Конкурси

Конкурс за именовање
директора Центра за социјални рад

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 87. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 42/20 – Уредба и 36/22), члана 20. Статута Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента број: 01-052-207/18 од 26. фебруара 2018. године и члана 1. Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 16/23) Скупштина града Дервента расписује 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање директора Јавне установе

„Центар за социјални рад Дервента“ Дервента

I

Скупштина града Дервента расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента.

II

Опис послова директора 

Директор јавне установе организује и води пословање установе, зaступа установу, стара се о законитости рада и одговара за законитост рада установе, обавља све друге послове утврђене законом, оснивачким актом и статутом, а нарочито ради на утврђивању приједлога програма рада и плана потребних финансијских средстава за реализацију тог програма и одговоран је за провођење програма и плана, извршава одлуке Управног одбора, подноси извјештај о раду и резултатима рада оснивачу, наредбодавац је за извршење и реализацију финансијског плана, доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста уз сагласност градоначелника, именује комисије и радна тијела у складу са потребама и утврђује задатке и услове рада истих, именује замјеника директора, доноси одлуке, рјешења, упутства у вези са пословањем и радом установе, обавља и друге послове који су му стављени у надлежност законом, статутом и другим општим актима.

III

Мандат

Директор Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента именује се на период од четири године уз претходну сагласност надлежног министарства и уз могућност поновног избора.

IV

Општи и посебни услови за кандидате

а) Општи услови за кандидате су:

– да су држављани РС или БиХ;

– да су старији од 18 година;

– да имају општу здравствену способност;

– да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;

– да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која их чине неподобним за обављање послова директора;

– да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве  пред Судом (Члан IX 1. Устава БиХ).

б)  Посебни услови  и критеријуми за кандидате су:

– ВСС – лица која су стекла образовање првог циклуса у трајању од најмање три, а највише четири године и вреднују се са најмање 180, односно 240 ECTS бодова: дипломирани социјални радник, дипломирани правник, дипломирани психолог, дипломирани социолог, дипломирани специјални педагог, дипломирани дефектолог (дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор), менаџер социјалне политике и социјалне заштите, као и лица која имају високу спрему економског усмјерења;

– најмање пет година радног искуства у струци и

– положен стручни испит за рад у органима управе.

Под радним искуством у струци од најмање пет година подразумијева се радно искуство на пословима потребне стручне спреме након стицања степена стручне спреме из алинеје 1. ове подтачке.

V

Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:           

– овјерену копију дипломе;

– увјерење о држављанству;

– извод из матичне књиге рођених;

– доказ о положеном стручном испиту за рад у управи;

– доказ о радном искуству у струци;

– биографију о кретању у служби;

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља IV, под а) алинеје 4, 5. и 6. овог конкурса;   

– потписана и овјерена изјава о непостојању сукоба интереса из поглавља VI овог конкурса;      

– увјерење о општој здравственој способности (кандидат који буде изабран доставиће накнадно);

– кандидати могу приложити и друге документе којим доказују испуњавање потребних услова.

Документи којим се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из поглавља IV под а) алинеја 4, 5. и 6. и поглавља VI, не могу бити старији од шест мјесеци од дана издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08, 52/14 и 90/23), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости  функција.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из поглавља IX овог конкурса.

VIII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у Шалтер – салу Градске управе Дервента или путем поште на адресу: Скупштина града Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, посебно са назнаком „Комисија за избор по јавном конкурсу за именовања у Јавној установи „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента.

IX

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и Дервентском листу.

Број: 01-022-363/23                                                                               

Датум: 9. новембар 2023. године                                                    

ПРЕДСЈЕДНИК

 СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бојан Радановић

Related posts

Дом здравља продаје косилицу

Derventski List

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА – ОБАВЈЕШТЕЊЕ

admin

Конкурс – НО „Дервентски лист и Радио Дервента“

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još