Конкурси

Конкурс за именовање једног члана Управног одбора „Трола“

СКУПШТИНА

ГРАДА ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-143/22

Датум: 20. април 2022. године

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), чл. 78. и 81. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15 и  63/20 ) и члана 1. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана – представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 7/22), Скупштина града Дервента расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање једног члана – представника оснивача у Управни одбор Јавне предшколске установеТрол“ Дервента

 

I

Скупштина  града Дервента расписује Јавни конкурс за избор и именовање једног члана – представника оснивача у Управни одбор ЈПУ „Трол“ Дервента.

II

Опис послова

Управни одбор јавне установе доноси статут установе и друге опште акте предшколске установе на које сагласност даје оснивач, одлучује о пословању предшколске установе,  разматра  извјештај о пословању и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски план предшколске установе на који сагласност даје оснивач, одлучује о коришћењу средстава уз сагласност оснивача и врши и друге послове утврђене актом о оснивању и  статутом установе.

III

Мандат

Члан Управног одбора именују се на период од четири године са могућношћу поновног избора.

IV

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове:

а) Општи услови за кандидате су:

– да су држављани РС или БиХ;

– да су старији од 18 година;

– да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;

– да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која их чине неподобним за обављање наведених послова;

– да не служе казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се пријаве пред судом ( Члан ИX 1. Устава БиХ).

б)  Посебни услови и критеријуми за кандидате су:

– завршен први циклус студијског програма или еквивалент, односно висока  или   виша стручна спрема, ако законом није другачије одређено;

– најмање једна година радног искуства у струци;

– познавање дјелатности којом се установа бави;

– познавање садржаја и начина рада органа управљања.

Под радним искуством у струци од најмање једне године, подразумијева се радно искуство на пословима потребне стручне спреме послије стицања степена стручне спреме из поглавља IV б) алинеја 1.

V

Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– увјерење о држављанству;

– овјерену копију дипломе;

– доказ о радном искуству у струци;

– биографију о кретању у служби;

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова поглавља IV а) алинеја 3. 4. и 5.  овог конкурса;

– кандидати могу приложити и друге документе којим доказују испуњавање потребних услова.

Документи којим се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из  поглавља  IV а) алинеја 3.  4. и 5. не могу бити старији од шест мјесеци од издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивост функција.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из тачке VIII овог конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у Шалтер – салу Градске  управе или путем поште на адресу: Скупштина града Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, са назнаком „Комисија за избор по  јавном конкурсу за именовања у  Јавној предшколској установи „Трол“ Дервента.

VIII

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и Дервентском листу.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

 СКУПШТИНЕ ГРАДА

                                                                              Бојан Радановић

Related posts

Јавни позив за бањску рехабилитацију

admin

Пољопривредницима доступна помоћ из Компензационог фонда

admin

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ВОЋЕ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još