Конкурси

Конкурс за именовање
директора Центра за социјални рад

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 87. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 42/20 – Уредба и 36/22), члана 20. Статута Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента број: 01-052-207/18 од 26. фебруара 2018. године и члана 1. Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 16/23) Скупштина града Дервента расписује 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање директора Јавне установе

„Центар за социјални рад Дервента“ Дервента

I

Скупштина града Дервента расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента.

II

Опис послова директора 

Директор јавне установе организује и води пословање установе, зaступа установу, стара се о законитости рада и одговара за законитост рада установе, обавља све друге послове утврђене законом, оснивачким актом и статутом, а нарочито ради на утврђивању приједлога програма рада и плана потребних финансијских средстава за реализацију тог програма и одговоран је за провођење програма и плана, извршава одлуке Управног одбора, подноси извјештај о раду и резултатима рада оснивачу, наредбодавац је за извршење и реализацију финансијског плана, доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста уз сагласност градоначелника, именује комисије и радна тијела у складу са потребама и утврђује задатке и услове рада истих, именује замјеника директора, доноси одлуке, рјешења, упутства у вези са пословањем и радом установе, обавља и друге послове који су му стављени у надлежност законом, статутом и другим општим актима.

III

Мандат

Директор Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента именује се на период од четири године уз претходну сагласност надлежног министарства и уз могућност поновног избора.

IV

Општи и посебни услови за кандидате

а) Општи услови за кандидате су:

– да су држављани РС или БиХ;

– да су старији од 18 година;

– да имају општу здравствену способност;

– да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;

– да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која их чине неподобним за обављање послова директора;

– да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве  пред Судом (Члан IX 1. Устава БиХ).

б)  Посебни услови  и критеријуми за кандидате су:

– ВСС – лица која су стекла образовање првог циклуса у трајању од најмање три, а највише четири године и вреднују се са најмање 180, односно 240 ECTS бодова: дипломирани социјални радник, дипломирани правник, дипломирани психолог, дипломирани социолог, дипломирани специјални педагог, дипломирани дефектолог (дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор), менаџер социјалне политике и социјалне заштите, као и лица која имају високу спрему економског усмјерења;

– најмање пет година радног искуства у струци и

– положен стручни испит за рад у органима управе.

Под радним искуством у струци од најмање пет година подразумијева се радно искуство на пословима потребне стручне спреме након стицања степена стручне спреме из алинеје 1. ове подтачке.

V

Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:           

– овјерену копију дипломе;

– увјерење о држављанству;

– извод из матичне књиге рођених;

– доказ о положеном стручном испиту за рад у управи;

– доказ о радном искуству у струци;

– биографију о кретању у служби;

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља IV, под а) алинеје 4, 5. и 6. овог конкурса;   

– потписана и овјерена изјава о непостојању сукоба интереса из поглавља VI овог конкурса;      

– увјерење о општој здравственој способности (кандидат који буде изабран доставиће накнадно);

– кандидати могу приложити и друге документе којим доказују испуњавање потребних услова.

Документи којим се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из поглавља IV под а) алинеја 4, 5. и 6. и поглавља VI, не могу бити старији од шест мјесеци од дана издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08, 52/14 и 90/23), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости  функција.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из поглавља IX овог конкурса.

VIII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у Шалтер – салу Градске управе Дервента или путем поште на адресу: Скупштина града Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, посебно са назнаком „Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној установи „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента.

IX

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и Дервентском листу.

Број: 01-022-363/23                                                                               

Датум: 9. новембар 2023. године                                                    

ПРЕДСЈЕДНИК

 СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бојан Радановић

Related posts

Конкурс за посао

admin

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПРИВРЕДА

admin

СРД „УКРИНА“

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još