Конкурси

КОНКУРС ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 21. и 22. Статута ЈУ Геронтолошки центар Дервента, број: 45-6/16 од 29.6.2016 и члана 1. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора  Јавне установе Геронтолошки центар  Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 11/19), Скупштина општине Дервента  расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе Геронтолошки центар Дервента

 

I

Скупштина општине Дервента расписује Јавни конкурс за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе Геронтолошки центар Дервента.

II

Опис послова Управног одбора:

 

Управни одбор јавне установе: доноси статут и остала општа акта, одлучује о пословању, разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски план, одлучује о коришћењу средстава у складу са законом и статутом, одлучује о набаци основних средстава, утврђује цијене услуга које Геронтолошки центар пружа корисницима, одлучује о изградњи и адаптацији објеката Геронтолошког центра, о инвестиционим улагањима у објекте и опрему, одлучује  о отпису ненаплативих и застарјелих потраживања, одлучује у другом степену по приговорима радника, одлучује о осигурању имовине и колективном осигурању радника, именује комисије и друга радна тијела по потреби и обавља друге послове у складу са актом о оснивању, законом и статутом.

III

Мандат

Чланови Управног одбора се именују на мандатни период од 4 ( четири ) године са могућношћу поновног избора.

IV

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове

а) Општи услови за кандидате за чланове Управног одбора су:

–  да су држављани РС или БиХ;

– да су старији од 18 година;

– да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривична дјела која их чини неподобним за обављање тражених послова;

  • да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције;
  • да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом ( Члан IX Устава БиХ);

б) Посебни услови и критеријуми за чланове Управног одбора су:

– завршен I циклус студијског програма или еквивалент, односно висока или виша стручна спрема;

– најмање једна (1) година радног искуства у струци;

– познавање дјелатности којом се бави установа;

– познавање садржаја и начина рада органа управљања.

 

Под радним искуством у струци од најмaње једне године подразумијева се радно искуство након стицања степена стручне спреме из поглавља IV тачка б. алинеја 1.

V

Потребна документа

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова :

–  овјерену копију дипломе;

–  доказ о радном искуству у струци;

–  биографију о кретању у служби;

– увјерење да нису осуђивани за кривично дјело (за кандидате рођене у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем);

– потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља IV, под а) алинеја 4. и 5. овог конкурса;

– кандидати могу приложити и друга документа којима доказују испуњавање потребних услова.

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документи из поглавља IV под а) алинеја 4.  и 5. не могу бити старији од шест мјесеци.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивости функција.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о јавних гласила из поглавља VIII овог конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у шалтер салу Општинске управе Општине Дервента или путем поште на адресу: Скупштина општине Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента, са назнаком „Комисија за избор по јавном конкурсу  за именовања  у Јавној установи Геронтолошки центар Дервента“

VIII

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу Глас Српске и Дервентском листу.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 

Маријан Кљајић

Related posts

Оглас о давању у закуп
пословног простора у „Дому Агићи“

Derventski List

Лицитација: Комунално – сервисни центар

admin

Конкурс за попуњавање упражњених
радних мјеста у Градској управи

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još