Конкурси

Јавни позив борачким категоријама за боравак у бањи

Влада Републике Српске

Министарство рада и борачко –

инвалидске заштите

 

На основу пројекта бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Oдбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске за 2022. годину број: 16-03/1- 2-563-1/22 од 26. јануара 2022. године и одлуке Владе Републике Српске о давању сагласности на пројекат бањске рехабилитације за 2022. годину број: 04/1-012-2-461/22 од 17. фебруaра 2022. године Министарство рада и борачко – инвалидске заштите расписујe

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтјева ради упућивања хиљаду ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Oдбрамбено отаџбинског рата РС у бањско -климатске здравствене установе

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

 1. Коме се позив упућује?

Овај позив се упућује ратним војним инвалидима од прве до десете категорије (у даљем тексту РВИ) и члановима породица погинулих бораца Oдбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске (у даљем тексту ППБ) којима је бањска рехабилитација неопходна као наставак лијечења и опоравак у складу са пројектом бањске рехабилитације.

 1. Предмет пријаве и услови за пријаву

Предмет пријаве по овом позиву је потреба за медицинском, односно физикалном рехабилитацијом једног броја РВИ и чланова ППБ Oдбрамбено – отаџбинског рата РС кроз бањско климатско лијечење односно рехабилитацију.

Лијечење, односно рехабилитација у бањско – климатским установама обухвата:

 • смјештај корисника;
 • љекарски преглед приликом пријема;
 • израду планa и програмa рехабилитације за сваког корисника посебно;
 • одређивање физикалне и балнеотерапијске процедуре (физикалне терапије – стандардна њега укључује: хидротерапију у кадама или базену, 1. електропроцедуру, кинезотерапију (прописане вјежбе) и термотерапију);

– стални медицински надзор;

– љекарски преглед на отпусту са отпусницом;

 • исхрану од три оброка примјерног квалитета и квантитета;
 • остали видови рекреације;
 • садржаји.
 1. Поступак избора корисника

На јавни позив имају право да се пријаве РВИ од прве до десете категорије инвалидитета и ППБ којима је бањска рехабилитација неопходна за наставак лијечења и опоравка.

Пријаве, односно писмени захтјеви се подносе органу управе надлежном за борачко – инвалидску заштиту општине/града (у даљем тексту: надлежни орган општине/града).

Уз захтјев је потребно приложити сљедeће доказе:

– Рјешење надлежног органа о статусу РВИ или члана ППБ са утврђеним припадајућим правима, уз услов да је активни корисник;

– Рјешење надлежног органа о категоризацији борца;

– Налаз и препоруку надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације не старији од шест мјесеци од подношења захтјева за кориштење бањске рехабилитације.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве надлежни орган општине/града неће разматрати и као такве ће одбацити.

На основу увида у приложену документацију која се тражи по објављеном јавном позиву надлежни орган општине/града ће провести поступак и донијети одлуку о избору корисника за бањску рехабилитацију на основу сљедећих критерија:

Рангирање РВИ :

 1. По основу статуса РВИ подносиоцу захтјева припада

а) РВИ прве категорије ……..50 бодова

б) РВИ друге категорије…….45 бодова

в) РВИ треће категорије…….40 бодова

г) РВИ четврте категорије…35 бодова

д) РВИ пете категорије……..30 бодова

ђ) РВИ шесте категорије…………. 25 бодова

е) РВИ седме категорије………….. 20 бодова

ж) РВИ осме категорије…………… 15 бодова

з) РВИ девете категорије…………. 10 бодова

и) РВИ десете категорије……………5 бодова.

 1. По основу остваривања права на додатак за његу и помоћ РВИ подносиоцу захтјева припада:

а) за први степен ………………………………………….15 бодова

б) за други степен ………………………………………..10 бодова

в) за трећи степен …………………………………………5 бодова.

 1. По основу остваривања права на ортопедски додатак РВИ подносиоцу захтјева припада:

а) за први степен …………….. 8 бодова

б) за други степен…………….. 6 бодова

в) за трећи степен…………….. 4 бода

г) за четврти степен………….. 2 бода.

 1. По основу остваривања права на ортопедска и друга помагала РВИ подносиоцу захтјева припада ………………………………………………………… 15 бодова.
 2. По основу дужине војног ангажовања у рату РВИ подносиоцу захтјева припада:

а) борцу прве категорије…….. 15 бодова

б) борцу друге категорије…… 13 бодова

в) борцу треће категорије…… 11 бодова

г) борцу четврте категорије… 9 бодова

д) борцу пете категорије…….. 7 бодова

ђ) борцу шесте категорије…… 5 бодова

е) борцу седме категорије…… 3 бода.

 1. У случају истог броја бодова предност имају лица по сљедећем редослиједу:

– са признатим правом на његу и помоћ;

– са већим степеном инвалидитета;

– са већом категоријом борца.

Рангирање ППБ :

 1. По основу статуса ППБ подносиоцу захтјева припада:

а) за сваког погинулог борца…….. 100 бодова.

 1. Уколико је подносилац захтјева као ППБ уједно и РВИ њему припада:

а) РВИ прве категорије………. 20 бодова

б) РВИ друге категорије…… 18 бодова

в) РВИ треће категорије…… 16 бодова

ц) РВИ четврте категорије… 14 бодова

д) РВИ пете категорије…….. 12 бодова

ђ) РВИ шесте категорије….. 10 бодова

е) РВИ седме категорије……. 8 бодова

ж) РВИ осме категорије……. 6 бодова

з) РВИ девете категорије…… 4 бода

и) РВИ десете категорије….. 2 бода.

 1. Уколико подносилац захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на његу и помоћ истом припада:

а) за први степен……………….. 15 бодова

б) за други степен……………… 10 бодова

в) за трећи степен………………. 5 бодова.

 1. Уколико подносилац захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на ортопедски додатак истом припада:

а) за први степен………………… 8 бодова

б) за други степен……………….. 6 бодова

в) за трећи степен……………….. 4 бода

г) за четврти степен…………….. 2 бода.

 1. Уколико подносиоц захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на ортопедска и друга помагала подносиоцу захтјева припада……………………………………… ………………15 бодова.
 2. У колико је подносилац захтјева као ППБ био војно ангажован у рату истом припада:

а) борцу прве категорије………… 10 бодова

б) борцу друге категорије……….. 8 бодова

в) борцу треће категорије……….. 6 бодова

г) борцу четврте категорије…….. 5 бодова

д) борвцу пете категорије……….. 4 бода

ђ) борцу шесте категорије………. 3 бода

е) борцу седме категорије……….. 2 бода.

 1. У случају истог броја бодова предност имају лица по следећем редослиједу:

– родитељи погинулог борца

– подносилац захтјева којем је утврђен и статус РВИ

– подносилац захтјева старијег датума рођења.

Члановима ППБ у смислу овог пројекта сматрају се чланови породице који имају признат статус члана ППБ и примају породичну инвалиднину.

У поступку избора корисника, служба је дужна да обезбиједи сразмјерну заступљеност укупног броја РВИ и чланова ППБ општине/града, с тим што ће код избора чланова ППБ предност дати родитељима погинулог борца у односу на остале чланове ППБ.

Право на бањску рехабилитацију у 2022. години немају лица која су то право користили по пројекту бањске рехабилитације министарства у претекле три године као и РВИ – ампутирци и параплегичари који су бањску рехабилитацију користили путем Фонда здравственог осигурања Републике Српске у истом периоду, у складу са правилником фонда.

Надлежан орган општине/града приликом избора корисника из категорије РВИ извршиће провјеру код Фонда здравственог осигурања Републике Српске да ли је подносилац захтјева користио право на бањску рехабилитацију путем наведеног органа.

Министар може у оправданим случајевима да одобри коришћење бањске рехабилитације и мимо процедуре и критерија утврђених пројектом за све кориснике на које се пројекат односи.

Рок за достављање писменог захтјева је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“, или од дана објављивања на огласној табли општине/града.

На основу поднесених захтјева, надлежни орган општине/града сачињава листе изабраних корисника у складу са овим пројектом и јавним позивом и то одвојено за РВИ и одвојено за ППБ.

Листа изабраних корисника треба да садржи: име и презиме, статус по основу којег је извршен избор, број бодова и број корисника.

Надлежни орган општине/града ће листе истаћи на огласној табли и на њих се може поднијети приговор у року од седам дана од истицања листе. Надлежни орган општине/града ће у року од седам дана од дана истека рока за приговор ријешити приговоре и сачинити своје коначне листе корисника, те у року од три дана доставити листе министарству на сагласност, уз обавезу достављања и ријешених приговора.

Министарство ће се, након разматрања листа, те провјере поступка и начина одлучивaња од стране општинских/градских органа, изјаснити о њима, односно дати сагласност или ће листу вратити надлежном органу ради отклањања недостатака.

По датој сагласности на листу о избору корисника, министарство ће донијети План упућивања РВИ и чланова ППБ у изабране бањско – климатске установе са утврђеним терминима смјена за све општине/град.

Послије добијања сагласности и плана упућивања од стране министарства, надлежни орган општине/града ће у складу са тим обавијестити кандидате о мјесту и времену, те називу здравствене установе у коју се упућују поједини кандидати.

Надлежни орган општине/града ће списак упућених корисника у бање доставити министарству и бањској установи.

У случају да одабрани кандидат не буде, из било којих разлога, користио бању, надлежни орган општине/града не може упутити лице које није изабрано по коначној листи без сагласности министарства.

Уколико надлежан орган општине/града упути кандидата који се не налази на коначној листи без предходног одобрења министарства, министарство неће сносити трошкове бањске рехабилитације, него ће исте сносити надлежни орган општине/града који га је и упутио.

Надлежни орган општине/града је дужан организовати одлазак и повратак корисника у бањско – климатске установе.

Трошкови одласка и повратка падају на терет локалне заједнице или корисника. Трошковe пратиоца плаћа корисник бањске рехабилитације.

Временски рок за реализацију пројекта

Реализација пројекта бањске рехабилитације трајаће до 31. октобра 2022. године и одвијаће се у смјенама сваких десет дана по утврђеним списковима корисника.

Појединачан боравак корисника у бањско – климатским установама трајаће десет дана.

Министар рада и борачко

– инвалидске заштите

Душко Милуновић

 

 

Related posts

ВАТРОГАСЦИ ОБАВЈЕШТЕЊЕ

admin

КОНКУРС ОПШТИНСКА УПРАВА

admin

„Санину“ потребни радници

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još