Конкурси

Конкурс за именовање једног члана Управног одбора „Трола“

СКУПШТИНА

ГРАДА ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-143/22

Датум: 20. април 2022. године

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), чл. 78. и 81. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15 и  63/20 ) и члана 1. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана – представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 7/22), Скупштина града Дервента расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање једног члана – представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске установеТрол“ Дервента

 

I

Скупштина  града Дервента расписује Јавни конкурс за избор и именовање једног члана – представника оснивача у Управни одбор ЈПУ „Трол“ Дервента.

II

Опис послова

Управни одбор јавне установе доноси статут установе и друге опште акте предшколске установе на које сагласност даје оснивач, одлучује о пословању предшколске установе,  разматра  извјештај о пословању и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски план предшколске установе на који сагласност даје оснивач, одлучује о коришћењу средстава уз сагласност оснивача и врши и друге послове утврђене актом о оснивању и  статутом установе.

III

Мандат

Члан Управног одбора именују се на период од четири године са могућношћу поновног избора.

IV

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове:

а) Општи услови за кандидате су:

– да су држављани РС или БиХ;

– да су старији од 18 година;

– да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;

– да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која их чине неподобним за обављање наведених послова;

– да не служе казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се пријаве пред судом ( Члан ИX 1. Устава БиХ).

б)  Посебни услови и критеријуми за кандидате су:

– завршен први циклус студијског програма или еквивалент, односно висока  или   виша стручна спрема, ако законом није другачије одређено;

– најмање једна година радног искуства у струци;

– познавање дјелатности којом се установа бави;

– познавање садржаја и начина рада органа управљања.

Под радним искуством у струци од најмање једне године, подразумијева се радно искуство на пословима потребне стручне спреме послије стицања степена стручне спреме из поглавља IV б) алинеја 1.

V

Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– увјерење о држављанству;

– овјерену копију дипломе;

– доказ о радном искуству у струци;

– биографију о кретању у служби;

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова поглавља IV а) алинеја 3. 4. и 5.  овог конкурса;

– кандидати могу приложити и друге документе којим доказују испуњавање потребних услова.

Документи којим се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из  поглавља  IV а) алинеја 3.  4. и 5. не могу бити старији од шест мјесеци од издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивост функција.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из тачке VIII овог конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у Шалтер – салу Градске  управе или путем поште на адресу: Скупштина града Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, са назнаком „Комисија за избор по  јавном конкурсу за именовања у  Јавној предшколској установи „Трол“ Дервента.

VIII

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и Дервентском листу.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

 СКУПШТИНЕ ГРАДА

                                                                              Бојан Радановић

Related posts

РОБОТ – ОГЛАС ЗА ПОСАО

admin

БРАЋА ЂУКИЋ – ОГЛАС

admin

Јавни конкурс за начелнике одјељења у Градској управи

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još