Конкурси

Туристичка организација: Поновни конкурс за избор директора

СКУПШТИНА ГРАДА

ДЕРВЕНТА

 

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 18. став 2. и 4. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/07, 109/12 и 44/16), члана 86. став 1. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске“, број 45/17), члана 19. Статута Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“ Дервента, број 08/18 од 18. јануара 2018. године  и члана 1. Одлуке о расписивању поновног Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“ Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 24/21), Скупштина града  Дервента расписује

 

ПОНОВНИ

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање директора Јавне

установе „Туристичка организација општине Дервента“ Дервента

I

Скупштина града Дервента расписује поновни јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“ Дервента.

II

Опис послова директора:

Директор руководи „Туристичком организацијом“, организује и руководи процесом рада и пословања, доноси одлуке у оквиру своје надлежности, представља и заступа установу и одговоран је за законитост рада установе.

У остваривању обавеза директор обавља и сљедеће послове: предлаже финансијски план и годишњи програм рада туристичке организације и предузима мјере за њихово провођење, извршава одлуке и закључке оснивача и даје приједлоге за доношење одлука и закључака, извршава одлуке управног одбора, подноси управном одбору и оснивачу извјештај о резултатима пословања „Туристичке организације“ по периодичном и годишњем обрачуну, одговоран је за извршавање финансијског плана установе, стара се о одржавању и правилном коришћењу и обезбјеђењу средстава којима располаже установа, предлаже управном одбору акт о организацији и систематизацији радних мјеста и друга општа акта, одлучује о потреби заснивања радног односа, одлучује о избору кандидата за заснивање радног односа, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника на раду и у вези са радом у складу са Законом о раду, колективним уговором и Статутом установе, извршава правоснажне одлуке суда и других органа, предлаже доношење одлука о коришћењу средстава у складу са законом, именује сталне и повремене комисије и обавља и друге послове прописане законом, актима оснивача и  установе.

III

Мандат

Директор се именује на мандатни период од четири године са могућношћу поновног избора.

IV

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове.

 

а) Општи услови за кандидате су:

–   да су држављани РС или БиХ;

  • да су старији од 18 година;
  • да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која их чине неподобним за обављање тражених послова;
  • да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;
  • да не служе казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред судом ( Члан IX Устава БиХ);
  • да имају општу здравствену способност

 

б) Посебни услови и критеријуми за именовање директора  су:

– завршен први циклус студијског програма са најмање 180 ECTS бодова или еквивалент;

– потребно стручно знање из дјелатности којом се бави туристичка организација општине;

– најмање двије године радног искуства у стурци од чега најмање једна година на руководећим пословима у туристичком сектору;

– активно познавање једног страног језика на нивоу B2, C1 или C2 у складу са CEF стандардима;

– посједовање руководних и организационих способности;

– доказани успјеси и резултати у обављању ранијих послова;

–  програм рада установе.

 

Под радним искуством у струци од најмање двије године подразумијева се радно искуство послије стицања стручне спреме из тачке IV – б), алинеја један.

V

Потребни документи

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– увјерење о држављанству;

– овјерену копију дипломе;

– доказ о радном искуству у струци, (тачка IV б) алинеја 3), биографију о кретању у служби;

– овјерену изјаву да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која их чине неподобним за обављање тражених послова;

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из  тачке  IV, под а) алинеја 4. и 5. овог конкурса;

– увјерење о општој здравственој способности (кандидати који буду изабрани доставиће увјерење накнадно);

– доказ о активном знању једног страног језика на нивоу B2, C1 или C2 у складу са CEF стандардима;

–  програм рада установе;

– кандидати могу приложити и друге документе којим доказују испуњавање потребних услова.

 

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова доставити у оригиналу или овјереној фотокопији, а документе из тачке  IV под а) алинеја 4.  и 5. не могу бити старији од шест мјесеци од издавања.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спрјечавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости  функција.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном од јавних гласила из тачке VIII овог конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у Шалтер салу Градскe управe или путем поште на адресу: Скупштина града Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, посебно са назнаком „Комисија за избор по  јавном конкурсу за именовања у Јавној установи „Туристичка организација општине Дервента“ Дервента.

VIII

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и Дервентском листу.

Број: 01-022-516/21

Датум: 14. децембра 2021. године

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

                                                                                                                                                  Мирко Земуновић

Related posts

„АУТО – ТИМ“ запошљава раднике

admin

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРИВРЕДА

admin

Конкурс за пријем службеника у Градску управу

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još