Конкурси

Оглас о продаји
непокретности у својини града

Градоначелник Дервенте, у складу са чланом 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19-одлука УС ) и чланом 3. Одлуке о продаји непокретности у својини града Дервента у обухвату Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК – ЦЕНТАР ЗАПАД – БЛОК ЗАПАД“ путем усменог јавног надметања (лицитације) („Сл. гласник града Дервента“ број: 8/23),  објављује

О Г Л А С

о продаји непокретности у својини града Дервента

у обухвату РП „ЦЕНТАР ИСТОК – ЦЕНТАР ЗАПАД -БЛОК ЗАПАД“ путем усменог јавног надметања – лицитације (прва лицитација)

I

Предмет продаје су непокретности – градско грађевинско земљиште у својини града Дервента са 1/1 дијела означено као катастарска парцела број: 1507/1 „УЛ. МАРШАЛА ТИТА“ воћњак 3. класе површине 800 м2 и двориште површине 1.427 м2, те катастарска парцела број 1399/2 „М. ТИТА“ њива 3. класе површине 209 м2, укупне површине 2.436 м2, уписано у лист непокретности број 416, КО Дервента 1,у обухвату РП „ЦЕНТАР ИСТОК – ЦЕНТАР ЗАПАД – БЛОК ЗАПАД“, по тржишној цијени од 273,60 KM/м2, односно по почетној продајној цијени у износу од 666.489,60 КМ.

II

Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација).                                                                

Лицитација ће бити одржана 25. јула 2023. године у девет часова у  згради Градске управе Дервента.

                                                  III         

Поступак лицитације провешће Комисија за провођење јавног надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19-одлука Ус).

                                                  IV

На непокретности која је предмет лицитације нису укњижени терети.

V

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која по закону могу стећи право својине на непокретности која је предмет продаје и која до 21. јула 2023. године до 14 часова, уз попуњену пријаву доставе сљедеће:

  1. Копију личне карте;
  2. Доказ да је уплаћена кауција, односно да су средства физичког или правног лица који се пријављује на лицитацију уплаћена на рачун примаоца (буџет града Дервента);
  3. Овјерену писмену пуномоћ, уколико понуђач има пуномоћника, a за правна

лица овјерено овлашћење за заступање правног лица;

  • За правна лица, копију рјешења о регистрацији;
  • Копију текућег рачуна.

(Докази под тачком 3. могу се доставити пред почетак лицитације).

VI

Кауција се уплаћује на јединствени рачун трезора града Дервента број 555-008-00252003-23, отворен код „Нове банке“ а.д. Бањалука и то у износу од десет одсто од почетне продајне цијене за предметну непокретност, с тим што тај износ не може бити нижи од 1.000 КМ, нити виши од 50.000 КМ, тако да кауција за предметну непокретност износи 50.000 КМ.  

VII

Пријаве са доказом о извршеној уплати кауције доставити на адресу:

Град Дервента – градоначелник „Комисија за провођење јавног надметања“, са назнаком – За продају непокретности која је предмет лицитације, Трг ослобођења бр. 3, 74400 Дервента.

VIII

Образац пријаве на лицитацију заинтересована лица могу добити у Шалтер – сали Градске управе на шалтеру број 6.

IX

Прва лицитација може се одржати само ако за непокретност која је предмет ове лицитације учествују најмање два понуђача. Код утврђивања броја учесника лицитације утврдиће се која лица учествују у своје име (доказ лична карта или други идентификациони документ), а која као пуномоћници, односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити потписано овлашћење, личну карту или неки други идентификациони документ).

X

По окончању поступка лицитације, а на основу прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју, Скупштина града Дервента, као надлежни орган, донијеће Одлуку о продаји непокретности лицу чија понуда буде утврђена као најповољнија, на основу које ће се закључити писмени купопродајни уговор, који ће у име града потписати градоначелник Дервенте.

Купопродајну цијену, у коју се урачунава износ положене кауције, купац је дужан уплатити у року од 15 дана од дана ступања на снагу наведене одлуке. У противном, сматраће се да је купац одустао од закључења уговора, те губи право на враћање положене кауције. Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на враћање положене кауције. 

XI

Купац поред излицитиране цијене, сноси трошкове нотарске обраде уговора, као и трошкове провођења промјена у катастарском операту код надлежног органа Управе за геодетске и имовинско – правне послове.

XII

Оглас о лицитацији биће објављен у Дервентском листу 6. јула 2023. године, на ТВ „К3“ Прњавор, те на огласној табли и интернет страници Градске управе Дервента.  

XIII

О времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности која је предмет продаје (катастарски и други подаци), као и друге информације заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење (канцеларија број 27), сваким радним даном од осам до 14 часова или на бројеве телефона 053/315-171, 053/315-144.

Број: 02-470-13/23                                                                            

Датум: 29. јун 2023. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милорад Симић

Related posts

СРД „УКРИНА“

admin

ОГЛАС

admin

КОНКУРС: ОПШТИНСКА УПРАВА

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još