резултатима Јавног конкурса сви кандидати биће писмено обавијештени.

Пријаве на Јавни конкурс могу се доставити лично (пријемна канцеларија)  или поштом на адресу:  Општина Дервента – начелник општине, Трг ослобођења бб са назнаком: „Комисији за спровођење поступка за пријем приправника у радни однос“ .

 

Број: 02- 123-2                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 15. јануара 2019. године                                                                 Милорад Симић

 

 

Related posts

Обавјештење – подстицаји

admin

СРД „УКРИНА“

admin

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još