Конкурси

Конкурс – НО „Дервентски лист и Радио Дервента“

СКУПШТИНА

ГРАДА ДЕРВЕНТА

 

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 2. Одлуке о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 13/21) и члана 1. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 13/21), Скупштина града Дервента у функцији Скупштине Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“, д.о.о. Дервента, расписује

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за избор и именовање чланова Надзорног одбора  Јавног предузећа Дервентски лист и Радио Дервента д.о.о. Дервента

I

Скупштина града Дервента расписује јавни конкурс за избор и именовање три (3) члана Надзорног одбора  Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента.

II

Опис послова Надзорног одбора: надзире рад управе, именује и разрјешава директора предузећа, предлаже именовање и разрјешење чланова одбора за ревизију, одобрава препоруке одбора за ревизију за расподјелу добити, те другим питањима, предлаже статут, етички кодекс скупштини предузећа, доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим провођењем, даје упутства директору за спровођење истраге у вези са учињеним  неправилностима, прегледа годишње извјештаје о пословању и завршни рачун, доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и статутом, утврђује приједлог одлука скупштине предузећа и врши контролу провођења усвојених одлука, доноси опште акте предузећа чије доношење није у надлежности скупштине и директора предузећа и обавља и друге послове утврђене законом, статутом и актима предузећа.

III

Мандат

Чланови Надзорног одбора именују се на мандат у трајању од четири године.

IV

Општи услови за кандидате су:

– да су држављани БиХ, односно Републике Српске;

– да су старији од 18 година;

– да нису отпуштени из државне службе на основу  дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ или ентитетима у периоду од три године прије дана објављивања конкурса;

– да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом (члан IX 1. Устава БиХ);

– да нису осуђивани за кривична дјела која их чине неподобним за обављање дужности у јавном предузећу.

V

Посебни услови  за кандидате су:

– висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема;

– познавање дјелатности којом се бави предузеће;

– познавање садржаја и начина рада органа управљања;

– доказани резултати рада на ранијим пословима.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и другим законима.

VII

 

Потребни документи:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– биографију о кретању у служби;

– овјерену копију дипломе;

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из тачке 4. алинеја 3 и 4. конкурса;

–  увјерење из казнене евиденције не старије од шест мјесеци (за кандидате који су рођени у РС увјерење ће се прибавити службеним путем, а кандидати који су рођени ван територије Републике Српске, увјерење из казнене евиденције дужни су приложити уз пријаву на јавни конкурс);

– кандидати могу приложити и друге документе којим доказују испуњавање посебних услова.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор и именовање ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из тачке IX овог конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично или путем поште на адресу: Скупштина града Дервента, Трг ослобођења број 3, са назнаком „Комисија за избор и именовање чланова Надзорног одбора ЈП „Дервентски лист и Радио Дервента“д.о.о. Дервента.

IX

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и у Дервентском листу.

 

Број:  01-022-284/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Датум: 27. маја 2021. године                                               Мирко Земуновић

 

 

Related posts

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – УПИС ПРВАЧИЋА

admin

Јавни конкурс за начелнике одјељења у Градској управи

admin

НАРЕДБА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗА 21. НОВЕМБАР

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još