Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

СКУПШТИНА

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

 

Број: 01-022-154/19

Датум: 29. мај 2019. године

 

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 87. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 90/16), члана 20. Статута Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента број 01-052-207/18 од 26.2.2018 године и члана 1. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента (Службени гласник општине Дервента“ број 4/19), Скупштина општине Дервента расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање директора Јавне установе

„Центар за социјални рад Дервента“ Дервента

 

I

Скупштина општине Дервента расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента.

II

Опис послова директора   

Директор јавне установе: организује и води пословање установе, заступа установу, стара се о законитости рада и одговара за законитост рада установе, обавља све друге послове утврђене законом, оснивачким актом и Статутом, а нарочито ради на утврђивању приједлога програма рада и плана потребних финансијских средстава за реализацију тог програма и одговоран је за спровођење програма и плана, извршава одлуке Управног одбора, подноси извјештај о раду и резултатима рада оснивачу, наредбодавац је за извршење и реализацију финансијског плана, доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста уз сагласност начелника општине, именује комисије и радна тијела у складу са потребама и утврђује задатке и услове рада истих, именује замјеника директора, доноси одлуке, рјешења, упутства у вези са пословањем и рад установе, обавља и друге послове који су му стављени у надлежност законом, Статутом и другим општим актима.

III

Мандат

Директор ЈУ „Центар за социјални рад Дервента„ Дервента именује се на вријеме  од 4  ( четири ) године из реда стручних радника (поглавље IV под б.), са могућношћу поновног избора.

IV

Општи и посебни услови за кандидате

а) Општи услови за кандидате су:

– да су држављани РС или БиХ;

– Да су старији од 18 година;

– да имају општу здравствену способност;

– да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која их чини неподобним за обављање наведених послова;

– да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;

– да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а  да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом (члан IX 1. Устава БиХ);

б)  Посебни услови  и критеријуми за кандидате су:

– ВСС – лица која су стекла образовање првог циклуса у трајању од најмање три, а највише четири године и вреднују се са најмање 180, односно 240 ECTS бодова, односно имају стручну спрему према закону који регулише високо образовање одговарајућег усмјерења и то: дипломирани социјални радник, дипломирани правник, дипломирани психолог, дипломирани социолог, дипломирани специјални педагог, дипломирани дефектолог (дипломирани социјални едукатор и рехабилитатор), менаџер социјалне политике и социјалне заштите, као и лица која имају високу стручну спрему економског усмјерења;

– најмање пет (5) година радног искуства у струци и

– положен стручни испит за рад у органима управе.

Под радним искуством у струци од најмање пет година подразумијева се радно искуство на пословима потребне стручне спреме након стицања степена стручне спреме из алинеје 1. ове подтачке.

V

Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– овјерену копију дипломе;

– доказ о положеном стручном испиту за рад у управи;

– доказ о радном искуству у струци;

– биографију о кретању у служби;

– увјерење да нису осуђивани за кривично дјело (за кандидате рођене у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем);

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља IV, под а) алинеја 5. и 6. овог конкурса;

– кандидати могу приложити и друге документе којим доказују испуњавање потребних услова;

– увјерење о општој здравственој способности (кандидат  који буде изабран доставиће накнадно).

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из поглавља IV под а) алинеја 5. и 6.  не могу бити старија од шест мјесеци од издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано  одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости функција.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном од јавних гласила из поглавља IX овог конкурса.

VIII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у шалтер салу Општинске управе Дервента или путем поште на адресу: Скупштина општине Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, посебно са назнаком „Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној установи „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента.

IX

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу Глас Српске и Дервентском листу.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Маријан Кљајић

Related posts

Конкурс за чланство у Комисији за технички преглед објеката

admin

ТЕХПРО ЦНЦ ОГЛАС ЗА ПОСАО

admin

Позив за достављање захтјева за средства из буџета за 2023. годину

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još