Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

СКУПШТИНА

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

 

Број: 01-022-154/19

Датум: 29. мај 2019. године

 

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 87. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 90/16), члана 20. Статута Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента број 01-052-207/18 од 26.2.2018 године и члана 1. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента (Службени гласник општине Дервента“ број 4/19), Скупштина општине Дервента расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање директора Јавне установе

„Центар за социјални рад Дервента“ Дервента

 

I

Скупштина општине Дервента расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента.

II

Опис послова директора   

Директор јавне установе: организује и води пословање установе, заступа установу, стара се о законитости рада и одговара за законитост рада установе, обавља све друге послове утврђене законом, оснивачким актом и Статутом, а нарочито ради на утврђивању приједлога програма рада и плана потребних финансијских средстава за реализацију тог програма и одговоран је за спровођење програма и плана, извршава одлуке Управног одбора, подноси извјештај о раду и резултатима рада оснивачу, наредбодавац је за извршење и реализацију финансијског плана, доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста уз сагласност начелника општине, именује комисије и радна тијела у складу са потребама и утврђује задатке и услове рада истих, именује замјеника директора, доноси одлуке, рјешења, упутства у вези са пословањем и рад установе, обавља и друге послове који су му стављени у надлежност законом, Статутом и другим општим актима.

III

Мандат

Директор ЈУ „Центар за социјални рад Дервента„ Дервента именује се на вријеме  од 4  ( четири ) године из реда стручних радника (поглавље IV под б.), са могућношћу поновног избора.

IV

Општи и посебни услови за кандидате

а) Општи услови за кандидате су:

– да су држављани РС или БиХ;

– Да су старији од 18 година;

– да имају општу здравствену способност;

– да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која их чини неподобним за обављање наведених послова;

– да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;

– да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а  да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом (члан IX 1. Устава БиХ);

б)  Посебни услови  и критеријуми за кандидате су:

– ВСС – лица која су стекла образовање првог циклуса у трајању од најмање три, а највише четири године и вреднују се са најмање 180, односно 240 ECTS бодова, односно имају стручну спрему према закону који регулише високо образовање одговарајућег усмјерења и то: дипломирани социјални радник, дипломирани правник, дипломирани психолог, дипломирани социолог, дипломирани специјални педагог, дипломирани дефектолог (дипломирани социјални едукатор и рехабилитатор), менаџер социјалне политике и социјалне заштите, као и лица која имају високу стручну спрему економског усмјерења;

– најмање пет (5) година радног искуства у струци и

– положен стручни испит за рад у органима управе.

Под радним искуством у струци од најмање пет година подразумијева се радно искуство на пословима потребне стручне спреме након стицања степена стручне спреме из алинеје 1. ове подтачке.

V

Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– овјерену копију дипломе;

– доказ о положеном стручном испиту за рад у управи;

– доказ о радном искуству у струци;

– биографију о кретању у служби;

– увјерење да нису осуђивани за кривично дјело (за кандидате рођене у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем);

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља IV, под а) алинеја 5. и 6. овог конкурса;

– кандидати могу приложити и друге документе којим доказују испуњавање потребних услова;

– увјерење о општој здравственој способности (кандидат  који буде изабран доставиће накнадно).

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из поглавља IV под а) алинеја 5. и 6.  не могу бити старија од шест мјесеци од издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано  одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости функција.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном од јавних гласила из поглавља IX овог конкурса.

VIII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у шалтер салу Општинске управе Дервента или путем поште на адресу: Скупштина општине Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, посебно са назнаком „Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној установи „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента.

IX

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу Глас Српске и Дервентском листу.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Маријан Кљајић

Related posts

Јавни позив за подношење захтјева за боравак у бањи

admin

„Ауто – тим“ запољшава више радника

admin

ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ЗАКУП ОПШТИНСКИХ ПРОСТОРИЈА

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još