Конкурси

Јавни позив за незапослене борце

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Министарство рада и

борачко инвалидске заштите

 

Ј А В Н И   П О З И В

за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено -отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, млађим од 60 година

 

  1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет Јавног позива је одобравање новчане помоћи социјално угроженим незапосленим борцима од прве до пете категорије, млађим од 60 година.

 

  1. УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

1) Да има пријављено пребивалиште на територији Републике Српске;

2) Да му је рјешењем надлежног органа утврђен статус борца од прве до пете категорије;

3) Да је млађи од 60 година;

4) Да укупна примања подносиоца захтјева не прелазе износ већи од 207,00 КМ или да укупна примања подносиоца захтјева и чланова његове уже породице (отац, мајка, супруга и дјеца), са којима живи у заједничком домаћинству, не прелазе износ већи од 520,00 КМ, искључујући примања из социјалне и дјечије заштите;

5) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице са којима живи у заједничком домаћинству нису власници више од једне стамбене јединице, условне за становање;

6) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници пословног простора из којег се могу остварити приходи продајом или издавањем у закуп;

7) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници пољопривредног земљишта и/или шуме, чија површина прелази пет хектара;

8) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници једног или више моторних возила укупне каталошке вриједности веће од 6.000 КМ;

9) Да подносилац захтјева није обухваћен Програмом запошљавања и самозапошљавања, предвиђен Акционим планом запошљавања Републике Српске у 2021. години, као и да није користио новчана средства за самозапошљавање кроз програм „Заједно до посла“.

  1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Захтјев за новчану помоћ (у даљем тексту: захтјев) се подноси градском, односно општинском органу управе надлежном за послове борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата (у даљем тексту: првостепени орган), према мјесту пребивалишта подносиоца захтјева, лично или препоручено путем поште, са назнаком „Пријава на Јавни позив за подношење захтјева за новчану помоћ“.

Образац захтјева биће доступан у штампаном облику код првостепених органа, као и на интернет страници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и интернет страници града/општине.

Првостепени орган ће, по службеној дужности, затражити списе предмета подносиоца захтјева који је статус борца остварио по рјешењу првостепеног органа у некој другој општини/граду.

Уз захтјев се прилаже сљедећа документација у оригиналу или овјереној копији:

– копија личне карте подносиоца захтјева;

– копија текућег рачуна подносиоца захтјева и

– копија чека од пензије, за подносиоца захтјева и чланове уже породице који са њим живе у заједничком домаћинству, уколико остварују примања по овом основу.

Наведену документацију прилаже подносилац захтјева, док ће преосталу документацију којом се доказује испуњеност услова из тачке 2. подтачка 4), 5),6), 7) , 8), и 9) јавног позива, а о којој се не води службена евиденција по прописима којима се регулишу права бораца, првостепени орган прибавити по службеној дужности.

  1. ПОСТУПАК ПО ЗАХТЈЕВУ

Захтјев разматра комисија коју именује градоначелник/начелник општине, у саставу:

1) Представник органа надлежног за послове борачко -инвалидске заштите, града/општине – предсједник комисије;

2) Представник градске/општинске борачке организације – члан комисије и

3) Представник удружења Ветерани Републике Српске – члан комисије.

Борачка организација Републике Српске и Удружење грађана Ветерани Републике Српске на захтјев градоначелника/начелника општине, доставиће приједлог за именовање чланова комисије из подтачке 2) и 3) у року од осам дана, од дана пријема захтјева.

Комисија ће, послије разматрања захтјева и достављене документације, у року од 30 дана од дана пријема захтјева, утврдити листу подносилаца захтјева који испуњавају услове за добијање новчане помоћи и листу подносилаца захтјева чији су захтјеви непотпуни, неблаговремени или неосновани.

Листе се објављују на огласној табли и интернет страници града/општине.

На објављене листе може се уложити приговор Министарству рада и борачко – инвалидске заштите (у даљем тексту: министарство) у року од осам дана, од дана објављивања листа на огласној табли града/општине.

Послије рјешавања уложених приговора, првостепени орган доноси Коначну листу коју ће објавити на огласној табли и интернет страници града/општине и доставити инoстрaнству.

  1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

Крајњи рок за подношење захтјева је 5. мај 2021. године.

  1. НАЧИН ИСПЛАТЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Влада Републике Српске ће, у зависности од броја лица која се налазе на коначној листи и износа расположивих средстава у буџету Републике Српске, својом одлуком утврдити висину и начин исплате новчане помоћи, на основу које ће првостепени органи донијети рјешења о одобравању новчане помоћи.

_

Related posts

Вртић „Трол“ уписује малишане рођене 2021. године

admin

НАРЕДБА – РАДНО ВРИЈЕМЕ

admin

Позив за породице са троје и више дјеце за добијање „поносних картица“

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još