Конкурси

Конкурс за чланство у Комисији за технички преглед објеката

ГРАДСКА УПРАВА ДЕРВЕНТА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

 

Број: 07-36-65/21

Датум: 8. новембар 2021. године

 

На основу члана 142. Закона о уређивању простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 7. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13), Одјељење за просторно уређење  Градске управе Дервента објављује

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за подношење пријава за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката изграђених на подручју града Дервента

Ι

Позивају се заинтересована физичка и правна лица да поднесу пријаве за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката на подручју града Дервента и то из сљедећих области и струке:

 

 • Архитектура (архитектонска фаза и фаза уређења зелених површина);
 • Грађевинарство (нискоградња, високоградња и хидроградња);
 • Електротехника (јака струја, електроенергетска постројења, слаба струја, телекомуникација и аутоматика);
 • Машинство (термодинамика, инсталације гријања, гаса, вентилације, климатизције, машинска постројења и металне конструкције у грађевинарству);
 • Саобраћај (фаза саобраћајне сигнализације и фаза нискоградње за локалне шумске и некатегорисане путеве);
 • Технологије (технолошке подлоге приликом пројектовања објеката).

ΙΙ

На јавни конкурс могу се пријавити правна и физичка лица одговарајућих струка и профила, која испуњавају услове из члана 142. Закона о уређењу простора и грађењу   („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а у складу с чланом 110, 112. и 116. Закона о уређењу простора и грађењу посједују лиценцу за израду или ревизију техничке документације или извођење радова који су предмет техничког прегледа.

ΙΙΙ

Чланови комисије не могу бити службена лица која су запослена код органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, учесници у грађењу (члан 108. Закона о уређењу простора и грађењу) и стручна лица која нису учествовала у изградњи објекта, а запослена су код извођача радова (члан 10. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе).

ΙV

Технички преглед обавља стручна комисија у складу са Законом о уређивању простора и грађењу и Правилником о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе. Стручна комисија се састоји од најмање три члана, а број чланова и њихов састав зависи од врсте и сложености објекта и врсте радова који су предмет техничког прегледа. Чланови стручне комисије у сваком појединачном предмету именују се са листе правних и физичких лица која ће бити објављена по закључку овог јавног конкурса.

V

Уз пријаву на јавни конкурс неопходно је навести тачну адресу становања/сједишта, број телефона (мобител, фиксни, факс), назив пословне банке и број трансакционог рачуна, те предложити сљедећу документацију:

 1. Овјерену копију дипломе;
 2. Овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту, са наведеном ужом специјализацијом и усмјерењем у струци;
 3. Овјерену копију рјешења о овлашћењу из тачке ΙΙ јавног конкурса (за правна и физичка лица);
 4. Копију личне карте (за физича лица), односно извод из судског регистра (за правна лица);
 5. Овјерену/потписану изјаву којом подносилац изјављује да ће благовремено писменим путем обавијестити Одјељење за просторно уређење Градске управе Дервента о свом изузећу из тачке ΙΙΙ јавног конкурса.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у Дервентском листу, уредно запаковано у коверту, непосредно на протокол Градске управе Дервента (Шалтер сала – шалтер број 6. или поштом, на адресу:

Република Српска

Град Дервента

градоначелник – Градска управа

Одјељење за просторно уређење

Трг ослобођења бр. 3, 74400 Дервента, РС – БиХ, са назнаком: За јавни конкурс за технички преглед објеката – Не отварај.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

VΙΙ

Послије комисијског прегледа и обраде пристиглих пријава, усвојена листа правних и физичких лица која испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката биће објављена на огласној табли Административне службе града Дервента и интернет страници града, најкасније у року од 15 дана од дана закључења јавног конкурса.

Документација приложена уз пријаву остаје у интерној евиденцији органа и не враћа се подносиоцу.

VΙΙΙ

Листа правиних и физичких лица за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката важи двије године од дана објављивања, послије чега се поново проводи јавни конкурс.

Кандидати са листе правних и физичких који испуњавају услове из овог јавног конкурса дужни су, у периоду у којем буду обављали послове техничког прегледа објекта, овом органу благовремено пријављивати све промјене које се односе на адресу, број телефона и трансакционог рачуна, као и евентуалну привремену или трајну спријеченост за обављање наведених послова.

Чланови Комисије који буду поступили супротно одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и  Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13) и рјешењу о именовању комисије, губе право да врше технички преглед објеката и биће скинути са листе лица која испуњавају услове.

IX

Јавни конкурс ће бити објављен у Дервентском листу, на огласној плочи града Дервента и на званичној интернет страници града.

НАПОМЕНА:

Правно лице које се пријављује на конкурс, осим овјерене копије лиценце за правно лице из тачке  ΙΙ, прилаже списак свих запослених лица овјерен од Пореске управе (не старији од три мјесеца) и комплетну документацију из тачке V конкурса за свако физичко лице запослено у том правном лицу, а које планира именовати у комисије за технички преглед.

 

Образац изјаве из тачке V алинеја 5. Доступан је сваким радним даном у периоду од 7.30 до 15.30 часова у Шалтер – сали (шалтер бр. 6) или интернет страници www.derventa.ba

 

Контакт телефони: 053/315-171.

                                                                             ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Related posts

Градска управа расписала конкурс за пријем службеника

admin

Обавјешење о изборима за
чланове Савјета мјесних заједница

Derventski List

ОГЛАС

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još