Конкурси

Конкурс за избор директора
Дома здравља Дервента

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 115. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник  Републике Српске“, број 57/22) и члана 1. Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента („Службени гласник града Дервента“, број: 16/23) Скупштина града Дервента расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање директора Јавне здравствене  установе Дом здравља Дервента

I

Скупштина града Дервента расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента.

II

Опис послова директора

Организује и руководи процесом рада у Дому здравља, организује и проводи унутрашњи надзор над радом здравствених и других радника, предлаже и проводи пословну политику Дома здравља, предлаже програм рада и финансијски план Дома здравља, предлаже и извршава одлуке Управног одбора Дома здравља, предлаже, проводи и одлучује у области кадровских и административних послова, наредбодавац је за извршавање финансијског плана Дома здравља, одлучује о коришћењу средстава у сладу са законом и општим актима Дома здравља, именује и разрјешава раднике са посебним овлашћењима и одговорностима, предлаже Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, као и све друге нормативне акте које доноси Управни одбор Дома здравља, осим Пословника о раду Управног одбора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника у складу са законом, колективним уговорима и општим актима Дома здраља, одлучује у првом степену о захтјеву за заштиту права радника, одлучује о службеним путовањима радника, даје сагласност здравственим радницима Дома здравља за самостално обављање дјелатности или обављање дјелатности у другој здравственој установи, стара се о сигурности и квалитету услуга које пружа Дом здравља, одлучује и о свим другим питањима, и обавља све друге послове који су важећим прописима и нормативним актима у надлежности директора.

Директор за свој рад одговара оснивачу.

III

Мандат

Директор се именује на период од четири године.

IV

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове

а) Општи услови за именовање директора Домa здравља су:

– да је држављанин РС или БиХ;

– да је старији од 18 година;

– да није отпуштен из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској и БиХ у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;

– да не служи  казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да није  под оптужницом тог суда, а  да се није повиновао налогу да се појави пред Судом (Члан IX 1. Устава БиХ);

– да није осуђиван за кривично дјело злоупотребе службеног положаја или за било које кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од три мјесеца или лице којем је изречена мјера забране вршења позива дјелатности или дужности.

б) Посебни услови  и критеријуми  за именовање директора Дома здравља су:

– завршене интегрисане академске студије из области медицине, стоматологије или фармације, први циклус академског или струковног студија са 240 ЕЦТС бодова економског или правног факултета;

– потребно стручно знање из дјелатности којом се бави Дом здраља;

– најмање пет година радног искуства у струци на руководећем радном мјесту;

– доказани резултати и успјеси у обављању ранијих послова и

– програм рада.

Под радним искуством у струци од најмање пет година подразумијева се радно искуство послије стицања степена стручне спреме из поглавља IV тачка б) алинеја 1.

V

Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:             

– овјерену копију дипломе;

– увјерење о држављанству;

– извод из матичне књиге рођених;

– доказ о радном искуству у струци на руководећем радном мјесту;

– биографију о кретању у служби, са освртом на посједовање стручног знања о дјелатности којом се установа бави и доказане резултате и успјехе у обављању ранијих послова;

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља IV, под а) алинеја 3, 4. и 5. овог конкурса;  

– потписану и овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса из поглавља VI овог конкурса,              

– увјерење о општој здравственој способности (кандидат који буде изабран, доставиће накнадно) и

– програм рада.

Кандидати могу приложити и друге документе којима доказују испуњавање потребних услова.

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документа из поглавља IV под а) алинеја 3, 4. и 5. и поглавља VI, не могу бити старији од шест мјесеци од дана издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спрјечавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08, 52/14 и 90/23), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости  функција.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном од јавних гласила из поглавља VIII овог конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у Шалтер – салу Градске управе Дервента или путем поште на адресу: Скупштина  града  Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, посебно са назнаком „Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у ЈЗУ Дом здравља Дервента“.

VIII

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и Дервентском листу.

Број: 01-022-362/23                                                      Датум: 9. новембар 2023. године                                                    

Предсједник

Скупштине града                                                                                                                                                     

Бојан Радановић

Related posts

Конкурс за учеснике Међународног
фестивала хумора и дјечијег стваралаштва

Derventski List

ЈАВНИ КОНКУРС: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

admin

Јавни позив за незапослене борце

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još